Phụng Vụ Lời Chúa Liturgie Van Het Woord Van Thánh Lễ CN 2 Mùa Chay A Cn 05-03-2023

“mặt Người chiếu sáng như mặt trời, áo Người trở nên trắng như tuyết ” (Mt 17, 1-9)

BÀI ĐỌC I: St 12, 1-4a
“Abraham, người cha Dân Chúa, được kêu gọi”.

Trích sách Sáng Thế.
Khi ấy, Chúa phán cùng Abram rằng: “Ngươi hãy từ bỏ quê hương, họ hàng và nhà cửa cha ngươi mà đi đến xứ
Ta chỉ cho. Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn, Ta sẽ ban phúc cho ngươi, cùng làm vinh danh ngươi, ngươi sẽ được diễm phúc. Ta sẽ ban phúc cho ai chúc phúc ngươi, và chúc dữ cho ai chúc dữ ngươi. Mọi dân tộc trên mặt đất sẽ nhờ ngươi mà được diễm phúc”. Abram
liền ra đi, như lời Thiên Chúa phán dạy.

  • Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 32, 4-5. 18-19. 20 và 22
Đáp: Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con, theo như chúng con tin cậy ở nơi Ngài (c. 22).

Xướng:
1) Lời Chúa là lời chân chính, bao việc Chúa làm đều đáng cậy tin. Chúa yêu chuộng điều công minh chính trực, địa cầu đầy ân sủng Chúa. – Đáp.
2) Kìa Chúa để mắt coi những kẻ kính sợ Ngài, nhìn xem những ai cậy trông ân sủng của Ngài, để cứu gỡ họ khỏi tay thần chết và nuôi dưỡng họ trong cảnh cơ hàn.

  • Đáp.
    3) Linh hồn chúng tôi mong đợi Chúa: chính Ngài là Đấng phù trợ và che chở chúng tôi. Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con, theo như chúng con tin cậy ở nơi Ngài. – Đáp.

BÀI ĐỌC II: 2 Tm 1, 8b-10
“Thiên Chúa kêu gọi và chiếu soi chúng ta”. Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi cho Timô-thêu.
Con thân mến, con hãy đồng lao cộng tác với Cha vì Tin Mừng, nhờ quyền lực của Thiên Chúa, Đấng giải thoát và kêu mời chúng ta bằng ơn thiên triệu thánh của Người, không phải do công việc chúng ta làm, mà là do sự dự định và ân sủng đã ban cho chúng ta từ trước muôn đời trong Đức Giêsu Kitô, nhưng bây giờ mới tỏ bày bằng sự xuất hiện của Đức Giêsu Kitô, Đấng Cứu Chuộc chúng ta, Người đã dùng Tin Mừng tiêu diệt sự chết và chiếu soi sự sống, và sự không hư nát được tỏ rạng.

  • Đó là lời Chúa.

CÂU XƯỚNG TRƯỚC PHÚC ÂM: Mt 17, 5
Từ trong đám mây sáng chói, có tiếng Chúa Cha phán rằng: “Đây là Con Ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người”.

PHÚC ÂM: Mt 17, 1-9
“Mặt Người chiếu sáng như mặt trời”. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu đã gọi Phêrô, Giacôbê và Gioan là
em ông này, và Người đưa các ông tới chỗ riêng biệt trên núi cao. Người biến hình trước mặt các ông: mặt Người chiếu sáng như mặt trời, áo Người trở nên trắng như tuyết. Và đây Môsê và Êlia hiện ra, và đàm đạo với Người. Bấy giờ ông Phêrô lên tiếng, thưa Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm. Nếu Thầy ưng, chúng con xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môsê, và một cho Êlia”. Lúc ông còn đang nói, thì có một đám mây sáng bao phủ các Ngài, và có tiếng từ trong đám mây phán rằng: “Đây là Con Ta yêu dấu rất đẹp lòng Ta, các ngươi hãy nghe lời Người”. Nghe thấy vậy, các môn đệ ngã sấp xuống, và hết sức sợ hãi. Bấy giờ Chúa Giêsu đến gần, động đến các ông và bảo: “Các con hãy đứng dậy, đừng sợ”. Ngước mắt lên, các ông thấy chẳng còn ai, trừ ra một mình Chúa Giêsu. Và trong lúc từ trên núi đi xuống, Chúa Giêsu đã ra lệnh cho các ông rằng: “Các con không được nói với ai về việc đã thấy, cho tới khi Con Người từ cõi chết sống lại”. – Đó là lời Chúa.
Bron: http://thanhlinh.net/node/22058

Suy Niệm: “Cái bỏ của vĩ nhân”
Trong bài đọc một, Abram được Chúa cho hay là ông sẽ trở thành cha của một dân tộc lớn. Đồng thời nhờ ông mà mọi dân tộc được chúc phúc. Điều đó đã trở thành hiện thực. Vì sau này Chúa Giêsu được sinh ra từ dòng dõi của ông. Khi đó, ông đã không chỉ trở thành
tổ phụ của dân tộc Israel, nhưng còn là của tất cả những ai tin vào Chúa Giêsu. Số người đó hiện giờ là gần như thuộc mọi dân tộc trên toàn thế giới. Abraham đã trở thành một con người vĩ đại. Nhưng điều đó không phải là không có sự đánh đổi. Chúa nói với ông: “Hãy rời
bỏ xứ sở, họ hàng và nhà cha ngươi”(St.12,1). Abraham sẽ được Chúa xem là bạn hữu và trở thành một vĩ nhân nhưng điều kiện là rất rõ ràng: Abraham phải bỏ lại tất cả, ngay cả những gì là thân yêu nhất. Đó gần như luôn là qui luật trong đời sống thiêng liêng: không ai có thể đạt tới mối tương quan mật thiết với Chúa và đồng thời trở nên nguồn ân sủng cho người khác, nếu họ không chấp nhận từ bỏ cái gì đó, hoặc ai đó. Đây là một sự thật rất dễ nhận ra trong cuộc đời của các thánh hoặc các vĩ nhân. Qui luật này cũng không ngoại lệ với chúng ta, các thánh nhân tương lai!
Lm Giacobe Nguyễn Quốc Thái
(Báo muc Vụ số tháng 12,2022 – 2, 2023)

Liturgie van het Woord van 2e zondag vande veertigdagentijd, jaar A

eerste lezing: Gen. 12,1-4a
De roeping van Abraham, de vader van het volk van God.
Uit het boek Genesis. In die dagen zei de Heer tot Abram: “Trek weg uit uwland, uw stam en uw familie, naar het land dat Ik u zal aanwijzen.
Ik zal een groot volk van u maken. Ik zal u zegenen en uw naam groot maken, zodat hij een zegen zal zijn.
Ik zal zegenen, die u zegenen, maar die u vervloeken, zal Ik vervloeken. Door u zal zegen komen over alle geslachten op aarde.”
Toen trok Abram weg, zoals de Heer hem had opgedragen.
Woord van de Heer.
Wij danken God. tussenzang: Ps. 33 (32), 4-5, 18-19, 20 en 22
Refrein: Geef ons, Heer, uw barmhartigheid, zoals wij op U vertrouwen.
Oprecht is immer het woord van de Heer, en al wat Hij doet is betrouwbaar.
Recht en gerechtigheid heeft Hij lief, de aarde is vol van zijn mildheid.
Maar het is God die zijn dienaars bewaakt, hen die op zijn gunst vertrouwen.
Dat Hij hen redden zal van de dood, bij hongersnood hen zal voeden.
Daarom vertrouwt ons hart op de Heer,
is Hij ons een schild en een helper.
Geef ons dus, Heer, uw barmhartigheid, zoals wij op U vertrouwen.
tweede lezing: 2 Tim. 1, 8b-10
God roept ons en geeft ons licht.
Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan Timóteüs.
Dierbare, draag uw deel in het lijden voor het evangelie, door de kracht van God, die ons gered heeft en geroepen met een heilige roeping, niet op grond van onze verdiensten, maar volgens het vrije besluit van zijn genade, van alle eeuwigheid ons verleend in Christus Jezus.
Nu is zijn genade openbaar geworden door de verschijning van onze Heiland, Christus Jezus, die de dood heeft vernietigd en onvergankelijk leven deed aanlichten door het evangelie.
Woord van de Heer.
Wij danken God. 
vers voor het evangelie
Vanuit een schitterende wolk werd de stem van de
Vader gehoord: Dit is mijn welbeminde Zoon, luistert naar Hem.
evangelie: Mt. 17,1-9
Zijn gelaat begon te stralen als de zon.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs.
In die tijd nam Jezus Petrus, Jakobus en diens broer Johannes met zich mee en bracht hen boven op een hoge berg, waar zij alleen waren. Hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd: zijn gelaat begon te stralen als de zon en zijn kleed werd glanzend als het licht. Opeens verschenen hun Mozes en Elia, die zich met Hem onderhielden.
Petrus nam het woord en zei tot Jezus:
“Heer, het is goed, dat wij hier zijn. Als Gij wilt zal ik
hier drie tenten opslaan, een voor U, een voor Mozes en een voor Elia.”
Nog had hij niet uitgesproken of een lichtende wolk overschaduwde hen en uit de wolk klonk een stem:
“Dit is mijn Zoon, de Welbeminde, in wie Ik mijn welbehagen heb gesteld; luistert naar Hem.”
Op het horen daarvan wierpen de leerlingen zich ter aarde neer, aangegrepen door een hevige vrees.
Maar Jezus kwam naar hen toe, raakte hen aan en zei:
“Staat op, en weest niet bang.”
Toen zij hun ogen opsloegen, zagen zij niemand meer dan alleen Jezus. Onder het afdalen van de berg gelastte Jezus hun: “Spreekt met niemand over wat ge hebt aanschouwd voordat de Mensenzoon uit de doden
is opgestaan.”

  • Woord van de Heer. Wij danken God.
    https://dionysiusparochie.nl/lectionaria/deel-a-veertigdagentijd/2e-zondag-van-de-veertigdagentijd/