Mời gọi quý cha và tất cả giúp hòa giải quý anh chị em trong Cộng đoàn Đức Mẹ Lavang tại Hòa-lan