Mùa Phục Sinh A Cn 23-04-2023

Ðang khi họ nói chuyện và trao đổi ý kiến với nhau, thì
chính Chúa Giêsu tiến lại cùng đi với họ ( Lc 24, 13-35).

Bài Ðọc I: Cv 2, 14. 22-28
“Không thể nào để cho Người bị cầm giữ trong cõi chết”.
Trích sách Tông đồ Công vụ.
Trong ngày lễ Ngũ Tuần, Phêrô cùng với mười một Tông
đồ đứng ra, lên tiếng nói rằng: “Hỡi các người Do-thái và
tất cả những ai ở Giêrusalem, xin hãy biết điều này và
lắng nghe lời tôi! Hỡi những người Israel, hãy nghe những
lời này: Ðức Giêsu Nadarét là người đã được Thiên Chúa
chứng nhận giữa anh em bằng những việc vĩ đại, những
điều kỳ diệu và những phép lạ mà Thiên Chúa đã dùng
Người để thực hiện giữa anh em, như chính anh em đã
biết. Theo như Thiên Chúa đã định và biết trước, Người đã
bị nộp, và anh em đã dùng tay những kẻ độc ác mà hành
hạ rồi giết đi. Sau khi bẻ gãy xiềng xích tử thần, Thiên

Chúa đã giải thoát Người khỏi những đau khổ của cõi chết
mà cho Người phục sinh, vì không thể nào để cho Người bị
cầm giữ trong đó. Vì chưng Ðavít đã nói về Người rằng:
‘Tôi hằng chiêm ngưỡng Chúa trước mặt tôi, vì Người ở
bên hữu tôi, để tôi không nao núng. Vì thế, lòng tôi hân
hoan, miệng lưỡi tôi hát mừng, và xác tôi yên nghỉ trong
niềm cậy trông: vì Chúa không để linh hồn tôi trong cõi
chết, và không để Ðấng Thánh của Chúa thấy sự hư nát.
Chúa đã cho tôi biết con đường sự sống và cho tôi đầy
hân hoan tận hưởng nhan thánh Chúa'”.

  • Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 15, 1-2a và 5. 7-8. 9-10. 11
Ðáp: Chúa sẽ chỉ cho con biết đường lối trường sinh
(c. 11a).

1) Xin bảo toàn con, lạy Chúa,
vì con tìm nương tựa Chúa.
Con thưa cùng Chúa: “Ngài là chúa tể con,
Chúa là phần gia nghiệp và phần chén của con,
chính Ngài nắm giữ vận mạng của con”.
2) Con chúc tụng Chúa
vì đã ban cho con lời khuyên bảo,
đó là điều lòng con tự nhủ, cả những lúc đêm khuya.
Con luôn luôn đặt Chúa ở trước mặt con,
vì Chúa ngự bên hữu con, con sẽ không nao núng.
3) Bởi thế lòng con vui mừng và linh hồn con hoan hỉ,
ngay cả đến xác thịt của con cũng nằm nghỉ an toàn,
vì Chúa chẳng bỏ rơi linh hồn con trong Âm phủ,
cũng không để thánh nhân của Ngài thấy sự hư nát.

4) Chúa sẽ chỉ cho con biết đường lối trường sinh,
sự no đầy hoan hỉ ở trước thiên nhan,
sự khoái lạc bên tay hữu Chúa tới muôn muôn đời!

Bài Ðọc II: 1 Pr 1, 17-21
“Anh em được cứu độ bằng Máu châu báu của Ðức Kitô,
Con Chiên tinh tuyền”.
Trích thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông đồ.
Anh em thân mến, nếu anh em gọi Người là Cha, Ðấng
không thiên vị ai khi xét đoán mỗi người theo việc họ làm,
thì anh em hãy sống trong sự kính sợ suốt thời anh em
còn lưu trên đất khách. Anh em biết rằng không phải
bằng vàng bạc hay hư nát mà anh em đã được cứu chuộc
khỏi nếp sống phù phiếm tổ truyền, nhưng bằng máu
châu báu của Ðức Kitô, Con Chiên tinh tuyền, không tì ố.
Người đã được tiền định trước khi tác thành vũ trụ và
được tỏ bày trong thời sau hết vì anh em. Nhờ Người, anh
em tin vào Thiên Chúa, Ðấng làm cho Người sống lại từ
cõi chết, và ban vinh quang cho Người để anh em đặt cả
lòng tin và niềm hy vọng nơi Thiên Chúa.

  • Ðó là lời Chúa.

Alleluia: x. Lc 24, 32
Alleluia, alleluia! – Lạy Chúa Giêsu, xin giải thích cho
chúng con những lời Thánh Kinh; xin làm cho tâm hồn
chúng con sốt sắng khi nghe Chúa nói với chúng con. –
Alleluia.

Phúc Âm: Lc 24, 13-35
“Hai ông đã nhận ra Người lúc bẻ bánh”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Cùng ngày thứ nhất trong tuần, có hai môn đệ đi đến một
làng tên là Emmaus, cách Giêrusalem độ sáu mươi dặm.
Dọc đường, các ông nói với nhau về những việc vừa xảy
ra. Ðang khi họ nói chuyện và trao đổi ý kiến với nhau, thì
chính Chúa Giêsu tiến lại cùng đi với họ, nhưng mắt họ bị
che phủ nên không nhận ra Người. Người hỏi: “Các ông có
truyện gì vừa đi vừa trao đổi với nhau mà buồn bã vậy?”
Một người tên là Clêophas trả lời: “Có lẽ ông là khách
hành hương duy nhất ở Giêrusalem mà không hay biết
những sự việc vừa xảy ra trong thành mấy ngày nay”.
Chúa hỏi: “Việc gì thế?” Các ông thưa: “Sự việc liên can
đến ông Giêsu quê thành Nadarét. Người là một vị tiên tri
có quyền lực trong hành động và ngôn ngữ, trước mặt
Thiên Chúa và toàn thể dân chúng. Thế mà các trưởng tế
và thủ lãnh của chúng ta đã bắt nộp Người để xử tử và
đóng đinh Người vào thập giá. Phần chúng tôi, chúng tôi
vẫn hy vọng Người sẽ cứu Israel. Các việc ấy đã xảy ra
nay đã đến ngày thứ ba rồi. Nhưng mấy phụ nữ trong
nhóm chúng tôi, quả thật, đã làm chúng tôi lo sợ. Họ đến
mồ từ tảng sáng. Và không thấy xác Người, họ trở về nói
đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng: Người đang sống. Vài
người trong chúng tôi cũng ra thăm mồ và thấy mọi sự
đều đúng như lời các phụ nữ đã nói; còn Người thì họ
không gặp”.
Bấy giờ Người bảo họ: “Ôi kẻ khờ dại chậm tin các điều
tiên tri đã nói! Chớ thì Ðấng Kitô chẳng phải chịu đau khổ
như vậy rồi mới được vinh quang sao?” Ðoạn Người bắt
đầu từ Môsê đến tất cả các tiên tri, giải thích cho hai ông
tất cả các lời Kinh Thánh chỉ về Người. Khi gần đến làng
hai ông định tới, Người giả vờ muốn đi xa hơn nữa. Nhưng
hai môn đệ nài ép Người rằng: “Mời ông ở lại với chúng

tôi, vì trời đã về chiều, và ngày sắp tàn”. Người liền vào
với các ông.
Ðang khi cùng các ông ngồi bàn, Người cầm bánh, đọc lời
chúc tụng, bẻ ra và trao cho hai ông. Mắt họ sáng ra và
nhận ra Người. Ðoạn Người biến mất. Họ bảo nhau: “Phải
chăng lòng chúng ta đã chẳng sốt sắng lên trong ta, khi
Người đi đường đàm đạo và giải thích Kinh Thánh cho
chúng ta đó ư?” Ngay lúc ấy họ chỗi dậy trở về
Giêrusalem, và gặp mười một tông đồ và các bạn khác
đang tụ họp. Họ bảo hai ông: “Thật Chúa đã sống lại, và
đã hiện ra với Simon”. Hai ông cũng thuật lại các việc đã
xảy ra dọc đường và hai ông đã nhận ra Người lúc bẻ
bánh như thế nào.

  • Ðó là lời Chúa.
    Bron: http://thanhlinh.net/node/20224

Suy Niệm: Sự tháo chạy của hai môn đệ này; và cả sự
tháo chạy của các Tông đồ ngay sau biến cố vườn Cây
Dầu trong đêm tiệc ly đã được Chúa báo trước. Và được
lập đi lập lại rất nhiều lần. Vì sao họ vẫn chưa mở lòng trí
ra để hiểu. Trình thuật hôm nay giải thích cho chúng ta
điều đó. Khi họ rời khỏi trung tâm, họ mang theo tâm
trạng ê chề, thất vọng, vì họ nghĩ không còn Chúa nữa.
Nhưng khi Chúa hiện đến đi với họ, giải thích Thánh Kinh
cho họ, đồng bàn với họ, họ hiểu ra và quay về. Chúa
phục sinh là một hiện thực, và bây giờ không giới hạn một
không gian là Giêrusalem hay một nơi nào đó. Tất cả mọi
nơi đều có Chúa, Người hiện diện siêu nhiên, ở đây và ở
kia, đến để nói cho chúng ta. Trở về Giêrusalem là để quy
tụ hiệp thông với các Tông đồ. Sự ra đi và trở về trở thành
mấu chốt của sứ vụ rao giảng. Ra đi có thể mệt mỏi, có
thể chất đầy những ưu tư, xa chốn phồn hoa, nhưng ra đi

để có Chúa đồng hành, đến để giải thích cho chúng ta lý
do ra đi, lý do của sứ vụ, lý do của việc phục vụ và sự cao
cả của sứ mạng. Quay về để cùng nhau làm cho lời chứng
của chúng ta trở nên hùng hồn, hiệp thông hơn.
Lm. Gioan Nguyễn Văn Thông.
(Báo Mục Vụ số tháng 3– 5, 2023).