Thông tin Ban Điều Hành Giáo Xứ NV-CTTĐVN
về việc Hòa giải với quý anh chị trong
Cđ-Đức Mẹ Lavang tại Hòa-Lan