CN 4 Mùa Phục Sinh A

Ta là cửa, ai qua Ta mà vào, thì sẽ được cứu rỗi (Gioan
10, 1-10)

Bài Ðọc I: Cv 2, 14a. 36-41
“Thiên Chúa đã tôn Người làm Chúa và làm Ðấng Kitô”.
Trích sách Tông đồ Công vụ.
Trong ngày lễ Ngũ Tuần, Phêrô cùng với mười một Tông
đồ đứng ra, lên tiếng nói rằng: “Xin toàn thể nhà Israel
hãy nhận biết chắc rằng: Thiên Chúa đã tôn Ðức Giêsu
mà anh em đã đóng đinh, lên làm Chúa và làm Ðấng
Kitô”. Nghe những lời nói trên, họ đau đớn trong lòng,
nói cùng Phêrô và các Tông đồ khác rằng: “Thưa các
ông, chúng tôi phải làm gì?” Phêrô nói với họ: “Anh em
hãy ăn năn sám hối, và mỗi người trong anh em hãy
chịu phép rửa nhân danh Ðức Giêsu Kitô để được tha
tội; và anh em nhận lãnh ơn Thánh Thần. Vì chưng, đó
là lời hứa cho anh em, con cái anh em, và mọi người
sống ở phương xa mà Chúa là Thiên Chúa chúng ta sẽ

Thông Tin GX Cn 30-04-2023 Phụng Vụ Lời Chúa CN 4 Phục Sinh – năm A 4
kêu gọi đến”. Phêrô còn minh chứng bằng nhiều lời
khác nữa, và khuyên bảo họ mà rằng: “Anh em hãy tự
cứu mình khỏi dòng dõi gian tà này”. Vậy những kẻ
chấp nhận lời ngài giảng, đều chịu phép rửa, và ngày
hôm ấy có thêm chừng ba ngàn người gia nhập đạo.

 • Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6
Ðáp: Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi (c. 1).
Xướng:
1) Chúa chăn nuôi tôi,
tôi chẳng thiếu thốn chi;
trên đồng cỏ xanh rì, Người thả tôi nằm nghỉ.
Tới nguồn nước, chỗ nghỉ ngơi, Người hướng dẫn tôi;
tâm hồn tôi, Người lo bồi dưỡng.
2) Người dẫn tôi qua những con đường đoan chính,
sở dĩ vì uy danh Người. (Lạy Chúa),
dù bước đi trong thung lũng tối,
con không lo mắc nạn, vì Chúa ở cùng con.
Cây roi và cái gậy của Ngài,
đó là điều an ủi lòng con.
3) Chúa dọn ra cho con mâm cỗ
ngay trước mặt những kẻ đối phương;
đầu con thì Chúa xức dầu thơm,
chén rượu con đầy tràn chan chứa.
4) Lòng nhân từ và ân sủng Chúa theo tôi
hết mọi ngày trong đời sống;và trong nhà Chúa,
tôi sẽ định cư cho tới thời gian rất ư lâu dài

Bài Ðọc II: 1 Pr 2, 20b-25

Thông Tin GX Cn 30-04-2023 Phụng Vụ Lời Chúa CN 4 Phục Sinh – năm A 5
“Anh em đã trở về cùng Ðấng canh giữ linh hồn anh
em”.
Trích thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông đồ.
Anh em thân mến, khi làm việc lành, nếu anh em phải
nhẫn nhục chịu đau khổ, đó mới là ân phúc trước mặt
Thiên Chúa. Anh em được gọi làm việc đó, vì Ðức Kitô
đã chịu đau khổ cho chúng ta, lưu lại cho anh em một
gương mẫu để anh em theo vết chân Người. Người là
Ðấng không hề phạm tội, và nơi miệng Người không
thấy điều gian trá. Bị phỉ báng, Người không phỉ báng
lại; bị hành hạ, Người không ngăm đe; Người phó mình
cho Ðấng xét xử công minh; chính Người đã gánh vác
tội lỗi chúng ta nơi thân xác Người trên cây khổ giá, để
một khi đã chết cho tội lỗi, chúng ta sống cho sự công
chính; nhờ vết thương của Người, anh em đã được chữa
lành. Xưa kia, anh em như những chiên lạc, nhưng giờ
đây, anh em đã trở về cùng vị mục tử và Ðấng canh giữ
linh hồn anh em.

 • Ðó là lời Chúa.

Alleluia: Ga 10, 14
Alleluia, alleluia! – Chúa phán: “Ta là mục tử tốt lành,
Ta biết các chiên Ta, và các chiên Ta biết Ta”. – Alleluia.

Phúc Âm: Ga 10, 1-10
“Ta là cửa chuồng chiên”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Thật, Ta bảo thật cùng
các ngươi, ai không qua cửa mà vào chuồng chiên,

Thông Tin GX Cn 30-04-2023 Phụng Vụ Lời Chúa CN 4 Phục Sinh – năm A 6
nhưng trèo vào lối khác, thì người ấy là kẻ trộm cướp.
Còn ai qua cửa mà vào, thì là kẻ chăn chiên. Kẻ ấy sẽ
được người giữ cửa mở cho, và chiên nghe theo tiếng
kẻ ấy. Kẻ ấy sẽ gọi đích danh từng con chiên mình và
dẫn ra. Khi đã lùa chiên mình ra ngoài, kẻ ấy đi trước,
và chiên theo sau, vì chúng quen tiếng kẻ ấy. Chúng sẽ
không theo người lạ, trái lại, còn trốn tránh, vì chúng
không quen tiếng người lạ”. Chúa Giêsu phán dụ ngôn
này, nhưng họ không hiểu Người muốn nói gì. Bấy giờ
Chúa Giêsu nói thêm: “Thật, Ta bảo thật các ngươi: Ta
là cửa chuồng chiên. Tất cả những kẻ đã đến trước đều
là trộm cướp, và chiên đã không nghe chúng. Ta là cửa,
ai qua Ta mà vào, thì sẽ được cứu rỗi, người ấy sẽ ra
vào và tìm thấy của nuôi thân. Kẻ trộm có đến thì chỉ
đến để ăn trộm, để sát hại và phá huỷ. Còn Ta, Ta đến
để cho chúng được sống và được sống dồi dào”.

 • Ðó là lời Chúa.
  Bron: http://thanhlinh.net/node/20223

Suy Niệm:  Gioan luôn phân biệt Người chăn chiên đích
thực và kẻ trộm, Đức Giê-su còn nói : « Kẻ trộm chỉ
đến để ăn trộm, giết hại và phá huỷ. Phần tôi, tôi đến
để cho chiên được sống và sống dồi dào » (Ga 10, 10).
Chắc chắn, ai trong chúng ta cũng đều có hai kinh
nghiệm này, một kinh nghiệm liên quan đến sự sống và
một kinh nghiệm liên quan đến sự chết. Kinh nghiệm về
sự sống đích thật và dồi dào, khi chúng ta lắng nghe
Đức Ki-tô, đi theo Ngài và ở lại với Ngài. Và kinh
nghiệm về sự chết, chưa phải là sự chết ở cuối cuộc
đời, nhưng là bầu khí chết chóc ngay trong cuộc đời
này, cuộc sống này, mỗi khi chúng ta đi theo và sống
cho những ngẫu tượng khác với Đức Ki-tô, nghĩa là

Thông Tin GX Cn 30-04-2023 Phụng Vụ Lời Chúa CN 4 Phục Sinh – năm A 7
những gì khác với tình yêu, bác ái, tình bạn, bao dung,
tha thứ, đón nhận nhau. Nhưng Đức Giê-su đã làm gì
để cho chúng ta có được sự sống và sự sống dồi dào ?
Đó chính là tất cả những gì Ngài đã làm trong mầu
nhiệm Vượt Qua, mà chúng ta đã và đang cử hành
trong Tuần Thánh và Mùa Phục Sinh, và chúng ta cũng
cử hành mỗi ngày trong Thánh Lễ.
Lm. Gioan Nguyễn Văn Thông.
(Báo Mục Vụ số tháng 3– 5, 2023).

Lezingen van 4e zondag van Pasen, jaar A

eerste lezing: Hand. 2, 14a. 36-41
God heeft Hem tot Heer en Christus gemaakt.
Uit de Handelingen der Apostelen.
Op de dag van Pinksteren trad Petrus met de elf naar
voren en verhief zijn stem om het woord tot de menigte
te richten: “Voor heel het huis van Israël moet
onomstotelijk vaststaan, dat God die Jezus die gij
gekruisigd hebt, tot Heer en Christus heeft gemaakt.”
Toen zij dit hoorden, waren zij diep getroffen
en zeiden tot Petrus en de overige apostelen: “Wat
moeten wij doen, mannen, broeders?” Petrus gaf hun
ten antwoord: “Bekeert u en ieder van u late zich
dopen in Naam van Jezus Christus tot vergeving van
uw zonden. Dan zult gij als gave de heilige Geest
ontvangen. Want die belofte geldt u, uw kinderen en
alle mensen, waar dan ook, zovelen de Heer onze God
zal roepen.” Met nog vele andere woorden legde hij
getuigenis af, en hij vermaande hen: “Redt u uit dit
ontaarde geslacht.” Die zijn woorden aannamen, lieten

Thông Tin GX Cn 30-04-2023 Phụng Vụ Lời Chúa CN 4 Phục Sinh – năm A 8
zich dopen, zodat op die dag ongeveer drieduizend
mensen zich aansloten.

 • Woord van de Heer. Wij danken God.
  tussenzang: Ps. 23 (22), 1-3a. 3b-4, 5, 6
  Refrein: De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort.

De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort;
Hij laat mij weiden op groene velden.
Hij brengt mij aan water, waar ik kan rusten,
Hij geeft mij weer frisse moed.
Mijn schreden leidt Hij langs rechte paden
omwille van zijn Naam.
Al voert mijn weg door donkere kloven,
ik vrees geen onheil waar Gij mij leidt.
Uw stok en uw herdersstaf
geven mij moed en vertrouwen.
Gij nodigt mij aan uw tafel
tot ergernis van mijn bestrijders.
Met olie zalft Gij mijn hoofd,
mijn beker is overvol.
Voorspoed en zegen verlaten mij nooit,
elke dag van mijn leven.
Het huis van de Heer zal mijn woning zijn
voor alle komende tijden.
tweede lezing: 1 Petr. 2, 20b-25
Gij zijt bekeerd tot de herder van uw zielen.
Uit de eerste brief van de heilige apostel Petrus.

Thông Tin GX Cn 30-04-2023 Phụng Vụ Lời Chúa CN 4 Phục Sinh – năm A 9
Dierbaren, geduldig verdragen wat gij te lijden hebt
om uw goede daden, dat is het wat God behaagt. Het is
ook uw roeping, want Christus heeft voor u geleden en
u een voorbeeld nagelaten; gij moet in zijn voetstappen
treden. Hij heeft geen zonden gedaan en in zijn mond
is geen bedrog gevonden.
Als Hij gescholden werd, schold Hij niet terug. Als men
Hem leed aandeed, uitte Hij geen dreigementen.
Hij liet zijn zaak over aan Hem die rechtvaardig
oordeelt. In zijn eigen lichaam heeft Hij onze zonden op
het kruishout gedragen, opdat wij aan de zonden
zouden afsterven en gaan leven voor gerechtigheid.
Door zijn striemen zijt gij genezen.
Want gij waart verdwaald als schapen, maar nu zijt gij
bekeerd tot de herder en behoeder van uw zielen.

 • Woord van de Heer. Wij danken God.
  vers voor het evangelie: Joh. 10, 14
  Alleluia.
  Ik ben de goede Herder, zegt de Heer,
  Ik ken de mijnen en de mijnen kennen Mij.
  Alleluia.
  evangelie: Joh. 10, 1-10
  Ik ben de deur van de schapen.
  Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus
  Christus volgens Johannes.
  In die tijd zei Jezus: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u:
  wie niet door de deur, maar langs een andere weg de
  schaapskooi binnengaat, hij is een dief en een rover.
  Maar wie door de deur binnengaat, is de herder van de
  schapen. Hem doet de deurwachter open. De schapen

Thông Tin GX Cn 30-04-2023 Phụng Vụ Lời Chúa CN 4 Phục Sinh – năm A 10
luisteren naar zijn stem; hij roept zijn schapen bij hun
naam en leidt ze naar buiten. En als hij al zijn schapen
naar buiten heeft gebracht, trekt hij voor hen uit,
terwijl zij hem volgen, omdat zij zijn stem kennen. Een
vreemde echter zullen zij niet volgen; integendeel, zij
zullen van hem wegvluchten, omdat ze de stem van
vreemden niet kennen.” Deze gelijkenis vertelde Jezus
hun, maar zij begrepen niet wat Hij hun wilde zeggen.
Een andere keer zei Jezus tot hen: “Voorwaar,
voorwaar Ik zeg u: Ik ben de deur van de schapen.
Allen die vóór Mij zijn gekomen, zijn dieven en rovers,
maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd. Ik
ben de deur. Als iemand door Mij binnengaat, zal hij
worden gered; hij zal in- en uitgaan en weide vinden.
De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en
te vernietigen. Ik ben gekomen, opdat zij leven zouden
bezitten, en wel in overvloed.”

eerste lezing: Hand. 2, 14a. 36-41
God heeft Hem tot Heer en Christus gemaakt.
Uit de Handelingen der Apostelen.
Op de dag van Pinksteren trad Petrus met de elf naar
voren en verhief zijn stem om het woord tot de menigte
te richten: “Voor heel het huis van Israël moet
onomstotelijk vaststaan, dat God die Jezus die gij
gekruisigd hebt, tot Heer en Christus heeft gemaakt.”
Toen zij dit hoorden, waren zij diep getroffen
en zeiden tot Petrus en de overige apostelen: “Wat
moeten wij doen, mannen, broeders?” Petrus gaf hun
ten antwoord: “Bekeert u en ieder van u late zich
dopen in Naam van Jezus Christus tot vergeving van
uw zonden. Dan zult gij als gave de heilige Geest
ontvangen. Want die belofte geldt u, uw kinderen en
alle mensen, waar dan ook, zovelen de Heer onze God
zal roepen.” Met nog vele andere woorden legde hij
getuigenis af, en hij vermaande hen: “Redt u uit dit
ontaarde geslacht.” Die zijn woorden aannamen, lieten

Thông Tin GX Cn 30-04-2023 Phụng Vụ Lời Chúa CN 4 Phục Sinh – năm A 8
zich dopen, zodat op die dag ongeveer drieduizend
mensen zich aansloten.

 • Woord van de Heer. Wij danken God.
  tussenzang: Ps. 23 (22), 1-3a. 3b-4, 5, 6
  Refrein: De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort.

De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort;
Hij laat mij weiden op groene velden.
Hij brengt mij aan water, waar ik kan rusten,
Hij geeft mij weer frisse moed.
Mijn schreden leidt Hij langs rechte paden
omwille van zijn Naam.
Al voert mijn weg door donkere kloven,
ik vrees geen onheil waar Gij mij leidt.
Uw stok en uw herdersstaf
geven mij moed en vertrouwen.
Gij nodigt mij aan uw tafel
tot ergernis van mijn bestrijders.
Met olie zalft Gij mijn hoofd,
mijn beker is overvol.
Voorspoed en zegen verlaten mij nooit,
elke dag van mijn leven.
Het huis van de Heer zal mijn woning zijn
voor alle komende tijden.
tweede lezing: 1 Petr. 2, 20b-25
Gij zijt bekeerd tot de herder van uw zielen.
Uit de eerste brief van de heilige apostel Petrus.

Thông Tin GX Cn 30-04-2023 Phụng Vụ Lời Chúa CN 4 Phục Sinh – năm A 9
Dierbaren, geduldig verdragen wat gij te lijden hebt
om uw goede daden, dat is het wat God behaagt. Het is
ook uw roeping, want Christus heeft voor u geleden en
u een voorbeeld nagelaten; gij moet in zijn voetstappen
treden. Hij heeft geen zonden gedaan en in zijn mond
is geen bedrog gevonden.
Als Hij gescholden werd, schold Hij niet terug. Als men
Hem leed aandeed, uitte Hij geen dreigementen.
Hij liet zijn zaak over aan Hem die rechtvaardig
oordeelt. In zijn eigen lichaam heeft Hij onze zonden op
het kruishout gedragen, opdat wij aan de zonden
zouden afsterven en gaan leven voor gerechtigheid.
Door zijn striemen zijt gij genezen.
Want gij waart verdwaald als schapen, maar nu zijt gij
bekeerd tot de herder en behoeder van uw zielen.

 • Woord van de Heer. Wij danken God.
  vers voor het evangelie: Joh. 10, 14
  Alleluia.
  Ik ben de goede Herder, zegt de Heer,
  Ik ken de mijnen en de mijnen kennen Mij.
  Alleluia.
  evangelie: Joh. 10, 1-10
  Ik ben de deur van de schapen.
  Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus
  Christus volgens Johannes.
  In die tijd zei Jezus: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u:
  wie niet door de deur, maar langs een andere weg de
  schaapskooi binnengaat, hij is een dief en een rover.
  Maar wie door de deur binnengaat, is de herder van de
  schapen. Hem doet de deurwachter open. De schapen

Thông Tin GX Cn 30-04-2023 Phụng Vụ Lời Chúa CN 4 Phục Sinh – năm A 10
luisteren naar zijn stem; hij roept zijn schapen bij hun
naam en leidt ze naar buiten. En als hij al zijn schapen
naar buiten heeft gebracht, trekt hij voor hen uit,
terwijl zij hem volgen, omdat zij zijn stem kennen. Een
vreemde echter zullen zij niet volgen; integendeel, zij
zullen van hem wegvluchten, omdat ze de stem van
vreemden niet kennen.” Deze gelijkenis vertelde Jezus
hun, maar zij begrepen niet wat Hij hun wilde zeggen.
Een andere keer zei Jezus tot hen: “Voorwaar,
voorwaar Ik zeg u: Ik ben de deur van de schapen.
Allen die vóór Mij zijn gekomen, zijn dieven en rovers,
maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd. Ik
ben de deur. Als iemand door Mij binnengaat, zal hij
worden gered; hij zal in- en uitgaan en weide vinden.
De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en
te vernietigen. Ik ben gekomen, opdat zij leven zouden
bezitten, en wel in overvloed.”

 • Woord van de Heer.
  https://dionysiusparochie.nl/lectionaria/deel-a-paastijd/4e-zondag-van-
  pasen-jaar-a/