Thánh Lễ CN 5 Mùa Chay A
Cn 26-03-2023

“Ladarô! Hãy ra đây! (Gioan 11, 1-45)

Bài Ðọc I: Ed 37, 12-14
“Ta sẽ cho các ngươi thần trí của Ta, và các ngươi sẽ
được sống”.
Trích sách Tiên tri Êdêkiel.
Ðây Chúa là Thiên Chúa phán: “Hỡi dân Ta, này Ta sẽ
mở cửa mồ các ngươi, Ta sẽ kéo các ngươi ra khỏi mồ
và dẫn dắt các ngươi vào đất Israel. Hỡi dân Ta, các
ngươi sẽ biết Ta là Chúa, lúc Ta mở cửa mồ các ngươi,
và kéo các ngươi ra khỏi mồ, Ta sẽ cho các ngươi thần
trí của Ta, và các ngươi sẽ được sống, Ta sẽ cho các
ngươi an cư trên đất các ngươi, và các ngươi biết rằng:
Ta là Chúa, chính Ta đã phán và đã thi hành”.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 129, 1-2. 3-4ab. 4c-6. 7-8
Ðáp: Bởi vì Chúa rộng lượng từ bi, và Chúa rất giàu ơn
cứu độ (c. 7).
Xướng:
1) Từ vực sâu, lạy Chúa, con kêu lên Chúa.
Lạy Chúa, xin nghe tiếng con cầu;
dám xin Chúa hãy lắng tai,
hầu nghe thấu tiếng van nài của con.
2) Nếu Chúa con nhớ hoài sự lỗi,
lạy Chúa, nào ai chịu nổi được ư?
Nhưng Chúa thường rộng lượng thứ tha,
để cho thiên hạ tôn thờ kính yêu.
3) Con hy vọng rất nhiều vào Chúa,
linh hồn con trông cậy ở lời Ngài.
Linh hồn con mong đợi Chúa con,
hơn người lính gác mong trời rạng đông.
4) Hơn người lính gác mong hừng đông dậy.
Israel đang mong đợi Chúa con:
Bởi vì Chúa rộng lượng từ bi,
và Chúa rất giàu ơn cứu độ.
Và chính Ngài sẽ giải thoát Israel
cho khỏi mọi điều gian ác.

Bài Ðọc II: Rm 8, 8-11
“Thánh Thần của Ðấng làm cho Ðức Giêsu Kitô từ cõi
chết sống lại ở trong anh em”.
Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.
Anh em thân mến, những kẻ sống theo xác thịt, thì
không thể đẹp lòng Chúa. Còn anh em, anh em không
sống theo xác thịt, nhưng sống theo tinh thần, nếu thật
sự Thánh Thần Chúa ở trong anh em. Nếu ai không có
Thánh Thần của Ðức Kitô, thì kẻ ấy không thuộc về
Người. Nhưng nếu Ðức Kitô ở trong anh em, cho dù
thân xác đã chết vì tội, nhưng tinh thần vẫn sống vì đức
công chính. Và nếu Thánh Thần của Ðấng đã làm cho
Ðức Giêsu Kitô từ cõi chết sống lại ở trong anh em, thì
Ðấng đã làm cho Ðức Giêsu Kitô từ cõi chết sống lại
cũng cho xác phàm hay chết của anh em được sống,
nhờ Thánh Thần Người ngự trong anh em.
Ðó là lời Chúa.

Câu Xướng Trước Phúc Âm: Ga 11, 25a và 26
Chúa phán: “Ta là sự sống lại và là sự sống; ai tin Ta,
sẽ không chết đời đời”.

Phúc Âm: Ga 11, 3-7. 17. 20-27. 33b-45 {Ga 11, 1-45 bài
dài) “Ta là sự sống lại và là sự sống”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy, hai chị em của Ladarô sai người đến thưa Chúa
Giêsu rằng: “Lạy Thầy, người Thầy yêu đau liệt”. Nghe
tin ấy, Chúa Giêsu liền bảo: “Bệnh này không đến nỗi

chết, nhưng để làm sáng danh Thiên Chúa và do đó
Con Thiên Chúa sẽ được vinh hiển”.
Chúa Giêsu thương Martha và em là Maria và Ladarô.
Khi hay tin ông này đau liệt, Người còn lưu lại đó hai
ngày. Rồi Người bảo môn đệ: “Chúng ta hãy trở lại xứ
Giuđêa”.
Ðến nơi, Chúa Giêsu thấy Ladarô đã được an táng bốn
ngày rồi. Khi hay tin Chúa Giêsu đến, Martha đi đón
Người, còn Maria vẫn ngồi nhà. Martha thưa Chúa
Giêsu: “Thưa Thầy, nếu Thầy có mặt ở đây thì em con
không chết. Tuy nhiên, ngay cả bây giờ, con biết Thầy
xin gì cùng Thiên Chúa, Thiên Chúa cũng sẽ ban cho
Thầy”. Chúa Giêsu nói: “Em con sẽ sống lại”. Martha
thưa: “Con biết ngày tận thế, khi kẻ chết sống lại, thì
em con cũng sẽ sống lại”. Chúa Giêsu nói: “Ta là sự
sống lại và là sự sống. Ai tin Ta, dầu có chết cũng sẽ
được sống. Và kẻ nào sống mà tin Ta, sẽ không chết
bao giờ. Con có tin điều đó không?” Bà thưa: “Thưa
Thầy: vâng, con đã tin Thầy là Ðấng Kitô, Con Thiên
Chúa hằng sống đã đến trong thế gian”.
Người xúc động và hỏi: “Ðã an táng Ladarô ở đâu?” Họ
thưa: “Thưa Thầy, xin đến mà xem”. Chúa Giêsu rơi lệ.
Người Do-thái liền nói: “Kìa, xem Ngài thương ông ấy
biết bao!” Nhưng có mấy kẻ trong đám nói: “Ông ấy đã
mở mắt người mù từ khi mới sinh mà không làm được
cho người này khỏi chết ư?” Chúa Giêsu lại xúc động;
Người đi đến mộ.
Mộ đó là một hang nhỏ có tảng đá đậy trên. Chúa Giêsu
bảo: “Hãy đẩy tảng đá ra”. Martha là chị người chết,
thưa: “Thưa Thầy, đã nặng mùi rồi vì đã bốn ngày”.
Chúa Giêsu lại nói: “Ta đã chẳng bảo con rằng: Nếu con
tin, thì con sẽ xem thấy vinh quang của Thiên Chúa

sao?” Thế là người ta cất tảng đá ra. Chúa Giêsu ngước
nhìn lên và nói: “Lạy Cha, Con cảm tạ Cha đã nhậm lời
Con. Con biết Cha hằng nghe lời Con. Nhưng Con nói
lên vì những người đứng xung quanh đây, để họ tin
rằng Cha đã sai Con”. Nói rồi, Người kêu lớn tiếng:
“Ladarô! Hãy ra đây!” Người đã chết đi ra, chân tay còn
quấn những mảnh vải, trên mặt quấn khăn liệm. Chúa
Giêsu bảo: “Hãy cởi ra cho anh ấy đi”.
Một số người Do-thái đến thăm Maria, khi được chứng
kiến những việc Chúa Giêsu làm, thì đã tin vào Người.
Ðó là lời Chúa.
Bron: http://thanhlinh.net/node/20233

Suy Niệm: (Gioan 11) “Anh con sẽ sống lại”
Đấy là lời nói của Chúa Giêsu với Marta. Sau đó, Chúa
đã cho điều đó xảy ra. Một trong những đau khổ lớn
nhất mà con người phải đối mặt, đó là việc mất người
thân. Nếu mất tiền, mất công việc, người ta vẫn hy
vọng lúc nào đó sẽ tìm lại được. Nhưng khi người thân
đã mất thì sao? Có những người phải dành nhiều năm,
thậm chí là đôi khi cả một đời, để vết thương được xoa
dịu. Điều Chúa Giêsu nói với Marta hôm nay cũng là
điều Người nói với từng người chúng ta và cả nhân loại,
những ai đang thương nhớ người thân: “Anh con, Chị
con, em con, Cha mẹ con, con của con sẽ sống lại!”
Chúa là Sự thật và lời của Người luôn thật. Vì thế,
những gì Người nói, có thể chậm trễ, nhưng luôn xảy
ra. Khi Chúa nói người thân của chúng ta sống lại, họ
sẽ sống lại. Chúa sẽ cho chúng ta thấy điều đó vài ngày
nữa, qua chính sự phục sinh của Ngài. Thiên Chúa

không thể chết được, nhưng Ngài đã đồng ý để cái chết
ập đến trên Ngài. Vì sao? Dĩ nhiên không phải vì Ngài,
nhưng vì chúng ta. Chúa muốn cho chúng ta thấy điều
gì sẽ xảy ra sau bức màng cái chết: không phải là bóng
tối của hư vô, nhưng là ánh sáng của sự sống lại vĩnh
cửu bên Chúa trên Thiên đàng! Anh con sẽ sống lại!
Lm Giacobe Nguyễn Quốc Thái
(Báo muc Vụ số tháng 3– 5, 2023)

Liturgie van het Woord van 5e zondag van de
veertigdagentijd, jaar A

evangelie: Joh. 11,1-45 of 3-7. 17. 20-27. 33b-45
Ik ben de verrijzenis en het leven. ( korte versie)
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus
Christus volgens Johannes.
In die tijd was er iemand ziek, een zekere Lazarus uit
Betanië, het dorp van Maria en haar zuster Marta.
Maria was de vrouw, die de Heer met geurige olie had
gezalfd en zijn voeten met haar haren had afgedroogd.
De zieke Lazarus was haar broer.
De zuster van Lazarus stuurde Jezus de boodschap:
“Heer, die Gij liefhebt, is ziek.” Toen Jezus dit hoorde,
zei Hij: “Deze ziekte voert niet tot de dood, maar is om
Gods glorie, opdat de Zoon Gods er door verheerlijkt
moge worden.” Jezus hield veel van Marta, haar zuster
en Lazarus. Toen Hij dan ook hoorde dat Lazarus ziek
was, bleef Hij weliswaar nog twee dagen ter plaatse,
maar daarna zei Hij tot zijn leerlingen: “Laat ons weer
naar Judea gaan.” Bij zijn aankomst bevond Jezus
dat Lazarus al vier dagen in het graf lag.

Zodra Marta hoorde dat Jezus op komst was,
ging zij Hem tegemoet; Maria echter bleef thuis. Marta
zei tot Jezus: “Heer, als Gij hier waart geweest,
zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar zelfs nu weet
ik, dat wat Gij ook aan God vraagt, God het U zal
geven.” Jezus zei tot haar: “Uw broer zal verrijzen.”
Marta antwoordde: “Ik weet dat hij zal verrijzen op de
laatste dag.” Jezus zei haar: “Ik ben de verrijzenis en
het Leven. Wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij
gestorven, en ieder die leeft in geloof aan Mij,
zal in eeuwigheid niet sterven. Gelooft gij dit?”
Zij zei tot Hem: “Ja, Heer, ik geloof vast dat Gij de
Messias zijt, de Zoon Gods, die in de wereld komt.”
En diep ontroerd sprak Jezus: “Waar hebt gij hem
neergelegd?” Zij zeiden Hem: “Kom en zie, Heer.”
Jezus begon te wenen, zodat de Joden zeiden:
“Zie eens hoe Hij van hem hield.” Maar sommigen
onder hen zeiden: “Kon Hij, die de ogen van een blinde
opende, ook niet maken dat deze niet stierf?”
Bij het graf gekomen, overviel Jezus opnieuw een
huivering. Het was een rotsgraf en er lag een steen
voor. Jezus zei: “Neem de steen weg.” Marta, de zuster
van de gestorvene, zei Hem: “Hij riekt al, want het is
reeds de vierde dag.” Jezus gaf haar ten antwoord:
“Zei Ik u niet, dat als gij gelooft, ge Gods heerlijkheid
zult zien?” Toen namen ze de steen weg. Jezus sloeg de
ogen ten hemel en sprak: “Vader, Ik dank U, dat Gij Mij
verhoord hebt. Ik wist wel, dat Gij Mij altijd verhoort,
maar omwille van het volk rondom Mij, heb Ik dit
gezegd, opdat zij mogen geloven, dat Gij Mij gezonden
hebt.” Na deze woorden riep Hij met luide stem:
“Lazarus, kom naar buiten!” De gestorvene kwam naar
buiten, voeten en handen met zwachtels gebonden
en met een zweetdoek om zijn gezicht. Jezus beval hu:
“Maakt hem los en laat hem gaan.” Vele Joden, die

naar Maria waren gekomen en zagen wat Hij gedaan
had, geloofden in Hem.
Woord van de Heer.
Wij danken God.

https://dionysiusparochie.nl/lectionaria/deel-a-veertigdagentijd/5e-zondag-van-de-veertigdagentijd/embed/#?secret=NLAC35sMAK#?secret=vkaEQhmk9w