Thành Kính Phân Ưu Đa Minh Nguyễn Văn Vinh

Nhận được tin từ Bà Nguyễn thị Kim Nhung (Amersfoort) cho biết người chồng là ông:  Đa Minh Nguyễn...

Read More