Liturgie van het Woord

5e zondag van Pasen B

Zondag 28-04-2024

eerste lezing: Hand. 9, 26-31
Hij verhaalde hen, hoe hij onderweg de Heer gezien had.

 Uit de Handelingen der Apostelen.
In die tijd deed Paulus, in Jeruzalem aangekomen, pogingen zich bij de leerlingen aan te sluiten, maar allen waren bang van hem, omdat zij niet konden geloven, dat hij een leerling was. Barnabas trok zich zijn lot aan, bracht hem bij de apostelen en verhaalde hun, hoe hij onderweg de Heer gezien had en dat Deze tot hem had gesproken, en hoe hij in Damascus vrijmoedig opgetreden was in de Naam van Jezus.
Voortaan ging hij in Jeruzalem geregeld met hen om, terwijl hij onverschrokken optrad in de Naam van de Heer. Hij sprak en disputeerde met de Hellenisten. Dezen probeerden hem te vermoorden. Toen de broeders dit te weten kwamen, brachten ze hem weg naar Caesarea en lieten hem naar Tarsus vertrekken. Nu genoot de Kerk in heel Judea, Galilea en Samaria vrede; zij werd steeds meer bevestigd in de vreze des Heren en nam gestadig in aantal toe door vertroosting van de heilige Geest.

  • Woord van de Heer. – Wij danken God.

tussenzang: Ps. 22 (21), 26b-27, 28 en 30, 31-32
Refrein: Voor heel de menigte zal ik U prijzen.

Voor heel de menigte zal ik U prijzen,
U danken voor het oog van de godvrezenden.
De armen zullen eten en verzadigd worden,
en allen die God zoeken, prijzen Hem.

Dan zullen alle landen van de aarde de Heer gedenken
en zich tot Hem keren.
Die rusten in de aarde zullen Hem aanbidden,
voor Hem zal buigen al wie afdaalt in het stof.

Mijn ziel zal voor zijn aanschijn blijven leven,
mijn nageslacht zal steeds zijn dienaar zijn.
Het zal verhalen van de Heer aan het geslacht dat komt,
van zijn gerechtigheid aan die geboren worden.

tweede lezing: 1 Joh. 3, 18- 24
Dit is zijn gebod: dat wij geloven en liefhebben.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Johannes.
Vrienden, wij moeten niet liefhebben met woorden en leuzen, maar met concrete daden. Dat is onze maatstaf; daardoor krijgen wij de zekerheid, dat wij thuishoren bij de waarachtige God.
Dan mogen wij ook voor zijn aanschijn ons geweten geruststellen, ook als het ons veroordeelt, want God is groter dan ons hart en Hij weet alles.
Dierbare vrienden, daar ons geweten ons dus niet hoeft te veroordelen, mogen wij vrijmoedig met God omgaan; wij krijgen van Hem alles wat wij vragen, omdat wij zijn geboden onderhouden en doen wat Hem aangenaam is. En dit is zijn gebod: van harte geloven in zijn Zoon Christus en elkaar liefhebben, zoals Hij ons bevolen heeft. Wie zijn geboden onderhoudt, blijft in God en God blijft in hem. En dat Hij in ons woont, weten we door de Geest, die Hij ons gegeven heeft.

  • Woord van de Heer. – Wij danken God.

Alleluia: Joh. 15, 4.5b

Alleluia. Blijft in Mij, dan blijf Ik in u, zegt de Heer, wie in Mij blijft, die draagt veel vrucht. Alleluia.

evangelie: Joh. 15, 1-8
Wie in Mij blijft terwijl Ik blijf in hem die draagt veel vrucht.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes.
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: “Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. Elke rank aan Mij, die geen vrucht draagt, snijdt Hij af; en elke die wel vrucht draagt, zuivert Hij, opdat zij meer vrucht mag dragen. Gij zijt al rein dankzij het woord dat Ik tot u gesproken heb. Blijft in Mij, dan blijf Ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, maar alleen als zij blijft aan de wijnstok, zo gij evenmin als gij niet blijft in Mij. Ik ben de wijnstok, gij de ranken. Wie in Mij blijft, terwijl Ik blijf in hem, die draagt veel vrucht, want los van Mij kunt gij niets. Als iemand niet in Mij blijft, wordt hij weggeworpen als rank en verdort; men brengt ze bij elkaar, gooit ze in het vuur en ze verbranden. Als gij in Mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraagt dan wat gij wilt en gij zult het krijgen. Hierdoor wordt mijn Vader verheerlijkt, dat gij rijke vruchten draagt; zo zult gij mijn leerlingen zijn.”

  • Woord van de Heer. – Wij danken God.

5e zondag van Pasen jaar B

 

 

Bezinning:  “Ik ben de wijnstok, jullie zijn de ranken” (Joh 15,5)

 

Jezus zelf wilde ons geloof in zijn heiligende werking verlichten door middel van een vergelijking. Hij zei: “Ik ben de wijnstok, jullie zijn de ranken” (Joh 15,5). De ranken leven, maar het sap dat hen vruchtbaar maakt, halen ze niet uit hun eigen wortels. Ze ontlenen hun vitaliteit voortdurend aan het sap dat van de stam komt. Elders uitgelegd is het dit sap dat hen leven geeft. Zo is het ook voor de leden van Christus: goede daden, het beoefenen van deugden, geestelijke vooruitgang en heiligheid zijn zeker van hen; maar het is het sap van genade dat van Christus komt dat deze wonderen in hen bewerkt: “Zoals de rank uit zichzelf geen vrucht kan dragen, tenzij hij in de wijnstok blijft, zo moet ook gij in Mij blijven” (Joh 15,4).

 

In Jezus Christus straalt alles leven uit: zijn woorden, zijn daden, zijn handelingen. Al zijn mysteries, zowel die van zijn kinderjaren als die van zijn dood, verrijzenis en heerlijkheid, bezitten een altijd werkzame heiligende kracht. In Hem is het verleden niet afgeschaft (vgl. Rom 6,9; Heb 13,6). Hij giet voortdurend bovennatuurlijk leven in ons. Maar ons gebrek aan aandacht of geloof verlamt maar al te vaak de werking ervan in onze ziel. Voor ons betekent het goddelijke leven het bezit van heiligmakende genade en onze gedachten, onze genegenheid en al onze activiteit laten uitgaan van Christus, door een intentie van geloof en liefde.

 

  1. Columba Marmion (1858-1923) Abt, Christus als model en bron van priesterlijke heiligheid (vertaald uit het Frans door evangelizo.org)

 

Bron: https://dagelijksevangelie.org/NL/gospel/2024-04-28