Thánh Lễ Chúa Thánh Thần Hiện

         

Các môn đệ đang cầu nguyện, và từ trời phát ra tiếng động như tiếng gió mạnh thổi đến, lùa vào đầy nhà nơi họ đang sum họp. Và có những lưỡi như thể bằng lửa xuất hiện.” (Cv 2, 1-11).

Bài Ðọc I:  Cv 2, 1-11

Các vị được tràn đầy Chúa Thánh Thần và bắt đầu lên tiếng nói“.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, tất cả các môn đệ đều tề tựu một nơi, bỗng từ trời phát ra tiếng động như tiếng gió mạnh thổi đến, lùa vào đầy nhà nơi họ đang sum họp. Lại có những lưỡi như thể bằng lửa xuất hiện và rải rác đậu trên từng người. Hết thảy mọi người đều được tràn đầy Chúa Thánh Thần, và bắt đầu nói tiếng khác nhau tùy theo Thánh Thần ban cho họ nói.

Khi ấy, cư ngụ tại Giêrusalem, có những người Do-thái đạo đức từ khắp các nước dưới gầm trời tụ về. Nghe tiếng ấy phát ra thì đoàn lũ tuôn đến, tâm trí bỡ ngỡ, vì mỗi người đều nghe các môn đệ nói tiếng thổ âm của mình. Mọi người đều sửng sốt và bỡ ngỡ nói rằng: “Nào tất cả những người đang nói đây không phải là người Galilê ư? Nhưng tại sao mỗi người chúng tôi lại nghe họ nói tiếng bản xứ của chúng tôi: Chúng tôi là người Parthi, Mêđi, Êlam, Mêsopotamia, Giuđêa, Cappađôcia, Pôntô, Tiểu Á, Phrygia, Pamphylia, Ai-cập, Lybia, cận Cyrênê, và người Rôma cư ngụ ở đây, là Do-thái và tòng giáo, là người Crêta và Á-rập, chúng tôi đều nghe họ nói tiếng của chúng tôi mà ca tụng những kỳ công của Thiên Chúa!”

Ðó là lời Chúa.

ÐÁP CA: Tv 103, 1ab và 24ac. 29bc-30. 31 và 34

Ðáp: Lạy Chúa, xin sai Thánh Thần Chúa đến, và xin canh tân bộ mặt trái đất (c. 30).

Xướng:

1) Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa.

Lạy Chúa là Thiên Chúa của con,

Ngài quá ư vĩ đại! Lạy Chúa,

thực nhiều thay công cuộc của Ngài!

Ðịa cầu đầy dẫy loài thụ tạo của Ngài.                                                         

2) Ngài rút hơi thở chúng đi,

chúng chết ngay và chúng trở về chỗ tro bụi của mình.

Nếu Ngài gởi hơi thở tới,

chúng được tạo thành,

và Ngài canh tân bộ mặt trái đất.                                                            

3) Nguyện vinh quang Chúa còn tới muôn đời,

nguyện cho Chúa hân hoan vì công cuộc của Chúa.

Ước chi tiếng nói của con làm cho Chúa được vui;

phần con, con sẽ hân hoan trong Chúa.    

 Bài Ðọc II:     1 Cr 12, 3b-7. 12-13

Trong một Thánh Thần, tất cả chúng ta được thanh tẩy để làm nên một thân thể“.

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Cô-rintô.

Anh em thân mến, không ai có thể nói “Ðức Giêsu là Chúa” mà lại không do Thánh Thần. Vậy có nhiều thứ ân sủng, nhưng chỉ có một Thánh Thần. Có nhiều thứ chức vụ, nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều thứ công việc, nhưng chỉ có một Thiên Chúa, là Ðấng làm mọi sự trong mọi người. Sự xuất hiện của Thánh Thần được ban cho từng người, tuỳ theo lợi ích.

Cũng như chỉ có một thân thể nhưng có nhiều chi thể, mà các chi thể tuy nhiều nhưng chỉ là một thân thể, thì Chúa Kitô cũng vậy. Vì chưng trong một Thánh Thần, tất cả chúng ta được thanh tẩy để làm nên một thân thể, cho dù là Do-thái hay dân ngoại, nô lệ hay tự do: tất cả chúng ta đã uống trong một Thánh Thần.

Ðó là lời Chúa.

 Alleluia:  Alleluia, alleluia! – Lạy Chúa Thánh Thần, xin xuống tràn ngập tâm hồn các tín hữu Chúa, và xin nhóm lửa tình yêu Chúa trong lòng họ. – Alleluia.

Phúc Âm:  Ga 20, 19-23

Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con: Các con hãy nhận lấy Thánh Thần”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: “Bình an cho các con!” Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: “Bình an cho các con! Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con”. Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: “Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội cho ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại”.

Ðó là lời Chúa

Bron: http://thanhlinh.net/node/20217

Suy Niệm: 

Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến… Ðấng ban ân huệ, Ðấng soi sáng tâm hồn, xin ngự đến!”

Theo truyền thống kể lại sau khi Chúa Giesu về trời thì Chúa Thánh Thần được sai đến để tiếp tục chương trình cứu độ mà Chúa Giesu đã khởi xướng. Chúa Thánh Thần tiếp tục công việc duy trì, thánh hóa, và canh tân Hội Thánh Chúa ở trần gian và ban ơn cho các tín hữu Chúa.  

Lễ Hiện Xuống còn được gọi là khởi đầu giai đoạn mới trong Mầu Nhiệm cứu độ nhân loại bằng sự hiện diện hướng dẫn và linh ứng của Chúa Thánh Thần trong Hội Thánh Chúa. Ngài ban nhiều ơn thánh mà chúng ta quen gọi là bảy ơn Chúa Thánh Thần đã được ngôn sứ Isaia (Is 11,2) trong thời Cựu Ước cho biết Thần Khí Đức Chúa được ban xuống cho người được chọn và xức dầu tấn phong làm vua. Và truyền thống này được tiếp tục cho đến nay ban cho các tín hữu Chúa các ơn như: Thần trí khôn ngoan, và thông hiểu, Thần trí lo liệu và sức mạnh, Thần trí suy biết và đạo đức, và ơn kính sợ Chúa (nghi thức bí tích Thêm sức). Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo (GLHTCG) cũng dậy thêm về 7 ơn Chúa Thánh Thần khi lãnh nhận bí tích Thêm Sức và những hiệu quả của bí tích này (xem GLHTCG.: số 1297 – 1304).

Qua những lời giáo huấn này giúp chúng ta hiểu ý nghĩa trọng đại và những ơn lành của Chúa Thánh Thần được trao ban khi lãnh nhận bí tích Hội Thánh Chúa. Nhờ Chúa Thánh Thần ban ơn trợ giúp các tín hữu Chúa luôn đứng vững trong đức tin, bền bỉ trong đức cậy, và đồng tâm trong đức mến, để họ luôn sống đức tin và kết hợp với Chúa Giêsu Kito. 

Nguyện xin Chúa Thánh Thần luôn canh tân tâm hồn, thánh hóa các ước muốn và những việc làm của chúng con, để chúng con luôn nhận ra và làm theo thánh ý Chúa trong cuộc sống bận rộn với muôn ngàn những sự khó khăn và phức tạp thời nay. Amen.

Lm. Phaolo Phạm Đình Hiện mhm                                                                                               (Báo Mục Vụ số tháng 3– 5, 2023).

Lezingen van Pinksterenviering jaar A

EERSTE LEZING

Zij werden allen vervuld van de heilige Geest
en zij begonnen te spreken.

Lezing uit de Handelingen van de Apostelen 2, 1-11

Toen de dag van Pinksteren aanbrak, waren allen bijeen op dezelfde plaats. Plotseling kwam uit de hemel
een gedruis alsof er een hevige wind opstak en heel het huis waar zij gezeten waren, was er vol van.
Er verscheen hun iets dat op vuur geleek
en dat zich, in tongen verdeeld, op ieder van hen neerzette. Zij werden allen vervuld van de Heilige Geest en begonnen in vreemde talen te spreken,
naargelang de Geest hun te vertolken gaf.
Nu woonden er in Jeruzalem Joden, vrome mannen,
die afkomstig waren uit alle volkeren onder de hemel.
Toen dat geluid ontstond, liep het volk te hoop
en tot zijn verbazing hoorde iedereen hen spreken in zijn eigen taai. Zij waren buiten zichzelf en zeiden vol verwondering: “Maar zijn al die daar spreken dan geen Galileeërs? Hoe komt het dan dat ieder van ons hen hoort spreken in zijn eigen moedertaal? Parten, Meden en Elamieten, bewoners van Mesopotamië, van Judea en Kappadocië, van Pontus en Asia, van Frygië en Pamfylië, Egypte en het gebied van Libië bij Cyrene,
de Romeinen die hier verblijven, Joden zowel als proselieten, Kretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze eigen taal spreken van Gods grote daden.”

Woord van de Heer.

ANTWOORDPSALM     Ps. 104 (103), 1ab en 24ac, 29bc-30, 31 en 34 (R. 30)

R. Zendt Gij uw geest, dan komt er weer leven,
dan maakt Gij uw schepping weer nieuw.
of: Alleluia.

Verheerlijk, mijn ziel, de Heer,
wat zijt Gij groot, Heer mijn God!
Hoeveel is het wat Gij gedaan hebt, Heer,
de aarde is vol van uw schepsels. R.

Neemt Gij hun geest weg, dan komen zij om,
en keren terug tot de aarde.
Maar zendt Gij uw geest, dan komt er weer leven,
dan maakt Gij uw schepping weer nieuw. R.

De roem van de Heer blijve eeuwig bestaan,
Hij vinde zijn vreugde in al zijn schepsels;
Mogen mijn woorden Hem aangenaam zijn,
dan zal ik mij in de Heer verheugen. R.

TWEEDE LEZING

In één en dezelfde Geest zijn wij door de doop
één enkel lichaam geworden.

Lezing uit de Eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de Korintiërs     12, 3b-7.12-13

Broeders en zusters, Niemand kan zeggen: “Jezus is de Heer”, tenzij door de Heilige Geest. Er zijn verschillende gaven, maar slechts één Geest. Er zijn vele vormen van dienstverlening, maar slechts één Heer. Er zijn allerlei soorten werk, maar er is slechts één God, die alles in allen tot stand brengt. Maar aan ieder van ons wordt de openbaring van de Geest meegedeeld tot welzijn van allen. Het menselijke lichaam vormt met zijn vele ledematen één geheel; alle ledematen, hoe vele ook, maken tezamen één lichaam uit. Zo is het ook met de Christus.  Wij allen, Joden en Grieken, slaven en vrijen,
zijn immers in de kracht van één en dezelfde Geest
door de doop één enkel lichaam geworden
en allen werden wij gedrenkt met één Geest.

Woord van de Heer.

ALLELUIA

R. Alleluia.
Kom, Heilige Geest, vervul de harten van uw gelovigen
en ontsteek in hen het vuur van uw liefde.
R. Alleluia.

EVANGELIE

Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend Ik u:
ontvangt de Heilige Geest.

Lezing uit het heilig Evangelie volgens Johannes 20, 19-23

In de avond van die eerste dag van de week,
toen de deuren van de verblijfplaats der leerlingen
gesloten waren uit vrees voor de Joden,
kwam Jezus binnen, ging in hun midden staan en zei:
“Vrede zij u”. Na dit gezegd te hebben toonde Hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren vervuld van vreugde, toen zij de Heer zagen. Nogmaals zei Jezus tot hen: “Vrede zij u. Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend Ik u”. Na deze woorden blies Hij over hen en zei: “Ontvangt de Heilige Geest. Wier zonden gij vergeeft, hun zijn ze vergeven, en wier zonden gij niet vergeeft, hun zijn ze niet vergeven.”

Woord van de Heer.

Pinksteren, Dagmis