AUDIO Liturgie van 2e zondag van de advent, jaar B

eerste lezing: Jes. 40, 1-5. 9-11
Baan de Heer een weg.
Uit de Profeet Jesaja.
Troost, troost toch mijn Stad – zegt uw God – spreek
Jeruzalem moed in, roep haar toe dat haar straftijd
voorbij is, dat haar ongerechtigheid vergeven is,
dat zij van Gods hand haar zonden dubbel betaald heeft
gekregen. Een stem roept: “Baan de Heer een weg in
de steppe, effen voor onze God een heerbaan in de
woestijn, elk dal moet gevuld, elke berg en heuvel
geslecht worden, alle oneffenheden moeten vlak, de
rotsmassa’s een vallei worden. En verschijnen zal de
glorie des Heren en alle vlees zal daarvan getuige zijn:
de mond des Heren heeft het gezegd!”
Beklim de hoogste berg, gij Sion, vreugdebode,
verhef krachtig uw stem, Jeruzalem, vreugdegezant:
verkondig het luide, ken geen vrees, roep tot de steden
van Juda: “uw God is op komst! Zie, God de Heer komt

met kracht, zijn arm voert de heerschappij; zijn loon
komt met Hem mee, zijn beloning gaat voor Hem uit.
Als een herder zal Hij zijn schapen weiden, in zijn
armen ze samenbrengen, de lammeren dragen tegen
zijn boezem, de schapen met zachte hand geleiden.”
Woord van de Heer.
Wij danken God.
tussenzang: Ps. 85 (84), 9ab-10, 11-12, 13-14
Refrein:
Laat ons uw barmhartigheid zien,
geef ons uw heil, o Heer.
Aanhoren zal ik wat God tot mij zegt,
voorzeker een woord van verzoening.
Zijn heil is nabij voor hen die Hem vrezen,
zijn glorie komt weer bij ons wonen.
Als trouw en erbarmen elkaar tegemoet gaan,
als vrede en recht elkander omhelzen;
dan zal de trouw uit de aarde ontspruiten,
en ziet uit de hemel gerechtigheid neer.
Dan zal de Heer ons zijn zegen schenken
en draagt ons land rijke vrucht.
Dan zal voor Hem uit gerechtigheid gaan
en voorspoed zijn schreden volgen.

tweede lezing: 2 Petr. 3, 8-14
Wij verwachten nieuwe hemelen en een nieuwe aarde.
Uit de tweede brief van de heilige apostel Petrus.
Vrienden, één ding mag u niet ontgaan: voor de Heer is
één dag als duizend jaren en duizend jaren als één dag.
De Heer talmt niet met zijn belofte, zoals sommigen
menen, maar Hij heeft geduld met u, daar Hij wil dat
allen tot inkeer komen en dat niemand verloren gaat.
Maar de dag des Heren zal komen als een dief.
Dan zullen de hemelen dreunend vergaan en de
elementen zullen door vuur worden verteerd;
en de aarde en de daden op aarde verricht
zullen zich bevinden voor Gods oordeel. Wanneer alles
zo vergaat, hoe moet gij dan uitmunten door een heilig
leven en innige vroomheid, de komst verwachtend en
verhaastend van de dag Gods, waardoor de hemelen in
vlammen zullen opgaan en de elementen zullen
wegsmelten in de vuurgloed. Maar volgens zijn belofte
verwachten wij nieuwe hemelen en een nieuwe aarde,
waar gerechtigheid zal wonen.
In deze verwachting, geliefden, moet gij u beijveren
onbevlekt en onberispelijk voor Hem te verschijnen, in
vrede met God.
– Woord van de Heer. – Wij danken God.

vers voor het evangelie: Lc. 3, 4. 6
Alleluia.
Bereidt de weg van de Heer, maakt zijn paden recht:
en heel de mensheid zal Gods redding zien.
Alleluia.

evangelie: Mc. 1, 1-8
Maakt de paden van de Heer recht.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus
Christus volgens Marcus.
Begin van de Blijde Boodschap van Jezus Christus, de
Zoon van God. Zoals geschreven staat bij de profeet
Jesaja: zie, ik zend mijn bode voor u uit, die voor u de
weg zal banen; een stem van iemand die roept in de
woestijn: bereidt de weg van de Heer, maakt zijn paden
recht. Zo trad Johannes op in de woestijn en doopte;
hij preekte een doopsel van bekering tot vergiffenis van
de zonden. Heel de landstreek Judea en alle inwoners
van Jeruzalem trokken naar hem uit, en lieten zich door
hem dopen in de rivier de Jordaan,
terwijl zij hun zonden beleden. Johannes ging gekleed
in kameelhaar met een leren gordel om zijn lendenen;
hij at sprinkhanen en wilde honing.
Hij preekte: “Na mij komt die sterker is dan ik, en ik
ben niet waardig mij te bukken en de riem van zijn
sandalen los te maken. Ik heb u gedoopt met water,
maar Hij zal u dopen met de heilige Geest.”
– Woord van de Heer. – Wij danken God.
Bron: https://dionysiusparochie.nl/lectionaria/deel-b-adventstijd/2e-
zondag-van-de-advent-jaar-b/

Bezinning: Getijdenboek uit de Sinaï (9e eeuw) Canon op de
Voorloper, SC 486 (Sinaiticus graecus 864; vertaald uit het
Frans door evangelizo.org)
O, Johannes de Doper, u die een nieuwe koers uitzette in ons
leven!
Voor zonsopgang kom ik tot u, u die in uw mededogen
onveranderlijk vernietigd werd ten gunste van de gevallen

mens en die, onbewogen gebleven, zich boog voor het Lijden, o
Woord van God: schenk mij vrede, Vriend van de mens. U bent,
o Gezegende, de tempel van de Drie-eenheid geworden, en
hier, verzameld in uw heilige tempel met vurig geloof, smeken
wij u, Voorloper: "Verlos ons van verzoekingen en
verdrukkingen, u alle lof waardig". Ik, die mijn geest vreemd
heb gemaakt aan alle deugd, smeek u nu, Gezegende, die een
volledig nieuwe weg heeft uitgestippeld in ons bestaan: "Breng
me in contact met de God van het universum en laat me
groeien in deugdzaamheid door bewonderenswaardige
vooruitgang".
U die de afgrond van barmhartigheid in de stromen van de
Jordaan hebt gedompeld, profeet, droogt nu op uw voorspraak
de vele bronnen van mijn ondeugden op door mij stromen van
tranen te schenken. Maagd, schitterend in uw goddelijke tooi,
hebt u de mens van alle schoonheid gebaard: moge hij zich
daarom altijd laten buigen door uw gebeden en ons behoeden
voor verderf, wij die u verheerlijken met geloof en liefde.
Bron: https://dagelijksevangelie.org/NL/gospel/2023-12-10

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *