Thánh lễ Chúa Phục Sinh
Cn 09-04-2023

“Người phải sống lại từ cõi chết” (Ga 20, 1-9).

Bài Ðọc 1: Cv 10, 34a. 37-43
“Chúng tôi đã ăn uống với Người, sau khi Người từ cõi
chết sống lại”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.
Trong những ngày ấy, Phêrô lên tiếng nói rằng: “Như
anh em biết điều đã xảy ra trong toàn cõi Giuđêa, khởi
đầu từ Galilêa, sau khi Gioan rao giảng phép rửa: ấy là
Chúa Giêsu thành Nadarét. Thiên Chúa đã dùng Thánh
Thần và quyền năng mà xức dầu cho Người. Người đi
khắp nơi, ban bố ơn lành và chữa mọi người bị quỷ ám,
bởi vì Thiên Chúa ở cùng Người. Và chúng tôi, chúng tôi
là chứng nhân tất cả những gì Người đã làm trong nước
Do-thái, và tại Giêrusalem, Người là Ðấng người ta đã
giết treo Người trên thập giá. Nhưng ngày thứ ba, Thiên
Chúa đã cho Người sống lại và hiện ra không phải với
toàn dân, mà là với chúng tôi là nhân chứng Thiên Chúa

đã tuyển chọn trước, chính chúng tôi đã ăn uống với
Người sau khi Người từ cõi chết sống lại. Và Người đã
truyền cho chúng tôi rao giảng cho toàn dân và làm
chứng rằng chính Người đã được Thiên Chúa tôn làm
quan án xét xử kẻ sống và kẻ chết. Mọi tiên tri đều làm
chứng về Người rằng: Tất cả những ai tin vào Người, thì
nhờ danh Người mà được tha tội”.

 • Ðó là lời Chúa.
  Ðáp Ca: ( Tv 117, 1-2. 16ab-17. 22-23)
  Ðáp: Ðây là ngày Chúa đã lập ra, chúng ta hãy mừng
  rỡ hân hoan về ngày đó (c. 24).
  1) Hãy cảm tạ Chúa, vì Chúa hảo tâm,
  vì đức từ bi của Người muôn thuở.
  Hỡi nhà Israel, hãy xướng lên:
  “Ðức từ bi của Người muôn thuở”.
  2) Tay hữu Chúa đã hành động mãnh liệt,
  tay hữu Chúa đã cất nhắc tôi lên.
  Tôi không chết, nhưng tôi sẽ sống,
  và tôi sẽ loan truyền công cuộc của Chúa.
  3) Phiến đá mà những người thợ xây loại bỏ,
  đã biến nên tảng đá góc tường.
  Việc đó đã do Chúa làm ra,
  việc đó kỳ diệu trước mắt chúng ta.

Bài Ðọc II: Cl 3, 1-4
“Anh em hãy tìm những sự trên trời, nơi Ðức Kitô ngự “.
Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu
Côlôxê.
Anh em thân mến, nếu anh em đã sống lại với Ðức
Kitô, anh em hãy tìm những sự trên trời, nơi Ðức Kitô

ngự bên hữu Thiên Chúa. Anh em hãy nghĩ đến những
sự trên trời, chứ đừng nghĩ đến những sự dưới đất. Vì
anh em đã chết, và sự sống anh em được ẩn giấu với
Ðức Kitô trong Thiên Chúa. Khi Ðức Kitô là sự sống xuất
hiện, bấy giờ anh em sẽ xuất hiện với Người trong vinh
quang.

 • Ðó là lời Chúa.

Ca Tiếp Liên
Các Kitô hữu hãy tiến dâng
lời khen ngợi hy lễ Vượt Qua.
Chiên con đã cứu chuộc đoàn chiên mẹ:
Ðức Kitô vô tội đã hoà giải tội nhân với Chúa Cha.
Sống và chết hai bên song đấu cách diệu kỳ,
tướng lãnh sự sống đã chết đi, nhưng vẫn sống mà cai
trị.
Hỡi Maria, hãy nói cho chúng tôi nghe
bà đã thấy gì trên quãng đường đi?
Tôi đã thấy mồ Ðức Kitô đang sống
và vinh quang của Ðấng Phục Sinh,
thấy các thiên thần làm chứng,
thấy khăn liệm và y phục.
Ðức Kitô là hy vọng của tôi đã phục sinh,
Người đi trước chư vị tới xứ Galilêa.
Chúng tôi biết Ðức Kitô đã sống lại thật từ cõi chết!
Lạy Chúa, Vua chiến thắng, xin thương xót chúng con.

Alleluia: (1 Cr 5, 7b-8a)
Alleluia, alleluia! – Lễ Vượt Qua của chúng ta là Ðức Kitô
đã hiến tế vậy chúng ta hãy mừng lễ trong Chúa. –
Alleluia.

Phúc Âm: Ga 20, 1-9
“Người phải sống lại từ cõi chết”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Ngày đầu tuần, Maria Mađalêna đi ra mồ từ sáng sớm
khi trời còn tối và bà thấy tảng đá đã được lăn ra khỏi
mồ, bà liền chạy về tìm Simon-Phêrô và người môn đệ
kia được Chúa Giêsu yêu mến, bà nói với các ông rằng:
“Người ta đã lấy xác Thầy khỏi mồ, và chúng tôi không
biết người ta đã để Thầy ở đâu”. Phêrô và môn đệ kia
ra đi đến mồ. Cả hai cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy
nhanh hơn Phêrô, và đến mồ trước. Ông cúi mình
xuống thấy những khăn liệm để đó, nhưng ông không
vào trong. Vậy Simon-Phêrô theo sau cũng tới nơi, ông
vào trong mồ và thấy những dây băng nhỏ để đó, và
khăn liệm che đầu Người trước đây, khăn này không để
lẫn với dây băng, nhưng cuộn lại để riêng một chỗ. Bấy
giờ môn đệ kia mới vào, dù ông đã tới mồ trước. Ông
thấy và ông tin, vì chưng các ông còn chưa hiểu rằng,
theo Kinh Thánh, thì Người phải sống lại từ cõi chết.

 • Ðó là lời Chúa.
  Bron: http://thanhlinh.net/node/20226

Suy Niệm: Chúa Giêsu phục Sinh, alleluia. Ngài đã
chỗi dậy và ra khỏi mồ. Các tông đồ làm chứng ngôi mộ
đã trống…..Sau hai ngàn năm, chúng ta sống thể nào
để làm chứng cho ngôi mộ trống phục sinh của Chúa?
Xin thưa: nếu muốn làm chứng cho Đức Kitô Phục Sinh,
chúng ta cũng cần khởi đi từ ngôi mộ trống như các
tông đồ ngày xưa. Chúng ta phải sống cuộc sống thanh
bạch. Đó là đời sống trong sạch, ngay lành và có tinh
thần phục vụ và nghèo khó.

Cuộc đời và cuộc sống mỗi Kitô hữu cũng phải như ngôi
mộ trống ngày phục sinh. Có nghĩa là chúng ta phải trở
nên dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa và sự sống lại của
Đức Kitô trong cuộc đời mình.
Chúng ta không thấy Chúa mà vẫn tin vì ‘Phúc cho ai
không thấy mà tin’ (Ga 20,29). Chúng ta không thấy
Chúa nhưng chúng ta thấy ngôi mộ trống là cái thế giới
bao la đầy dấu chỉ sự hiện diện của Người. Chúng ta
cũng có thể thấy Chúa trong tâm hồn khiêm nhu, tự hạ,
quên mình, hy sinh, trong sự bình-an-thanh-thản của
nội-tâm. Đó là những dấu chỉ mà Đấng Phục Sinh ban
tặng cho tất cả chúng ta. Alleluia.
Lm Phaolo Tạ Kim Thanh Bình
(Báo Mục Vụ số tháng 3– 5, 2023)

1e zondag van Pasen, jaar A
Zondag 09-04-2023

eerste lezing: Hand. 10, 34a, 37-43
Wij hebben met Hem gegeten en gedronken
nadat Hij uit de doden was opgestaan.
Uit de handelingen der Apostelen.
In die tijd nam Petrus het woord en sprak:
“Gij weet wat er overal in Judea gebeurd is;
hoe Jezus van Nazaret zijn optreden begon in
Galilea na het doopsel dat Johannes predikte,
en hoe God Hem gezalfd heeft met de heilige
Geest en met kracht.
Hij ging weldoende rond en genas allen
die onder de dwingelandij van de duivel stonden,

want God was met Hem. En wij getuigen van
alles wat Hij in het land van de Joden en in
Jeruzalem gedaan heeft. Hem hebben ze aan het
kruishout geslagen en vermoord.
God heeft Hem echter op de derde dag doen
opstaan en laten verschijnen, niet aan het hele
volk, maar aan de getuigen die door God tevoren
waren uitgekozen, aan ons die met Hem gegeten
en gedronken hebben, nadat Hij uit de doden
was opgestaan.
Hij gaf ons de opdracht aan het volk te prediken,
en te getuigen dat Hij de door God aangestelde
rechter is over de levenden en de doden.
Van Hem leggen alle profeten het getuigenis af,
dat ieder die in Hem gelooft door zijn Naam
vergiffenis van zonden verkrijgt.”

 • Woord van de Heer. Wij danken God.

tussenzang: Ps. 118 (117), 1-2, 16ab-17, 22-23
Refrein:
Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt.
Wij zullen hem vieren in blijdschap.
Brengt dank aan de Heer, want Hij is genadig,
eindeloos is zijn erbarmen!
Stammen van Israël, dankt de Heer,
eindeloos is zijn erbarmen!
De Heer greep in met krachtige hand,
de hand van de Heer heeft mij opgericht.

Ik zal niet sterven maar blijven leven
en alom verhalen het werk van de Heer.
De steen die de bouwers hebben versmaad,
die is tot hoeksteen geworden.
Het is de Heer, die dit heeft gedaan,
een wonder voor onze ogen.

tweede lezing: Kol. 3,1-4
Zoekt wat boven is daar waar Christus zetelt.
Uit de brief van de heilige apostel Paulus
aan de christenen van Kolosse.
Broeders en zusters,
als gij dan met Christus ten leven zijt gewekt,
zoekt wat boven is, daar waar Christus zetelt aan
de rechterhand Gods. Zint op het hemelse, niet
op het aardse. Gij zijt immers gestorven en uw
leven is nu met Christus verborgen in God.
Christus is uw leven, en wanneer Hij verschijnt
zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid.
Woord van de Heer.

 • Wij danken God.

vers voor het evangelie: 1 Kor. 5,7b-8a
Alleluia.
Ons Paaslam is geslacht: Christus zelf.
Wij moeten ook ons feest vieren in de Heer.

Alleluia.
evangelie: Joh. 20,1-9
Hij moest namelijk uit de doden opstaan.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus
Christus volgens Johannes.
Op de eerste dag van de week kwam Maria
Magdalena vroeg in de morgen, het was nog
donker, bij het graf en zag dat de steen van het
graf was weggerold. Zij liep snel naar Simon
Petrus en naar de andere, de door Jezus beminde
leerling en zei tot hen: “Ze hebben de Heer uit
het graf genomen en wij weten niet waar ze Hem
hebben neergelegd.” Daarop gingen Petrus en de
andere leerling op weg naar het graf.
Ze liepen samen vlug voort, maar de andere
leerling snelde Petrus vooruit en kwam het eerst
bij het graf aan. Voorover bukkend zag hij de
zwachtels liggen, maar hij ging niet naar binnen.
Simon Petrus die hem volgde, kwam ook bij het
graf en trad wel binnen. Hij zag dat de zwachtels
er lagen, maar dat de zweetdoek die zijn hoofd
had bedekt niet bij de zwachtels lag, maar ergens
afzonderlijk opgerold op een andere plaats.
Toen ging ook de andere leerling, die het eerst
bij het graf was aangekomen naar binnen;
hij zag en geloofde, want zij hadden nog niet
begrepen hetgeen er geschreven stond, dat Hij
namelijk uit de doden moest opstaan.

 • Woord van de Heer. Wij danken God