THƯ MỜI THAM DỰ NGÀY HÀNH HƯƠNG BANNEUX LẦN THỨ 11- NGÀY 14/05/2023