Sinh hoạt CĐĐM La Vang và lễ kính Đức Mẹ Mông Triệu

Như đã được thông báo nhiều lần trong những tháng qua về những bất đồng ý kiến của một vài thành viên trong BĐH Cộng
Đoàn Đức Mẹ La Vang do những sự hiểu lầm gây ra. Ban Hòa Giải và Chuẩn Bị cùng với Cha Quản Nhiệm đã được Đức
Hồng Y W.Eijk chúc lành và ủy thác để giúp cho việc hòa giải, ổn định và củng cố lại tổ chức CĐĐM La Vang.
Qua lá thư mời họp của Giáo xứ vào chiều ngày 04/07/2023, một số đông của qúy anh chị em trong BĐH cũ và một số anh
em giáo dân đã đáp lời mời đến tham dự buổi họp tại Cohen.
Sau khi tham khảo các ý kiến, và qua sự tán thành của cha Bình cũng như tất cả các thành viên tham dự, cha Quản Nhiệm đã
ra quyết định về phương hướng tổ chức lại CĐĐM La Vang/HL, kể từ ngày 04-07-2023 cho hết năm 2023, như sau:
1. Cha Quản Nhiệm đảm nhận trách nhiệm Chủ Tịch và kiêm trách nhiệm Linh Hướng cho CĐĐM La Vang Hòa Lan, trong
thời gian chưa bổ nhiệm được một cha linh hướng mới.
2. Các Ban Làm Việc (“Werkgroepen”)
Dưới sự chỉ đạo và trách nhiệm của cha linh hướng, là Phối Hợp Viên và các Ban Làm Việc (“Werkgroepen”) chuyên môn,
sẽ phụ giúp cha linh hướng tổ chức các sinh hoạt mục vụ; theo như mô hình dưới đây:

Sang năm 2024, cha Quản Nhiệm sẽ tổ chức một phiên họp để kiểm điểm lại, và nếu cần, hoàn chỉnh lại mô hình tổ chức để
đáp ứng được nhu cầu mục vụ của cộng đoàn trong tương lai.
Theo mô hình tổ chức mới, các Ban Làm Việc đã nhận lãnh trách nhiệm tổ chức chung với giáo xứ mừng kính lễ Đức Mẹ
Lên Trời vào ngày 27 tháng 8 tới đây. Thư mời của CĐĐM LaVang sẽ được gởi đến tất cả giáo dân.
Kính mời mọi người đến tham dự.
Trong thời gian tới đây, cha Quản Nhiệm sẽ cố gắng tìm một cha Linh hướng cho CĐĐM La Vang. Đây là một tiến trình nan
giải; cha Quản Nhiệm rất cần sự cộng tác, hy sinh của tất cả qúy Cha và tất cả mọi người, cùng thêm lời cầu nguyện để giúp
cho việc chung này được tốt đẹp.
Chúng con vô cùng cám ơn cha Phaolo Tạ Kim Thanh Bình và tất cả qúy anh chị trong Ban Hòa Giải và Chuẩn Bị đã hoàn
thành sứ vụ trong vai trò cố vấn, nghiên cứu và đã đưa ra những kiến nghị giúp cho việc hoàn hảo lại các sinh hoạt của
CĐĐM La vang.
Chúng con cảm ơn quý anh chị em đã đến họp và cùng nhiệt tình tham gia vào các Ban Làm Việc của CĐĐM Lavang, để sứ
điệp Đức Mẹ La vang càng ngày càng được thấm nhuần hơn đến mọi giáo dân trong giáo xứ.
Vậy thông tin này đến tất cả thành viên trong Giáo xứ, và kính mời quý Cha, quý tu sĩ và tất cả tiếp tục cầu nguyện cho giáo
xứ và các cộng đoàn, càng ngày càng được phát triển tốt đẹp.
Nguyện xin Đức Giêsu Kitô luôn chúc lành và bảo vệ tất cả mọi người và Giáo xứ chúng ta.

Trân trọng,
BĐH và Mục tử giáo xứ