Liturgie van het Woord van 33e zondag door het jaar A

eerste lezing: Spr. 31, 10-13. 19-20. 30-31
Roemt haar om de vrucht van haar handen.
Uit het boek der Spreuken.
Een sterke vrouw, wie zal haar vinden? Haar waarde
gaat uit boven die van kostbare koralen. Het hart van
haar man vertrouwt op haar en zijn winst zal hem niet
ontgaan.
Zij brengt hem goed, geen kwaad, alle dagen van haar
leven. Zij kiest zorgvuldig wol en linnen en haar handen
bewerken het met genoegen. Zij strekt haar handen uit
naar het spinrokken en zij houdt de weefspoel in haar
vingers. Zij opent haar hand voor de behoeftige en
strekt haar armen uit naar de misdeelde. Bevalligheid is
bedrieglijk, schoonheid is vluchtig, maar een vrouw die
de Heer vreest, zij moet geprezen worden. Roem haar
om de vrucht van haar handen en prijst haar bij de
poorten
om haar werken. – Woord van de Heer. – Wij danken
God.
tussenzang: Ps. 128 (127), 1-2, 3, 4-5
Refrein:
Gelukkig die godvrezend zijt.
Gelukkig die godvrezend zijt,
de weg des Heren gaat.
Ge zult de vrucht van eigen arbeid eten,
tevreden en voorspoedig zult ge zijn.

Uw vrouw daarbinnen in uw huis
is als een rijkbeladen wijnstok.
En als olijftakken rond de stam,
zo staan uw zonen om uw tafel.
Ja, zo wordt elke man gezegend,
die eer geeft aan de Heer.
U zegene de Heer uit Sion;
moogt gij Jeruzalem welvarend zien
zolang uw dagen duren.
tweede lezing: 1 Tess. 5, 1-6
De dag des Heren komt als een dief in de nacht.
Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus
aan de christenen van Tessalonica.
Broeders en zusters,
het heeft geen zin, u te schrijven over tijd en uur. Gij
weet zelf heel goed, dat de dag des Heren komt als een
dief in de nacht. Terwijl zij zeggen:
Er heerst vrede en veiligheid, juist dan overvalt hen
plotseling het verderf zoals weeën een zwangere vrouw,
en zij zullen niet ontsnappen.
Maar gij, broeders en zusters, gij leeft niet in de
duisternis, zodat de dag u als een dief zou verrassen.
Gij zijt allen kinderen van het licht, kinderen van de
dag.
Wij behoren niet aan nacht en duisternis. Laten wij dan
ook niet slapen als de anderen, maar waken en nuchter
zijn. – Woord van de Heer. – Wij danken God.
vers voor het evangelie: Joh. 15, 4. 5b
Alleluia. Blijf in Mij, dan blijf Ik in u, zegt de Heer;
wie in Mij blijft, draagt veel vrucht. Alleluia.

evangelie: Mt. 25, 14-30 of 25, 14-15.19-20
Over weinig waart ge trouw; ga binnen in de vreugde
van uw Heer.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus
Christus volgens Matteüs.
In die tijd hield Jezus zijn leerlingen deze gelijkenis
voor:
“Een man riep bij zijn vertrek naar het buitenland
zijn dienaars bij zich om hun zijn bezit toe te
vertrouwen.
Aan de een gaf hij vijf talenten, aan de andere twee,
aan een derde één, ieder naar zijn bekwaamheid.
Daarna vertrok hij. Die de vijf talenten gekregen had,
ging er terstond mee werken en verdiende er vijf bij.
Zo verdiende ook degene die er twee gekregen had, er
twee bij. Maar die er één had gekregen, ging een gat in
de grond graven en het geld van zijn heer verbergen.
Een hele tijd later kwam de heer van de dienaars terug
en hield afrekening met hen. Die de vijf talenten
gekregen had, trad naar voren en bood nog vijf
talenten aan met de woorden: Heer, vijf talenten hebt
gij mij toevertrouwd;
ziehier, vijf talenten heb ik erbij verdiend.
(Zijn meester sprak tot hem: Uitstekend, goede en
trouwe dienaar, over weinig waart ge trouw, over veel
zal ik u aanstellen. Ga binnen in de vreugde van uw
heer.
Nu trad die van de twee talenten naar voren en zei:
Heer, twee talenten hebt gij mij toevertrouwd;
ziehier, twee talenten heb ik erbij verdiend.
Zijn meester sprak tot hem: Uitstekend, goede en
trouwe dienaar, over weinig waart ge trouw, over veel
zal ik u aanstellen. Ga binnen in de vreugde van uw
heer.

Tenslotte trad ook die van één talent naar voren en zei:
Heer, ik heb ervaren dat gij een hard mens zijt,
die oogst waar gij niet gezaaid hebt en binnenhaalt
waar gij niet hebt uitgestrooid. Daarom was ik bang
en ben uw talent in de grond gaan verbergen.
Hier hebt ge uw eigendom terug. Maar zijn meester gaf
hem ten antwoord: Slechte en luie knecht,
je wist toch dat ik oogst waar ik niet gezaaid heb,
en binnenhaal waar ik niet heb uitgestrooid?
Daarom had je mijn geld bij de bankiers moeten
uitzetten,
dan zou ik bij mijn komst mijn bezit met rente
teruggekregen hebben. Neemt hem dus dat talent af
en geeft het aan wie de tien talenten heeft.
Want aan ieder die heeft, zal gegeven worden,
zelfs in overvloed gegeven worden;
maar wie niet heeft, hem zal nog ontnomen worden
zelfs wat hij heeft. En werpt die onnutte knecht buiten
in de duisternis; daar zal geween zijn en
tandengeknars.”)
– Woord van de Heer. – Wij danken God.
Bron: https://dionysiusparochie.nl/lectionaria/deel-a-door-het-
jaar/33e-zondag-door-het-jaar-a/

Bezinning: Vaticaans Concilie II Constitutie over de Kerk,
Lumen Gentium §34(vertaling: Ecclesia Docens nr. 0713)
De heilige Geest vruchten laten dragen
Omdat de eeuwige Hogepriester Christus Jezus ook door de
leken zijn eigen getuigenis en zijn eigen dienstwerk wil
voortzetten, bezielt Hij hen met zijn geest en stimuleert Hij hen
voortdurend tot ieder goed en volmaakt werk. Want hen, die Hij
nauw verbindt met zijn leven en zending, doet Hij ook delen in
zijn priesterlijke taak voor de uitoefening van de geestelijke
eredienst, tot eer van God en tot heil van de mensen. Vandaar,
dat de leken, als zijnde toegewijd aan Christus en gezalfd door

de Heilige Geest, zo wonderbaar worden geroepen en gevormd
om steeds overvloediger vruchten van de Geest voort te
brengen. Al hun werken immers, gebeden en apostolische
initiatieven, hun huwelijks- en gezinsleven, hun dagelijkse
arbeid, hun geestelijke en lichamelijke ontspanning, mits dit
alles geleid wordt door de Geest, en zelfs de moeilijkheden van
het leven, mits men die geduldig draagt, worden geestelijke
offers, die welgevallig zijn aan God door Jezus Christus (1P
2,5), en die bij de viering van de Eucharistie godvruchtig aan
de Vader worden opgedragen samen met het offer van het
Lichaam des Heren. Zo wijden ook de leken de wereld zelf aan
God toe door Hem overal hun aanbidding te brengen in
heiligheid van leven.
Bron: https://dagelijksevangelie.org/NL/gospel/2023-11-19

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *