Liturgie van het Woord van het Feest van Pinksteren (dagmis)

zondag 19-05-2024   Vinkeveen

 

EERSTE LEZING 
Zij werden allen vervuld van de heilige Geest en zij begonnen te spreken.

Lezing uit de Handelingen van de Apostelen 2, 1-11
Toen de dag van Pinksteren aanbrak,
waren allen bijeen op dezelfde plaats.
Plotseling kwam uit de hemel
een gedruis alsof er een hevige wind opstak
en heel het huis waar zij gezeten waren, was er vol van.
Er verscheen hun iets dat op vuur geleek
en dat zich, in tongen verdeeld,
op ieder van hen neerzette.
Zij werden allen vervuld van de Heilige Geest
en begonnen in vreemde talen te spreken,
naargelang de Geest hun te vertolken gaf.
Nu woonden er in Jeruzalem Joden, vrome mannen,
die afkomstig waren uit alle volkeren onder de hemel.
Toen dat geluid ontstond, liep het volk te hoop
en tot zijn verbazing
hoorde iedereen hen spreken in zijn eigen taal.
Zij waren buiten zichzelf en zeiden vol verwondering:
“Maar zijn al die daar spreken dan geen Galileeërs?
Hoe komt het dan dat ieder van ons hen hoort spreken
in zijn eigen moedertaal?
Parten, Meden en Elamieten, bewoners van  Mesopotamië, van Judea en Kappadocië, van Pontus en Asia, van Frygië en Pamfylië, Egypte en het gebied van Libië bij Cyrene, de Romeinen die hier verblijven,
Joden zowel als proselieten, Kretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze eigen taal spreken van Gods grote daden.”

  • Woord van de Heer.

ANTWOORDPSALM     Ps. 104 (103), 1ab en 24ac, 29bc-30, 31 en 34 (R. 30)

R. Zendt Gij uw geest, dan komt er weer leven, dan maakt Gij uw schepping weer nieuw.

Verheerlijk, mijn ziel, de Heer,
wat zijt Gij groot, Heer mijn God!
Hoeveel is het wat Gij gedaan hebt, Heer,
de aarde is vol van uw schepsels. R.

Neemt Gij hun geest weg, dan komen zij om,
en keren terug tot de aarde.
Maar zendt Gij uw geest, dan komt er weer leven,
dan maakt Gij uw schepping weer nieuw. R.

De roem van de Heer blijve eeuwig bestaan,
Hij vinde zijn vreugde in al zijn schepsels;
Mogen mijn woorden Hem aangenaam zijn,
dan zal ik mij in de Heer verheugen. R. 

TWEEDE LEZING

In één en dezelfde Geest zijn wij door de doop
één enkel lichaam geworden.

Lezing uit de Eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de Korintiërs 12, 3b-7.12-13

Broeders en zusters, Niemand kan zeggen: “Jezus is de Heer”, tenzij door de Heilige Geest. Er zijn verschillende gaven, maar slechts één Geest. Er zijn vele vormen van dienstverlening, maar slechts één Heer. Er zijn allerlei soorten werk, maar er is slechts één God, die alles in allen tot stand brengt. Maar aan ieder van ons wordt de openbaring van de Geest meegedeeld tot welzijn van allen.  Het menselijke lichaam vormt met zijn vele ledematen één geheel; alle ledematen, hoe vele ook, maken tezamen één lichaam uit. Zo is het ook met de Christus. Wij allen, Joden en Grieken, slaven en vrijen, zijn immers in de kracht van één en dezelfde Geest door de doop één enkel lichaam geworden en allen werden wij gedrenkt met één Geest.

  • Woord van de Heer.

ALLELUIA
R. Alleluia. Kom, Heilige Geest, vervul de harten van uw gelovigen en ontsteek in hen het vuur van uw liefde. R. Alleluia.

EVANGELIE
Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend Ik u: ontvangt de Heilige Geest.

Lezing uit het heilig Evangelie volgens Johannes  20, 19-23

In de avond van die eerste dag van de week, toen de deuren van de verblijfplaats der leerlingen gesloten waren uit vrees voor de Joden, kwam Jezus binnen, ging in hun midden staan en zei: “Vrede zij u”. Na dit gezegd te hebben toonde Hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren vervuld van vreugde, toen zij de Heer zagen. Nogmaals zei Jezus tot hen:

“Vrede zij u. Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend Ik u”. Na deze woorden blies Hij over hen en zei: “Ontvangt de Heilige Geest. Wier zonden gij vergeeft, hun zijn ze vergeven, en wier zonden gij niet vergeeft, hun zijn ze niet vergeven.”

  • Woord van de Heer.

Pinksteren, Dagmis

Bezinning: 

 De Geest bouwt de volheid van Christus, die de Kerk is
       Het goddelijke werk van de heiliging van de Kerk en de zielen wordt aan de heilige Geest toegeschreven, omdat het bij uitstek een werk van liefde is, en de heilige Geest is de spiraal van liefde van de Vader en de Zoon. (…)

      Op de dag van Pinksteren  daalt de heilige Geest neer op de apostelen en neemt bezit van de ziel als van een tempel op de dag van het doopsel om dit werk van incarnatie van het goddelijke leven uit te voeren. Wij kennen het plan dat voor Hem ligt, het eeuwige doel van God dat de werking van de Heilige Geest in de Kerk en in de zielen verenigt. “In Christus, die God van voor de schepping van de wereld heeft uitverkoren, heeft Hij ons voorbestemd om zijn aangenomen kinderen te zijn door Jezus Christus, naar het welbehagen van zijn wil, om de heerlijkheid van de genade die Hij ons geschonken heeft door zijn geliefde Zoon, openbaar te maken”. (Ef 1,4-6)

      De werking van de Heilige Geest is volledig gericht op deze effectieve verwezenlijking van de goddelijke aanneming in ons en op deze uitbreiding van Christus Jezus in onze zielen door de verspreiding van zijn genade. In elke ziel en in de Kerk bouwt de Geest de volheid van Christus op, de totale Christus die de Kerk is. In feite is de genade die Hij in de zielen giet een genade voor een kind die ons nauw verwant maakt met het Woord door ons zonen door adoptie te maken zoals Hijzelf van nature een zoon is. U hebt ontvangen”, zegt de apostel, “de geest van aangenomen zonen, die ons doet uitroepen: Abba, Vader”. (Rom 8,15) Deze genade, die op deze manier zijn naam verkondigt, geeft ons de gelijkenis van het Woord wanneer we het ons eigen maken door deze contemplatie waarin ook de Heilige Geest tussenbeide komt (…)

      Het goddelijke leven in ons is het leven van Christus; het gaat van Hem uit en verenigt ons met Hem om samen met Hem een nieuwe werkelijkheid te vormen, de hele wijngaard, de totale Christus die bestaat uit Christus en zijn ledematen.

R. Marie-Eugenie van het Kind Jezus (1894-1967) karmelietes, stichteres van de Notre Dame de Vie. De transformerende eenheid (vertaling uit het Frans evangelizo.org)

Bron: https://dagelijksevangelie.org/NL/gospel/2024-05-19