Chúa Nhật 7 PS A Cn 21-05-2023

Bài Ðọc I: Cv 1, 12-14
“Mọi người đều đồng tâm kiên trì cầu nguyện”.
Bài trích sách Tông đồ Công vụ.
Sau khi Chúa Giêsu lên trời, các Tông đồ xuống khỏi núi
gọi là Núi Ô-liu mà trở về Giêrusalem, núi này ở gần
Giêrusalem, bằng quãng đường (được đi trong) ngày
Sabbat. Và khi đã trở vào thành, các ông lên lầu gác,
nơi Phêrô và Gioan, Anrê và Philipphê, Giacôbê con ông
Alphê và Simon Giêlôtê, và Giuđa con ông Giacôbê, trú
ngụ.
Mọi người đều đồng tâm kiên trì cầu nguyện, cùng với
mấy người phụ nữ, và Bà Maria mẹ Chúa Giêsu, với các
anh em Người.
Ðó là Lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 26, 1.4.7-8a
Ðáp: Tôi tin rằng tôi sẽ được nhìn xem những ơn lành
của Chúa trong cõi nhân sinh.
Xướng
1) Chúa là sự sáng, là Ðấng cứu độ, tôi sợ chi ai?
Chúa là Ðấng phù trợ đời tôi, tôi sợ gì ai?
2) Có một điều tôi xin Chúa, một điều tôi kiếm tìm,
đó là tôi được cư ngụ trong nhà Chúa suốt đời tôi,
hầu vui hưởng sự êm đềm của Chúa,
và chiêm ngưỡng thánh điện của Người.
3) Lạy Chúa, xin nghe tiếng tôi kêu cầu,
xin thương xót và nhậm lời tôi.
Về Chúa, lòng tôi tự nhắc lời: “Hãy tìm ra mắt Ta”.

Bài Ðọc II: 1Pr 4, 13-16
“Nếu anh em bị xỉ nhục vì danh Ðức Kitô, thì phúc cho
anh em”.

Bài trích thơ thứ nhất của Thánh Phêrô Tông đồ.
Anh em thân mến, được thông phần vào các sự thống
khổ của Chúa Kitô, anh em hãy vui mừng, để khi vinh
quang của Người được tỏ hiện, anh em sẽ được vui
mừng hoan hỉ.

Nếu anh em bị xỉ nhục vì Danh Chúa Kitô, thì phúc cho
anh em, vì danh dự, vinh quang và sức mạnh của Thiên
Chúa, là chính Thánh Thần Người sẽ ngự trên anh em.
Ước rằng không ai trong anh em phải khổ vì sát nhân,
trộm cướp, gian phi hay là tham lam của kẻ khác; nếu
chỉ vì là kitô hữu thì đừng hổ thẹn, hãy ca ngợi Thiên
Chúa vì danh hiệu đó. Bởi chưng nay đã đến thời phán
xét, bắt đầu từ nhà Thiên Chúa.
Vậy nếu chúng ta chịu phán xét đầu tiên, thì vận cùng
của những kẻ không theo Tin Mừng của Thiên Chúa sẽ
ra sao?
Nếu người công chính đã khó được cứu độ, thì kẻ vô
đạo và người tội lỗi sẽ cậy nhờ vào đâu? Vì vậy những
ai khổ cực theo ý Thiên Chúa, hãy phó mạng sống mình
cho Ðấng Tạo Hóa và trung tín làm việc lành.
Ðó là Lời Chúa.

Alleluia: Ga 14, 18
Alleluia, alleluia. – Chúa phán: “Thầy sẽ không bỏ các
con mồ côi: Thầy sẽ đến với các con và lòng các con sẽ
vui mừng”. – Alleluia.

Phúc Âm: Ga 17, 1-11a
“Lạy Cha, xin hãy làm vinh hiển Con Cha”.
Bài trích Phúc Âm theo Thánh Gioan.
Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời và nói: “Lạy Cha,
giờ đã đến, xin hãy làm vinh hiển Con Cha, để Con Cha
làm vinh hiển Cha. Vì Cha đã ban cho Con quyền trên

mọi huyết nhục, để con cũng ban sự sống đời đời cho
mọi kẻ Cha đã giao phó cho Con.
Sự sống đời đời chính là chúng nhận biết Cha, là Thiên
Chúa duy nhất chân thật, và Ðấng Cha đã sai, là Giêsu
Kitô. Con đã làm vinh hiển Cha dưới đất, Con đã chu
toàn công việc mà Cha đã giao phó cho Con. Giờ đây,
lạy Cha, xin hãy làm cho Con được vinh hiển nơi Cha,
với sự vinh hiển mà con đã có nơi Cha, trước khi có thế
gian. Con đã tỏ danh Cha cho mọi kẻ Cha đã đưa khỏi
thế gian mà ban cho Con. Chúng thuộc về Cha, và Cha
đã ban chúng cho Con, và chúng đã tuân giữ lời Cha.
Bây giờ chúng biết rằng những gì Cha ban cho Con, đều
bởi Cha mà ra. Vì những lời Cha ban cho Con thì Con đã
ban cho chúng và chúng đã lãnh nhận, và biết đích thực
rằng Con bởi Cha mà ra, và chúng tin rằng Cha đã sai
Con.
Con cầu xin cho chúng, Con không cầu xin cho thế
gian, nhưng cho những kẻ Cha đã ban cho Con, bởi vì
chúng là của Cha. Và mọi sự của Con là của Cha, và
mọi sự của Cha cũng là của Con, và Con đã được vinh
hiển nơi chúng. Con không còn ở thế gian nữa, nhưng
chúng vẫn còn ở thế gian, phần Con, Con về cùng Cha”.
Ðó là Lời Chúa.
Bron: http://thanhlinh.net/node/20218

Suy Niệm: Ga 17, 1-11
Ngôi Hai xuống trần không phải để giải quyết mọi vấn
đề của thế gian. Chúa Giêsu đến để làm cho mọi người
nhận biết, yêu mến và tôn thờ Chúa Cha là Thiên Chúa
duy nhất và chân thật. Chúa Giêsu chính là Đường của
Thiên Chúa đến với nhân loại. Người cũng là đường qua

đó con người đến với Thiên Chúa. Nơi Đức Giêsu dung
nhan và Thần Khí của Thiên Chúa được tỏ lộ và cũng
chính nơi Người nguồn sống mới được phát sinh.
Trong đoạn Phúc âm của thánh Gioan hôm nay Chúa
Giêsu dâng lời nguyện hiến tế và cầu bầu trước lúc chia
tay. Giờ đã đến, giờ mà Con Thiên Chúa chịu thương
khó và tử nạn. Qua cái chết trên thập giá, Chúa Giêsu
xin Chúa Cha tôn vinh Người, chứng nhận Người là Con
của Cha để nhân loại nhận biết và tôn vinh Chúa Cha
và qua đó tôn vinh Chúa Con.
“Tất cả những gì của con đều là của Cha, tất cả những
gì của Cha đều là của con“ (Gn 17, 10). Tình yêu giữa
Chúa Cha và Chúa Con là một mầu nhiệm. Cả đời
chúng ta chiêm niệm cũng không hiểu hết. Nhưng nhờ
sự mặc khải của Chúa Giêsu chúng ta biết chắc rằng
Thiên Chúa quá yêu thương con người đến nỗi trao ban
Chúa Con để dẫn đưa ta vào sự sống đời đời, vào vinh
quang thiên quốc. Những ai tin vào Chúa Con, qua
phép rửa sẽ được đón nhận sự sống, sự sống từ Chúa
Cha chuyển thông cho chúng ta qua Đức Kitô trong
Chúa Thánh Thần. Nhờ kết hợp với Đức Kitô chúng ta
được kết hợp với Thiên Chúa. Đây là một hồng ân cao
cả. Hãy tạ ơn Chúa đã cho ta được tham dự vào tình
yêu huyền nhiệm của Ba Ngôi chí thánh.
Lm. Giuse Lê Văn Thắng.
(Báo Mục Vụ số tháng 3– 5, 2023).

Lezingen van 7e zondag van Pasen, jaar A

eerste lezing: Hand. 1, 12-14
Zij bleven eensgezind volharden in het gebed.

Uit de Handelingen der Apostelen.
Nadat Jezus ten hemel was opgenomen,
keerden de apostelen van de Olijfberg naar Jeruzalem
terug. Deze berg ligt dichtbij Jeruzalem op
sabbatsafstand. Daar aangekomen gingen zij naar de
bovenzaal waar ze verblijf hielden:
Petrus en Johannes, Jakobus en Andreas,
Filippus en Tomas, Bartolomeüs en Matteüs,
Jakobus, zoon van Alfeüs, Simon de IJveraar en Judas,
de broer van Jakobus. Zij allen bleven eensgezind
volharden in het gebed samen met de vrouwen,
met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders.
Woord van de Heer.
Wij danken God.
tussenzang: Ps. 27 (26), 1, 4, 7-8a
Refrein:
Ik reken er op nog tijdens mijn leven
de weldaden van de Heer te ervaren.

De Heer is mijn licht en mijn leidsman,
wie zou ik vrezen;
De Heer is de schuts van mijn leven,
voor wie zou ik bang zijn?
Een ding slechts vraag ik de Heer,
meer zal ik niet wensen:
dat ik in Gods huis mag wonen zolang ik leef.
Dat ik de beminnelijkheid van de Heer mag ervaren,
zijn tempel weer met eigen ogen mag zien.
Wil luisteren, Heer, naar mijn roepende stem,
heb medelijden en wil mij verhoren.
Tot U spreekt mijn hart, naar U zie ik op,
uw aanschijn, Heer, tracht ik te zien.

tweede lezing: 1 Petr. 4, 13-16
Als men u hoont om de naam van Christus zult gij zalig
zijn.
Uit de eerste brief van de heilige apostel Petrus.

Dierbaren, verheugt u in de mate dat gij deel hebt aan
het lijden van Christus; dan zult ge juichen van
blijdschap, wanneer zijn heerlijkheid zich openbaart.
Prijst u gelukkig, als men u hoont om de Naam van
Christus: het is een teken dat de Geest der
heerlijkheid, die de Geest van God is, op u rust.
Zorgt dat niemand van u te lijden heeft als moordenaar
of dief of boosdoener of aanbrenger. Maar wie als
christen lijdt, moet zich niet schamen, maar God eren
met die naam.
Woord van de Heer.

vers voor het evangelie: Joh. 14, 18
Alleluia.
Ik zal u niet verweesd achterlaten, zegt de Heer,
Ik ga, en Ik keer tot u terug,
en uw hart zal zich verblijden.
Alleluia.

evangelie: Joh. 17,1-11a
Vader, verheerlijk uw Zoon.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus
Christus volgens Johannes.
In die tijd sloeg Jezus zijn ogen ten hemel en zei:
“Vader, het uur is gekomen. Verheerlijk uw Zoon, opdat
de Zoon U verheerlijke. Gij hebt Hem immers macht
gegeven over alle mensen om eeuwig leven te
schenken aan allen, die Gij Hem gegeven hebt.
En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen,
de enige ware God en Hem die Gij hebt gezonden:
Jezus Christus.
Ik heb U op aarde verheerlijkt door het werk te
volbrengen, dat Gij Mij hebt opgedragen te doen.
Gij, Vader, verheerlijk Mij thans bij Uzelf
en geef Mij de heerlijkheid, die Ik bij U had eer de
wereld bestond. Ik heb uw Naam geopenbaard aan de
mensen, die Gij Mij uit de wereld gegeven hebt.
U behoorden ze toe; Mij hebt Gij ze gegeven en zij
hebben uw woord onderhouden.
Nu weten zij, dat al wat Gij Mij gegeven hebt, van U
komt. Want de boodschap, die Gij Mij hebt
meegedeeld, heb Ik hun meegedeeld,
en zij hebben ze aangenomen en naar waarheid
erkend, dat Ik van U ben uitgegaan,
en zij hebben geloofd, dat Gij Mij hebt gezonden.
Ik bid voor hen. Niet voor de wereld bid Ik,
maar voor hen, die Gij Mij gegeven hebt, omdat zij U
toebehoren. Al het mijne is van U en het uwe is van
Mij. Zo ben Ik in hen verheerlijkt. Ik blijf niet langer in
de wereld, zij echter blijven in de wereld, terwijl Ik naar
U toe kom.”
Woord van de Heer.

7e zondag van Pasen, jaar A