Tham dự Sinh Hoạt Cuối Tuần cho Quý vị Cao & Trung niên.