TTGX CN 23-04-2023

PHỤNG VỤ
LỜI CHÚA THÁNH LỄ CN 3 PHỤC SINH.
THƯ MỜI HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ BANNEUX.
GHI DANH TRẠI HÈ, VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC