Liturgie van het Woord van 3e zondag van Pasen B

Liturgie van het Woord van 3e zondag van Pasen B

EERSTE LEZING  (Hand 3, 13-15. 17-19)

De Vorst des levens hebt gij gedood,

God heeft Hem evenwel uit de doden doen opstaan.

Lezing uit de Handelingen van de Apostelen (3, 13-15. 17-19)

In die dagen zei Petrus tot het volk: “De God van Abraham, Isaak en Jacob, de God van onze vaderen heeft zijn dienaar Jezus verheerlijkt, die gij hebt overgeleverd en voor Pilatus verloochend ofschoon deze geoordeeld had Hem in vrijheid te moeten stellen. Maar gij hebt de Heilige en Gerechte verloochend en als gunst de vrijlating van een moordenaar gevraagd. De vorst des levens daarentegen hebt gij gedood.

God heeft Hem evenwel uit de doden doen opstaan;

daarvan zijn wij getuigen.

Maar ik weet, broeders, dat gij in onwetendheid gehandeld hebt, evenals uw overheden. Maar wat God tevoren had aangekondigd bij monde van alle profeten, dat zijn Messias zou sterven heeft Hij zo in vervulling doen gaan. Bekeert u dus en hebt berouw, opdat uw zonden worden uitgewist.”

 • Woord van de Heer.

ANTWOORDPSALM     Ps. 4, 2. 4. 7. 9 (R. 7b)

 1. Heer, laat uw licht over ons opgaan.

  Als ik U roep, geef mij antwoord,
  God, die mij recht verschaft.
  Gij, die mij redt uit verdrukking,
  wees mij genadig, verhoor mijn gebed! R.

  Ziet hoe de Heer zijn getrouwen begunstigt:
  altijd luistert Hij als ik Hem roep.
  Zegt men: wie brengt ons geluk?
  Heer, laat uw licht dan over ons opgaan. R.

  Als ik mij neerleg slaap ik gerust,
  Gij maakt mij vrij van zorgen. R.

TWEEDE LEZING

Hij is onze voorspreker voor onze zonden,

maar ook die van de hele wereld.

Lezing uit de Eerste brief van de heilige apostel Johannes  2, 1-5a

Vrienden, Ik schrijf u met de bedoeling dat gij niet zoudt zondigen. Maar ook al zou iemand zonde bedrijven: we hebben een voorspreker bij de Vader, Jezus Christus, die geheel zondeloos is, die al onze zonden goedmaakt, en niet alleen die van ons maar die van de hele wereld. Hoe weten wij dat wij God kennen? Er is maar een bewijs: dat we ons houden aan zijn geboden. Wie zegt dat hij Hem kent, maar zich niet stoort aan zijn geboden, is een leugenaar; in zo iemand woont de waarheid niet. Maar in een mens die gehoorzaam is aan Gods woord, heeft zijn liefde werkelijk haar volmaaktheid bereikt.

 • Woord van de Heer.

ALLELUIA     Lc. 24, 32

 1. Alleluia. Heer Jezus, ontsluit voor ons de Schriften:
  doe ons hart branden terwijl Gij tot ons spreekt. R. Alleluia.

EVANGELIE

Zo moest de Christus lijden en opstaan uit de doden op de derde dag.

Lezing uit het heilig Evangelie volgens Lucas 24, 35-48

In die tijd vertelden de leerlingen wat er onderweg gebeurd was en hoe Jezus door hen herkend werd aan het breken van het brood. Terwijl ze daarover spraken, stond Hijzelf plotseling in hun midden en zei: “Vrede zij u”.

In hun verbijstering en schrik meenden ze een geest te zien.

Maar Hij sprak tot hen: “Waarom zijt ge ontsteld en waarom komt er twijfel op in uw hart? Kijkt naar mijn handen en voeten: Ik ben het zelf. Betast Mij en kijkt: een geest heeft geen vlees en beenderen, zoals ge ziet dat Ik heb.”

En na zo gesproken te hebben toonde Hij hun zijn handen en voeten.Toen ze het van vreugde en verbazing niet konden geloven, zei Hij tot hen: “Hebt ge hier iets te eten?” Zij reikten Hem een stuk geroosterde vis aan; Hij nam het en at het voor hun ogen op. Hij sprak tot hen: “Dit zijn de woorden van Mij die Ik tot u sprak, toen Ik nog bij u was: alles moet vervuld worden

wat over Mij geschreven staat in de wet van Mozes, de profeten en de psalmen.”

Toen opende Hij hun geest voor het begrijpen van de Schriften. Hij zei hun: “Zó staat er geschreven, dat de Christus zou lijden en dat Hij zou opstaan uit de doden op de derde dag,

en dat in zijn naam bekering verkondigd zou worden tot vergeving van zonden, aan alle volkeren, te beginnen met Jeruzalem. Gij zijt hiervan getuigen.”

 • Woord van de Heer.

3e zondag van Pasen jaar B

Bezinning:  “Raak Me aan en zie”

       Na de verrijzenis was Jezus door gesloten deuren binnengekomen (Joh 20,19), maar de leerlingen geloofden niet dat Hij werkelijk een lichaam had, maar veronderstelden dat alleen zijn ziel teruggekomen was in de verschijning van een lichaam, zoals de beelden die je in dromen kunt zien. “Ze dachten een geest te zien”…

      “Waarom zijn jullie bezorgd en waarom komt er twijfel op in uw hart? Zie hier mijn handen en mijn voeten.” Zie, dat wil zeggen, wees oplettend. Waarom? Omdat het geen droom is die jullie zien. Zie mijn handen en mijn voeten met jullie vermoeide ogen, jullie kunnen mijn gelaat nog niet zien. Zie de wonden in mijn vlees, jullie kunnen de werken van God nog niet zien. Schouw de tekenen die door de vijand zijn aangebracht, want jullie kunnen de manifestatie van God nog niet waarnemen. Raak Mij aan, opdat jullie hand jullie het bewijs geeft, want jullie ogen zijn op dit punt nog blind… Ontdek de gaten in mijn handen, onderzoek mijn zijde, maak mijn wonden weer open,, want Ik kan niet aan mijn leerlingen weigeren met het oog op het geloof wat Ik niet aan mijn vijanden geweigerd heb met mijn smeekbede. Raak aan, raak aan… zoek tot op mijn botten, om de werkelijkheid van het vlees te bevestigen, en dat de wonden nog open zijn bewijst dat Ik het ben…

      Waarom geloven jullie niet dat Ik verrezen ben, Ik die zovelen terug in het leven geroepen heb onder jullie ogen?… Toen Ik aan het kruis hing, beledigde men Mij door te zeggen: “Jij was toch de man die de tempel kon afbreken en in drie dagen weer opbouwen? Als je de Zoon van God bent, red jezelf dan maar en kom van dat kruis af” (Mt 27,40). Wat is er moeilijker, van het kruis afkomen door de spijkers eruit te halen of om naar de hel af te dalen en de dood verjagen? Zie Ik heb mijzelf gered door de boeien van de hel te verbreken en Ik ben opgestegen naar de wereld boven.

 1. Petrus Chrysologus (ca 406-450) bisschop van Ravenna en kerkleraar. Sermon 31, 8ste over de verrijzenis van de Heer; PL 52, 427 (vertaald uit het Frans door evangelizo.org)

Bron: https://dagelijksevangelie.org/NL/gospel/2024-04-14

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *