Liturgie van het Woord

van het Hoogfeest van de Heilige Drie eenheid

van God  jaar B zondag 26-05-2024

 

eerste lezing: Deut. 4, 32-34.39-40

De Heer is God in de hemel daarboven en op de aarde beneden; er is geen ander.

Uit het boek Deuteronomium.

 Mozes sprak tot het volk en zei: “Ga de oude tijden maar na, die u zijn voorafgegaan vanaf de dag dat God mensen op de aarde schiep. Kijk maar van het ene uiteinde van de hemel tot aan het andere: is er ooit zo iets groots gebeurd of is er ooit iets dergelijks gehoord?

Heeft een volk ooit een God uit het vuur horen spreken zoals gij en daarbij het leven behouden? Of heeft ooit een God gepoogd uit een ander volk u te komen uitkiezen door beproevingen, door tekenen en wonderen, door oorlogen, met sterke hand en opgestoken arm, door grote, schrikwekkende daden,

zoals de Heer uw God die voor uw ogen in Egypte heeft verricht? Erken dan heden en prent het in uw hart: de Heer is God in de hemel boven en op de aarde beneden; er is geen ander. Onderhoud zijn voorschriften en geboden die ik u heden geef.

Dan zult gij met uw kinderen gelukkig zijn

en lang leven op de grond die de Heer uw God u voor altijd schenkt.”

  • Woord van de Heer. – Wij danken God.

tussenzang: Ps. 33 (32), 4-5, 6 en 9, 18-19, 20 en 22

Refrein:
Zalig het volk dat de Heer heeft als God,
de natie door Hem tot zijn erfdeel gekozen.

Oprecht is immers het woord van de Heer
en al wat Hij doet is betrouwbaar.
Recht en gerechtigheid heeft Hij lief,
de aarde is vol van zijn mildheid.

Hij heeft de hemel gemaakt door zijn woord,
zijn stem schiep de hemelse machten.
Hij sprak slechts een woord en alles ontstond,
Hij gaf zijn bevel en het kwam te voorschijn.

Maar het is God die zijn dienaars bewaakt,
hen die op zijn gunst vertrouwen.
Dat Hij hen redden zal van de dood,
bij hongersnood hen zal voeden.

Daarom vertrouwt ons hart op de Heer,
is Hij ons een schild en een helper.
Geef ons dus, Heer, uw barmhartigheid,
zoals wij op U vertrouwen.

tweede lezing: Rom. 8, 14-17
Gij hebt de geest van het kindschap ontvangen die ons
doet roepen: ”Abba, Vader!”

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome.

Broeders en zusters, allen die zich laten leiden door de Geest van Godzijn kinderen van God. De Geest, die gij ontvangen hebt, is er niet een van slaafsheid, die u opnieuw vrees zou aanjagen. Gij hebt de geest van het kindschap ontvangen, die ons doet uitroepen: “Abba, Vader!” De Geest zelf bevestigt het getuigenis van onze geest, dat wij kinderen zijn van God. Maar als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen, en wel erfgenamen van God, te samen met Christus, daar wij delen in zijn lijden om ook te delen in zijn verheerlijking.

  • Woord van de Heer. – Wij danken God.

vers voor het evangelie

 Alleluia. Eer aan de Vader, de Zoon en de heilige Geest, God die is, die was en die zal zijn. Alleluia.

evangelie: Mt. 28, 16-20

Doopt hen in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs.

De elf leerlingen begaven zich naar Galilea, naar de berg die Jezus hun aangewezen had. Toen zij Hem zagen wierpen ze zich in aanbidding neer; sommigen echter twijfelden. Jezus trad nader en sprak tot hen:

“Mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde. Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen

en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest,en leert hun te onderhouden alles wat Ik u bevolen heb. Ziet, Ik ben met u alle dagen

tot aan de voleinding der wereld.”

  • Woord van de Heer. – Wij danken God.

Feest van de H. Drieëenheid, jaar B

Bezinning:  De eeuwige lofzang in de Drie-eenheid

Wat is deze heerlijkheid die de goddelijke personen aan elkaar geven? In zijn wezen is God niet alleen “groot”, maar ook “het onderwerp van alle lof” (Ps 47,1). Het is uiterst gepast dat Hij de heerlijkheid ontvangt die overeenkomt met zijn majesteit; het is gepast dat Hij in Zichzelf wordt verheerlijkt door lof die gelijk is aan de diepten van macht, wijsheid en liefde die in Hem zijn (…).

De Vader verwekt de Zoon; eeuwig deelt Hij met Hem het hoogste geschenk: het leven en de volmaaktheden van de goddelijkheid; Hij deelt Hem alles mee wat Hij Zelf is, met uitzondering van zijn “eigenheid” van Vader te zijn. Als volmaakt omvangrijk beeld is het Woord “de luister van de heerlijkheid van de Vader” (Heb 1:3). Geboren uit de bron van alle licht, is Hij Zelf licht; Hij ontspringt, als een ononderbroken lofzang, in de richting van Hem van wie Hij uitgaat: “Al wat van Mij is, is van U, en al wat van U is, is van Mij” (Joh 17,10). Zo trekt de Zoon, door de natuurlijke beweging van zijn afstamming, alles wat Hij van de Vader heeft, terug naar de Vader. In deze wederzijdse gave vloeit de Heilige Geest, die naastenliefde is, voort uit de liefde van de Vader en de Zoon als uit zijn unieke oorsprongsbeginsel.

Deze uitbarsting van oneindige liefde tussen de drie Personen voltooit de eeuwige communicatie van het leven binnen de Drie-eenheid. Dit is de glorie die God aan Zichzelf geeft in de heilige intimiteit van zijn eeuwige leven.

  1. Columba Marmion (1858-1923) Abt Het priesterschap van Christus (vertaling uit het Frans evangelizo.org)

Bron: https://dagelijksevangelie.org/NL/gospel/2024-05-26