AUDIO Phụng Vụ Lời Chúa Thánh Lễ Chúa Nhật 3 Mùa Vọng năm B CN 17-12-2023

Bài Ðọc I: Is 61, 1-2a. 10-11
“Tôi hớn hở vui mừng trong Chúa”.

Trích sách Tiên tri Isaia.
Thánh Thần Chúa ngự trên tôi: vì Chúa đã xức dầu cho
tôi; Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo
khó, băng bó những tâm hồn đau thương, báo tin ân xá
cho những kẻ bị lưu đày, phóng thích cho những tù
nhân, công bố năm hồng ân của Thiên Chúa.
Tôi hớn hở vui mừng trong Chúa, và lòng tôi hoan hỉ
trong Chúa tôi, vì Người đã mặc cho tôi áo phần rỗi, và

choàng áo công chính cho tôi, như tân lang đầu đội
triều thiên, như tân nương trang sức bằng ngọc bảo.
Như đất đâm chồi, như vườn nảy lộc, Chúa cũng làm
phát sinh công chính và lời ca tụng trước mặt muôn
dân.
Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Lc 1, 46-48. 49-50. 53-54
Ðáp: Linh hồn tôi nhảy mừng trong Chúa (Is 61, 10b).
1) Ðức Maria nói: Linh hồn tôi ngợi khen Chúa,
và thần trí tôi hoan hỉ trong Thiên Chúa,
Ðấng Cứu Ðộ tôi, vì Người đã nhìn đến phận hèn tớ nữ
Người;
thực từ đây, thiên hạ muôn đời sẽ khen tôi có phước.
2) Vì Ðấng đã làm cho tôi những điều trọng đại,
Người quyền năng, và danh Người là thánh.
Ðức từ bi Người từ đời nọ tới đời kia
dành cho những ai kính sợ Người.
3) Kẻ đói khát, Người cho no đầy thiện hảo;
bọn giàu sang, Người đuổi về tay không.
Chúa đã nhận săn sóc Israel tôi tớ Chúa,
bởi nhớ lại lòng từ bi của Người.

Bài Ðọc II: 1 Tx 5, 16-24
“Thần trí, linh hồn và thể xác anh em được gìn giữ cho
tới ngày Chúa đến”.

Trích thơ thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gởi
tín hữu Thêxalônica.
Anh em thân mến, anh em hãy vui mừng luôn. Hãy cầu
nguyện không ngừng. Trong mọi việc, hãy cảm tạ
Chúa. Vì đó là thánh ý Thiên Chúa về tất cả anh em
trong Chúa Giêsu Kitô. Ðừng dập tắt Thánh Thần; đừng
khinh khi các lời tiên tri, nhưng hãy nghiệm xét mọi sự,
điều gì tốt hãy giữ lại. Hãy tránh xa sự dữ dưới mọi
hình thức.
Xin chính Thiên Chúa bình an thánh hoá anh em toàn
diện, để thần trí, linh hồn và thể xác anh em được gìn
giữ toàn vẹn trong ngày Ðức Giêsu Kitô Chúa chúng ta
ngự đến. Ðấng đã kêu gọi anh em, chính Người là Ðấng
Trung Tín. Chính Người sẽ thực hiện.
Ðó là lời Chúa.

Alleluia: Is 61, 1 (x. Lc 4, 18)
Alleluia, alleluia! – Thánh Thần Chúa ngự trên tôi. Người
đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó. –
Alleluia.

Phúc Âm: Ga 1, 6-8. 19-28
“Giữa các ngươi có một Ðấng mà các ngươi không biết”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Có người đã được Chúa sai đến, tên là Gioan. Ông đến
như chứng nhân để làm chứng về sự sáng, hầu mọi
người nhờ ông mà tin. Ông không phải là sự sáng,
nhưng ông chỉ làm chứng về sự sáng. Và đây là chứng
của Gioan, khi những người Do-thái từ Giêrusalem sai

các vị tư tế và các thầy Lêvi đến hỏi ông: “Ông là ai?”
Ông liền tuyên xưng, ông không chối, ông tuyên xưng
rằng: “Tôi không phải là Ðấng Kitô”. Họ liền hỏi: “Thế
là gì? Ông có phải là Elia chăng?” Gioan trả lời: “Tôi
không phải là Elia”. – “Hay ông là một đấng tiên tri?”
Gioan đáp: “Không phải”
Họ liền bảo: “Vậy ông là ai, để chúng tôi trả lời cho
những người sai chúng tôi. Ông tự xưng là ai?” Gioan
đáp: “Tôi là tiếng kêu trong hoang địa: Hãy sửa cho
ngay đường Chúa đi, như tiên tri Isaia đã loan báo”.
Và có những người thuộc nhóm biệt phái cũng được sai
đến. Họ hỏi Gioan rằng: “Nếu ông không phải là Ðức
Kitô, cũng không phải là Elia hay một tiên tri, vậy tại
sao ông làm phép rửa?” Gioan trả lời: “Tôi làm phép
rửa trong nước; nhưng giữa các ngươi, có Ðấng mà các
ngươi không biết. Ðấng ấy sẽ đến sau tôi, nhưng chính
Ðấng ấy đã có trước tôi và tôi không xứng đáng cởi dây
giày cho Người”. Việc này xảy ra tại Bêtania, bên kia
sống Giođan, nơi Gioan làm phép rửa.
– Ðó là lời Chúa.
Nguồn: https://thanhlinh.net/node/20396

Suy Niệm: “Chúa không vội”
“Thần khí của ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng ngự trên tôi, vì ĐỨC
CHÚA đã xức dầu tấn phong tôi, sai đi báo tin mừng cho kẻ
nghèo hèn, băng bó những tấm lòng tan nát, công bố lệnh ân
xá cho kẻ bị giam cầm, ngày phóng thích cho những tù nhân.”
(Is.61,1). Chúng ta biết đây là những lời nói về Đấng Messia,
có nghĩa là Chúa Kitô. Sau này, chính Chúa Kitô đã đọc cái câu
này trong Hội đường người Do Thái, để nói cho mọi người rằng
lời đó ra được phép về Ngài. Và những lời chép đó đã được ứng
nghiệm với việc Ngài đã đi vào trong cuộc đời này và thực hiện

điều đã được chép (Lc.4,16-21). Tuy nhiên, chúng ta có thấy
điều gì đặc biệt ở đây không? Isaia đã viết có lời này trước khi
Chúa giáng sinh khoảng 500 năm. Năm trăm năm sau, Chúa
Kitô mới xuất hiện. Điều đó có nghĩa gì? Có nghĩa là Chúa
không vội vã! Ngài làm việc theo cách thức và thời gian của
Ngài. Có thể chúng ta nghĩ rằng Chúa chậm trễ và không thực
hiện điều Ngài nói. Cách làm việc của Chúa rất khác so với cách
của chúng ta.
Chúa không vội. Ngài có thể chậm, theo suy nghĩ của chúng ta,
những Ngài luôn thực hiện điều Ngài nói.
Linh mục Giacobe Nguyễn Quốc Thái
(Báo Mục Vụ số tháng 9–11, 2023)

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *