Mời Gọi Quý Vị Tình Nguyện, Ân Nhân
và quý vị Phụ Huynh giúp Trại Hè Thiếu Nhi
từ ngày 23-29 tháng 07, 2023 tại Lunteren, Hòa Lan