Hành Hương Đức Mẹ Lộ Đức (Lourdes) Pháp

Thư mời Hành Hương Đức Mẹ Lộ Đức (Lourdes) Pháp.