‘Draag Christus de wereld in’

‘Draag Christus de wereld in’ thema Roepingenzondag 2023

‘Hãy mang Chúa Kito đến cho thế giới’ Chúa Nhật cầu cho Ơn Gọi