GIÁO XỨ

NỮ VƯƠNG CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM
HOÀ LAN

“...họ đã dâng tiến Người lễ vật: vàng, nhũ hương và mộc dược.” (Mt 2, 1-12)