Thứ Năm Tuần Thánh (Thánh lễ chiều)

Kỷ Niệm Bữa Tiệc Ly của Chúa Giêsu.

“Vậy nếu Ta là Chúa và là Thầy mà còn rửa chân cho
các con, thì các con cũng phải rửa chân cho nhau.”
(Ga 13, 1-15)

Bài Ðọc I: Xh 12, 1-8. 11-14
“Những chỉ thị về bữa Tiệc Vượt qua”.
Trích sách Xuất Hành.
Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Môsê và Aaron
ở đất Ai-cập rằng: Tháng này các ngươi phải kể là
tháng đầu năm, tháng thứ nhất. Hãy nói với toàn thể
cộng đồng con cái Israel rằng: “Mùng mười tháng này,
ai nấy phải bắt một chiên con, mỗi gia đình, mỗi nhà
một con. Nếu nhà ít người, không ăn hết một con chiên,
thì phải mời người láng giềng đến nhà cho đủ số người
để ăn một con chiên. Chiên đó không được có tật gì,
phải là chiên đực, được một năm. Có bắt dê con cũng
phải làm như thế. Vậy phải để dành cho đến ngày mười
bốn tháng này, rồi vào lúc chập tối, toàn thể cộng đồng

con cái Israel sẽ giết nó, lấy máu bôi lên khung cửa
những nhà có ăn thịt chiên. Ðêm ấy sẽ ăn thịt nướng
với bánh không men và rau đắng. Phải ăn như thế này:
Phải thắt lưng, chân đi dép, tay cầm gậy và ăn vội vã:
vì đó là ngày Vượt Qua của Chúa. Ðêm ấy Ta sẽ đi qua
xứ Ai-cập, sẽ giết các con đầu lòng trong xứ Ai-cập, từ
loài người cho đến súc vật, và Ta sẽ trừng phạt chư
thần xứ Ai-cập: vì Ta là Chúa. Máu bôi trên nhà các
ngươi ở, sẽ là dấu hiệu; và khi thấy máu, Ta sẽ đi qua
mà tha cho các ngươi, và các ngươi sẽ không bị tai
ương tác hại khi Ta giáng hoạ trên xứ Ai-cập. Các ngươi
hãy ghi nhớ ngày ấy, làm lễ tưởng niệm, và phải mừng
ngày đó trọng thể kính Thiên Chúa. Các ngươi sẽ lập lễ
này để mừng vĩnh viễn muôn đời”.

 • Ðó là lời Chúa.
  Ðáp Ca: Tv 115, 12-13. 15-16bc. 17-18
  Ðáp: Chén chúc tụng là sự thông hiệp Máu Chúa Kitô
  (x. 1 Cr 10, 16).
  Xướng:
  1) Tôi lấy gì dâng lại cho Chúa để đền đáp
  những điều Ngài ban tặng cho tôi?
  Tôi sẽ lãnh chén cứu độ,
  và tôi sẽ kêu cầu danh Chúa.
  2) Trước mặt Chúa, thật là quý hoá
  cái chết của những bậc thánh nhân Ngài.
  Con là tôi tớ Ngài, con trai của nữ tỳ Ngài,
  Ngài đã bẽ gãy xiềng xích cho con.
  3) Con sẽ hiến dâng Chúa lời ca ngợi làm sinh lễ,
  và con sẽ kêu cầu danh Chúa.
  Con sẽ giữ trọn lời khấn xin cùng Chúa,
  trước mặt toàn thể dân Ngài.

Bài Ðọc II: 1 Cr 11, 23-26
“Mỗi khi anh em ăn và uống, anh em loan truyền việc
Chúa chịu chết”.
Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi
tín hữu Cô-rintô.
Anh em thân mến, phần tôi, tôi đã lãnh nhận nơi Chúa
điều mà tôi đã truyền lại cho anh em, là Chúa Giêsu
trong đêm bị nộp, Người cầm lấy bánh và tạ ơn, bẻ ra
và phán: “Các con hãy lãnh nhận mà ăn, này là Mình
Ta, sẽ bị nộp vì các con: Các con hãy làm việc này mà
nhớ đến Ta. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối,
Người cầm lấy chén, và phán: “Chén này là Tân ước
trong Máu Ta; mỗi khi các con uống, các con hãy làm
việc này mà nhớ đến Ta”. Vì mỗi khi anh em ăn bánh
và uống chén này, anh em loan truyền việc Chúa chịu
chết, cho tới khi Chúa lại đến”.

 • Ðó là lời Chúa.

Câu Xướng Trước Phúc Âm: Ga 13, 34
Chúa phán: “Thầy ban cho các con một giới răn mới, là
các con hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương
các con”.

Phúc Âm: Ga 13, 1-15
“Ngài yêu thương họ đến cùng”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Trước ngày Lễ Vượt Qua, Chúa Giêsu biết đã đến giờ
Mình phải bỏ thế gian mà về cùng Chúa Cha, Người vốn

yêu thương những kẻ thuộc về mình còn đang ở thế
gian, thì đã yêu thương họ đến cùng. Sau bữa ăn tối,
ma quỷ gieo vào lòng Giuđa Iscariô, con Simon, ý định
nộp Người. Người biết rằng Chúa Cha đã trao phó mọi
sự trong tay mình, và vì Người bởi Thiên Chúa mà đến
và sẽ trở về cùng Thiên Chúa. Người chỗi dậy, cởi áo,
lấy khăn thắt lưng, rồi đổ nước vào chậu; Người liền rửa
chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau. Vậy
Người đến chỗ Simon Phêrô, ông này thưa Người rằng:
“Lạy Thầy, Thầy định rửa chân cho con ư?” Chúa Giêsu
đáp: “Việc Thầy làm bây giờ con chưa hiểu, nhưng sau
sẽ hiểu”. Phêrô thưa lại: “Không đời nào Thầy sẽ rửa
chân cho con”. Chúa Giêsu bảo: “Nếu Thầy không rửa
chân cho con, con sẽ không được dự phần với Thầy”.
Phêrô liền thưa: “Vậy xin Thầy hãy rửa không những
chân con, mà cả tay và đầu nữa”. Chúa Giêsu nói: “Kẻ
mới tắm rồi chỉ cần rửa chân, vì cả mình đã sạch. Tuy
các con đã sạch, nhưng không phải hết thảy đâu”. Vì
Người biết ai sẽ nộp Người nên mới nói: “Không phải tất
cả các con đều sạch đâu”.
Sau khi đã rửa chân cho các ông, Người mặc áo lại, và
khi đã trở về chỗ cũ, Người nói: “Các con có hiểu biết
việc Thầy vừa làm cho các con chăng? Các con gọi Ta là
Thầy và là Chúa thì phải lắm, vì đúng thật Thầy như
vậy. Vậy nếu Ta là Chúa và là Thầy mà còn rửa chân
cho các con, thì các con cũng phải rửa chân cho nhau.
Vì Thầy đã làm gương cho các con để các con cũng bắt
chước mà làm như Thầy đã làm cho các con”.

 • Ðó là lời Chúa.
  Bron: http://thanhlinh.net/node/20229

Suy Niệm: Thứ Năm Tuần Thánh

Yêu thương nhau là chuyện cũ rất xưa của loài người,
nhưng vẫn cứ mới cho người mới yêu, được yêu, và
càng mới hơn nữa cho những người biết khám ra yêu
thương chính là phục vụ Thiên Chúa trong tha nhân.
Chúa Giêsu nói trong bài Tin Mừng hôm nay: ‘…..Mọi
người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy: là anh
em có lòng yêu thương nhau’.
Chúa Giêsu không đợi lúc sắp chết trên thập giá mới nói
những câu này, Chúa Giêsu cũng không đợi khi sống lại
mới nói câu này, nhưng Ngài đã nói ngay trong bữa ăn
cuối cùng với các môn đệ –bữa tiệc ly- bởi vì yêu
thương và phục vụ là nhân tố chính để được tham dự
tiệc Con Chiên trong Nước Trời.
Không yêu thương thì không phục vụ, mà đã phục vụ
thì điều cốt lõi là phải có yêu thương, và khi đã vì yêu
thương mà phục vụ thì chúng ta mới xứng đáng tham
dự tiệc Con Chiên –bí tích Thánh Thể.
Cuộc đời của Chúa Giêsu là cuộc đời của phục vụ, cuộc
sống của Đức Chúa Giêsu là cuộc sống của tình yêu,
Ngài vì dân chúng mà phục vụ không ngơi nghỉ, Ngài vì
dân chúng lầm than mà thi ân giáng phúc cho họ không
biết cơ man nào mà kể. Và cuối cùng Ngài bị nghiền nát
để trở nên tấm Bánh Hằng Sống nuôi dưỡng linh hồn
người tín hữu không những ngay đời này mà cho đến cả
đời sau.
Lm Phaolo Tạ Kim Thanh Bình
(Báo Mục Vụ số tháng 3– 5, 2023)

Liturgie van het Woord van de Viering van
Witte Donderdag ( Avondmis)

eerste lezing: Ex. 12, 1-8.11-14
Voorschriften voor het eten van het paaslam.
Uit het boek Exodus.
In die dagen richtte de Heer het woord tot Mozes en
Aäron in Egypte en sprak: “Deze maand moet gij
beschouwen als de beginmaand, als de eerste maand
van het jaar. Maak aan heel de gemeenschap van Israël
het volgende bekend: op de tiende van deze maand
moet ieder gezin een lam uitkiezen, ieder huis een lam.
Als een gezin te klein is voor een lam, dan moeten ze,
rekening houdend met het aantal personen, samen
doen met hun naaste buurman.
Bij het verdelen van het lam moet er rekening
gehouden worden met ieders eetlust.
Het lam moet gaaf zijn, van het mannelijk geslacht en
eenjarig. Ge kunt er een schaap of een geit voor
nemen. Ge moet de dieren vasthouden tot aan de
veertiende van de maand. Dan moet heel de
verzamelde gemeenschap van Israël ze slachten in de
avondschemering. Vervolgens moet gij wat bloed
nemen en dat uitstrijken over de beide deurposten en
over de bovenbalk van de deur van alle huizen waar
het lam gegeten wordt.
In dezelfde nacht moet het vlees gegeten worden,
op het vuur gebraden. Het moet gegeten worden met
ongezuurd brood en bittere kruiden. En dit is de wijze
waarop gij het lam moet eten: uw lendenen omgord,
uw voeten geschoeid en uw stok in de hand. Haastig
moet ge het eten, want het is Pasen voor de Heer.
Deze nacht zal Ik door Egypte gaan en alle
eerstgeborenen van Egypte, zowel mensen als dieren,

zal Ik slaan. Aan alle goden van Egypte zal Ik het
vonnis voltrekken. Maar het bloed aan de huizen zal
een teken zijn dat gij daar woont. Als Ik het bloed aan
uw huizen zie, zal Ik u voorbijgaan. Geen vernietigende
plaag zal u treffen als Ik Egypte sla.
Deze dag moet gij tot een gedenkdag maken,
ge moet hem vieren als een feest ter ere van de Heer.
Van geslacht tot geslacht moet ge hem
als een eeuwige instelling vieren.”

 • Woord van de Heer.
 • Wij danken God.
  tussenzang: Ps. 116(115), 12-13, 15-16bc, 17-18
  Refrein:
  Geeft niet de beker der zegening, die wij zegenen
  gemeenschap met het Bloed van Christus?
  Hoe kan ik mijn dank betuigen
  voor al wat de Heer mij gaf?
  Ik hef de offerbeker,
  de Naam van de Heer roep ik aan.
  Want kostbaar is in de ogen des Heren
  het leven van wie Hem vereert.
  O Heer, ik ben uw dienaar,
  Gij hebt mijn boeien geslaakt.
  Met offers zal ik U loven,
  de Naam van de Heer roep ik aan.
  Ik zal mijn geloften volbrengen
  waar heel zijn volk het ziet.
  tweede lezing: 1 Kor. 11, 23-26

Telkens als gij dit brood eet en de beker drinkt
verkondigt gij de dood des Heren.
Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus
aan de christenen van Korinte.
Broeders en zusters, zelf heb ik van de Heer de
overlevering ontvangen, die ik u op mijn beurt heb
doorgegeven: dat de Heer Jezus in de nacht waarin Hij
werd overgeleverd brood nam en na gedankt te hebben
het brak en zei: “Dit is mijn Lichaam voor u. Doet dit
tot mijn gedachtenis.” Zo ook nam Hij na de maaltijd
de beker met de woorden: “Deze beker is het nieuwe
verbond in mijn bloed. Doet dit elke keer dat gij hem
drinkt tot mijn gedachtenis.” Telkens als gij dit brood
eet en de beker drinkt verkondigt gij de dood des
Heren totdat Hij wederkomt.

 • Woord van de Heer.
 • Wij danken God.
  vers voor het evangelie: Joh. 13, 34
  Een nieuw gebod geef Ik u, zegt de Heer:
  dat gij elkaar liefhebt, zoals Ik u heb liefgehad.

evangelie: Joh. 13, 1-15
Hij gaf een bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus
Christus volgens Johannes.
Het paasfeest was op handen.
Jezus, die wist dat zijn uur gekomen was
om uit deze wereld over te gaan naar de Vader,
en die de zijnen in de wereld bemind had,
gaf hun een bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe.

Onder de maaltijd, toen de duivel reeds aan Judas
Iskariot, de zoon van Simon, het plan had ingegeven
om Hem over te leveren, stond Jezus van tafel op.
In het bewustzijn dat de Vader Hem alles in handen
had gegeven en dat Hij van God was uitgegaan
en naar God terugkeerde, legde Hij zijn bovenkleren af,
nam een linnen doek en omgordde zich daarmee.
Daarop goot Hij water in het wasbekken en begon de
voeten van de leerlingen te wassen en ze met de doek
waarmee Hij omgord was af te drogen.
Zo kwam Hij bij Simon Petrus, die echter tot Hem zei:
“Heer, wilt Gij mij de voeten wassen?” Jezus gaf hem
ten antwoord: “Wat Ik doe, begrijpt ge nu nog niet,
maar later zult gij het inzien.” Toen zei Petrus tot Hem:
“Nooit in der eeuwigheid zult Gij mij de voeten
wassen!” Jezus antwoordde Hem: “Als gij u niet door
Mij laat wassen, kunt gij mijn deelgenoot niet zijn.”
Daarop zei Simon Petrus tot Hem: “Heer, dan niet
alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en hoofd.”
Maar Jezus antwoordde: “Wie een bad heeft genomen,
behoeft zich niet meer te wassen, tenzij de voeten,
hij is immers helemaal rein. Ook gij zijt rein, ofschoon
niet allen.” Hij wist immers wie Hem zou overleveren.
Daarom zei Hij: “Niet allen zijt gij rein.” Toen Hij dan
hun voeten had gewassen, zijn bovenkleren had
aangetrokken en weer aan tafel was gegaan sprak Hij
tot hen: “Begrijpt gij wat Ik u gedaan heb?
Gij spreekt Mij aan als Leraar en Heer, en dat doet gij
terecht, want dat ben Ik. Maar als Ik, de Heer en
Leraar, uw voeten heb gewassen, dan behoort ook gij
elkaar de voeten te wassen. Ik heb u een voorbeeld
gegeven, opdat gij zoudt doen zoals Ik u gedaan heb.”
– Woord van de Heer.
– Wij danken God.

Witte Donderdag – Avondmis