Liturgie van het Woord

6e zondag van Pasen B

Zondag 05-05-2024

 

Eerste lezing: Hand. 10, 25-26.34-35.44-48
Ook over de heidenen is de gave van de heilige Geest uitgestort.

Lezing uit de Handelingen der Apostelen.

Toen Petrus binnentrad kwam Cornelius hem tegemoet en eerde hem met een voetval. Maar Petrus deed hem opstaan en zei: “Sta op, ik ben ook maar een mens.” Petrus nam het woord en sprak: “Nu besef ik pas goed, dat er bij God geen aanzien des persoons bestaat, maar dat, uit welk volk ook, ieder die Hem vreest en het goede doet Hem welgevallig is.” Terwijl Petrus nog zo aan het spreken was, kwam de heilige Geest plotseling neer op allen die naar de toespraak luisterden. De gelovigen uit de besnijdenis, die met Petrus meegekomen waren, stonden verbaasd dat ook over de heidenen de gave van de heilige Geest was uitgestort; want zij hoorden hen talen spreken en God verheerlijken.
Toen zei Petrus: “Kan iemand nog het water weigeren, zodat deze mensen niet gedoopt zouden worden, die juist als wij de heilige Geest ontvangen hebben?” En hij beval hen te dopen in de Naam van Jezus Christus. Daarop verzochten zij hem nog enige dagen te blijven.

  • Woord van de Heer.

tussenzang: Psalm 98 (97), 1, 2-3ab, 3cd-4
Refrein:
Zijn weldaden deed Hij ons kennen,
de volkeren zijn gerechtigheid.

Zingt voor de Heer een nieuw gezang,
omdat Hij wonderen deed.
Zijn hand deed zich krachtig gelden,
de macht van zijn heilige arm.

Zijn weldaden deed Hij ons kennen,
de volkeren zijn gerechtigheid.
Opnieuw bleek zijn goedheid en trouw
ten gunste van Israëls huis.

Geheel de aarde aanschouwde
wat onze God voor ons deed.
Verheerlijkt de Heer, alle landen,
weest blij, verheugt u en zingt.

Tweede lezing: 1 Joh. 4, 7-10
God is liefde.

Lezing uit de eerste brief van de heilige apostel Johannes.

Vrienden, laten wij elkander liefhebben, want de liefde komt van God. Iedereen die liefheeft is een kind van God en kent God. De mens zonder liefde kent God niet, want God is liefde. En de liefde, die God is, heeft zich onder ons geopenbaard, doordat Hij zijn enige Zoon in de wereld gezonden heeft om ons het leven te brengen.
Hierin bestaat de liefde: niet wij hebben God liefgehad, maar Hij heeft ons liefgehad, en Hij heeft zijn Zoon gezonden om onze zonden uit te wissen door het offer van zijn leven.

  • Woord van de Heer.

vers voor het evangelie: Joh. 14, 23
Alleluia. Als iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord onderhouden; mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen. Alleluia.

evangelie: Joh. 15, 9-17
Geen groter liefde kan iemand hebben dan deze, dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden.

Lezing uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes.
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: “Zoals de Vader Mij heeft liefgehad, zo heb ook Ik u liefgehad. Blijft in mijn liefde. Als gij mijn geboden onderhoudt, zult gij in mijn liefde blijven, gelijk Ik, die de geboden van mijn Vader heb onderhouden, in zijn liefde blijf. Dit zeg Ik u, opdat mijn vreugde in u moge zijn en uw vreugde volkomen moge worden. Dit is mijn gebod, dat gij elkaar liefhebt, zoals Ik u heb liefgehad. Geen groter liefde kan iemand hebben dan deze, dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden. Gij zijt mijn vrienden als gij doet wat Ik u gebied. Ik noem u geen dienaars meer, want de dienaar weet niet wat zijn heer doet, maar u heb Ik vrienden genoemd, want Ik heb u alles meegedeeld wat Ik van de Vader heb gehoord. Niet gij hebt Mij uitgekozen maar Ik u, en Ik heb u de taak gegeven op tocht te gaan en vruchten voort te brengen die blijvend mogen zijn. Dan zal de Vader u geven al wat gij Hem in mijn Naam vraagt. Dit is mijn gebod, dat gij elkaar liefhebt.”

  • Woord van de Heer.

6e zondag van Pasen, jaar B

 

Bezinning: De vrees van de liefde

Gefundeerd in de volmaaktheid van naastenliefde, zullen we stijgen naar een nog voortreffelijker en verhevener graad, die de vrees van liefde is. Dit wordt niet geboren uit angst voor straf of verlangen naar beloning, maar uit de grootsheid van liefde. Het is de mengeling van respect en aandachtige genegenheid die een zoon heeft voor een toegeeflijke vader, een broer voor zijn broer, een vriend voor zijn vriend, een vrouw voor haar man. Het vreest slagen noch verwijten; wat het vreest is de liefde te verwonden met zelfs de geringste verwonding (…)
Er is dus een aanzienlijke afstand tussen vrees, die niets mist, de schat van wijsheid en kennis, en onvolmaakte vrees. Deze laatste is slechts “het begin van de wijsheid” (Ps 110:10) en, die een straf impliceert, wordt uit de harten van de volmaakten verbannen wanneer de volheid van de naastenliefde aankomt: want “in de liefde is geen vrees, maar de volmaakte liefde bant de vrees uit” (1 Joh 4:18). Inderdaad, als het begin van de wijsheid de vrees is, waar zal dan de volmaaktheid ervan zijn, als het niet in de naastenliefde van Christus is, die in zichzelf de vrees van de volmaakte liefde omvat, en die het daarom verdient om niet langer het begin, maar de schat van wijsheid en kennis genoemd te worde
Dit is de vrees voor het volmaakte waarmee, naar men zegt, de God-Mens vervuld was, die niet alleen kwam om ons te verlossen, maar ook om ons in zijn persoon het type van volmaaktheid en het voorbeeld van de deugden te geven.

H. Johannes Cassianus (rond 360-435)
stichter van een monasterium te Marseille
Over de volmaaktheid, hoofdstuk X ; SC 54 (vertaling uit het Frans evangelizo.org)

Bron: https://dagelijksevangelie.org/NL/gospel/2024-05-05