Liturgie van het Woord van 32e zondag door het jaar A

eerste lezing: Wijsh. 6, 12-16
De wijsheid wordt gevonden door wie haar zoeken.
Uit het boek der wijsheid.
Stralend en nooit verwelkend is de wijsheid,
gemakkelijk wordt zij aanschouwd door wie haar
liefhebben, gevonden door wie haar zoeken;
nog voor men haar begeert, heeft zij zich al bekend
gemaakt. Wie om haar vroeg opstaat, hoeft zich niet uit
te sloven, want hij zal haar vinden, zittend aan zijn
deur.
Peinzen over haar getuigt van volmaakt inzicht,
en wie om haar wakker ligt, zal weldra vrij van zorg
zijn.
Want zelf gaat ze rond en zoekt die haar waardig zijn,
genadig vertoont zij zich aan hen op hun wegen
en bij elk overleg treedt zij hen tegemoet.
Woord van de Heer.
Wij danken God.
tussenzang: Ps. 63 (62), 2, 3-4, 5-6, 7-8
Refrein: Heer mijn God, naar U dorst mijn ziel.
God, mijn God zijt Gij,
ik zoek U met groot verlangen.
Naar U dorst mijn ziel en hunkert mijn hart
als dorre akkers naar regen.
Zo zie ik omhoog naar de plaats waar Gij woont,
beschouw ik uw macht en uw glorie.
Meer waard dan het leven is mij uw genade,
mijn mond verkondigt uw lof.

Ik zal U prijzen zolang als ik leef,
mijn handen uitstrekken naar U.
Mijn ziel wordt verzadigd met voedzame spijs,
mijn mond zal U jubelend danken.
Als ik in de nacht op mijn bed aan U denk,
dan houd ik U stil in gedachte.
Want Gij zijt altijd mijn beschermer geweest,
ik koester mij onder uw vleugels.
tweede lezing: 1 Tess. 4, 13-18 of 4, 13-14
God zal hen die in Jezus zijn ontslapen met Hem
meevoeren.
Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus
aan de christenen van Tessalonica.
Broeders en zusters, wij willen u niet in onwetendheid
laten over het lot van hen die ontslapen zijn;
gij moogt niet bedroefd zijn, zoals de andere mensen,
die geen hoop hebben. Wij geloven immers dat Jezus is
gestorven en weer opgestaan; evenzo zal God hen, die
in Jezus zijn ontslapen, levend met Hem meevoeren.
(En dit kunnen wij u meedelen volgens een woord van
de Heer: wij die in leven blijven tot de komst van de
Heer,
wij zullen de doden in geen geval vóórgaan.
Want wanneer het bevel gegeven wordt, als de stem
van de aartsengel weerklinkt en de bazuin van God,
dan zal de Heer zelf van de hemel neerdalen, en eerst
zullen de doden, die in Christus zijn verrijzen; daarna
zullen wij, die nog in leven zijn, tegelijk met hen in een
oogwenk op de wolken in de lucht worden weggevoerd,
de Heer tegemoet. En zo zullen wij voor altijd samen
zijn met de Heer. Troost elkaar dus met deze woorden.)

Woord van de Heer.
Wij danken God.
vers voor het evangelie: Mt. 24, 42a. 44
Alleluia.
Weest dus waakzaam, want gij weet niet op welk uur
de Mensenzoon komt. Alleluia.
evangelie: Mt. 25, 1-13
Daar is de bruidegom, trek hem tegemoet!
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus
Christus volgens Mattëus.
In die tijd vertelde Jezus zijn leerlingen deze gelijkenis:
“Het is met het Rijk der hemelen als met tien meisjes,
die met hun lampen uittrokken, de bruidegom
tegemoet.
Vijf van hen waren dom, de andere vijf verstandig.
Want de dommen namen wel hun lampen mee,
maar geen olie; de verstandigen echter namen met hun
lampen tevens kruiken olie mee. Toen nu de bruidegom
op zich liet wachten, dommelden zij allen in en sliepen.
Maar midden in de nacht klonk er een geroep: Daar is
de bruidegom! Trekt hem tegemoet! Meteen waren al
de meisjes wakker en maakten hun lampen in orde.
De dommen zeiden tegen de verstandigen: Geef ons
wat olie, want onze lampen gaan uit. Maar de
verstandigen antwoordden: Nee, er mocht eens niet
genoeg zijn
voor ons en jullie samen. Gaat liever naar de verkopers
en haalt wat voor jezelf. Maar terwijl zij onderweg
waren om te gaan kopen kwam de bruidegom, en die
klaar stonden,
traden met hem binnen om bruiloft te vieren; en de
deur ging op slot. Later kwamen ook de andere meisjes

en zeiden: Heer, heer doe ons open! Maar hij
antwoordde:
Voorwaar, Ik zeg u: ik ken u niet. Weest dus waakzaam,
want gij kent dag noch uur.”
– Woord van de Heer. – Wij danken God.

Bron: https://dionysiusparochie.nl/lectionaria/deel-a-door-het-
jaar/32e-zondag-door-het-jaar-a/

Bezinning: H. Gertruida van Helfta (1256-1301)
Benedictines De Oefeningen, nr. 5 ; SC 127
“Ziet, de bruidegom komt; gaat naar buiten, Hem tegemoet”
Mijn God, mijn zeer zoete Avond, als voor mij de avond van
dit leven gekomen is, laat me dan zachtjes inslapen in U, en die
gelukzalige rust ervaren die U voor hen hebt bereid die U
dierbaar zijn. Dat de zo vredige en bevallige blik van uw liefde
bevelen en beschik met goedheid over de voorbereidingen van
mijn bruiloft. Bedek door de rijkdom van uw goedheid de
armoede van mijn onwaardige leven; dat mijn ziel in de
heerlijkheden van uw liefde woont met een diep vertrouwen.
Ach liefde, wees v oor mij een zo mooie avond dat mijn
ziel met vreugde en blijdschap een zoet vaarwel zegt tegen
mijn lichaam en dat mijn geest, die teruggaat naar de Heer die
het heeft gegeven, in vrede in uw schaduw rust. Dat zult U
duidelijk tegen mij zeggen: “Zie daar komt de Bruidegom: gaat
naar buiten, Hem tegemoet, opdat Hij jou verheugt net de
heerlijkheid van zijn gelaat”. (…)
Wanneer zult U zich aan mij tonen, opdat ik U kan zien en
zodat ik geniet van het putten uit deze levende bron die U bent,
mijn God? (Jes 12,3) Dan zal ik drinken, ik zal dronken worden
in de overvloed van zoetheid van deze levende bron, die opwelt
uit de heerlijkheden van het gelaat van Degene naar wie mijn
ziel verlangt (Ps 42,3). O zoet Gelaat, wanneer zult U mij
vervullen met uzelf? Dan zal ik het wonderbaarlijke heiligdom
binnentreden, totdat ik God zal zien (Ps 42,5); ik ben slechts bij

de ingang, en mijn hart kreunt van de lengte van mijn
ballingschap. Wanneer zult u me vervullen met de vreugde van
uw zoet gelaat? (Ps 16,11). Dan zal ik de ware Bruidegom van
mijn ziel, mijn Jezus schouwen en omhelzen. (…)

Daar zal

kennen zoals ik ben gekend (1Kor, 13,12), daar zal ik
liefhebben zoals ik ben geliefd; dan zal ik U voor altijd zien
God, zoals U bent (1Joh 3,2), in uw beeld, in uw vreugde en
gelukzalige bezit.
Bron: https://dagelijksevangelie.org/NL/gospel/2023-11-12

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *