Liturgie van het Woord

Hemelvaart van de Heer – jaar B
zo 05-05-2024

 

EERSTE LEZING
Ten aanschouwen van hen werd Hij omhooggeheven.

Lezing uit de Handelingen van de Apostelen  1, 1-11
Het eerste boek, dat ik geschreven heb, Teófilus, ging over alles wat Jezus gedaan en geleerd heeft tot aan de dag waarop Hij zijn opdracht gaf aan de apostelen die Hij door de Heilige Geest had uitgekozen, en ten hemel werd opgenomen. Na zijn sterven toonde Hij hun met vele bewijzen dat Hij in leven was. Hij verscheen hun gedurende veertig dagen en sprak met hen over het Rijk Gods. Terwijl Hij met hen at, beval Hij hun Jeruzalem niet te verlaten, maar de belofte van de Vader af te wachten, “die gij van Mij vernomen hebt: Johannes doopte met water, maar gij zult over enkele dagen gedoopt worden met de Heilige Geest. Toen zij eens bijeengekomen waren, stelden zij Hem de vraag: “Heer, gaat Gij in deze tijd voor Israël het  koninkrijk herstellen?” Maar Hij gaf hun ten antwoord: “Het komt u niet toe dag en uur te kennen die de Vader in zijn macht heeft vastgesteld.
Maar gij zult kracht ontvangen van de Heilige Geest die over u komt om mijn getuigen te zijn in Jeruzalem, in geheel Judea en Samaria en tot het uiteinde van de aarde.” Na deze woorden werd Hij ten aanschouwen van hen omhooggeheven en een wolk onttrok Hem aan hun ogen. Terwijl zij Hem bij zijn hemelvaart gespannen nastaarden, stonden opeens twee mannen in witte gewaden bij hen, die zeiden: “Mannen van Galilea, wat staat ge naar de hemel te kijken? Deze Jezus die van u is weggenomen naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkeren als gij Hem naar de hemel hebt zien gaan.”

  • Woord van de Heer.

ANTWOORDPSALM Ps. 47 (46), 2-3, 6-7, 8-9 (R. 6)
R. God stijgt ten troon onder luid gejuich,
de Heer met geschal van bazuinen.
of: Alleluia.

Alle volkeren, klapt in de handen,
jubelt voor God met blij geroep.
Want groot is de Heer en alom geducht,
een machtig vorst over heel de aarde. R.

God stijgt ten troon onder luid gejuich,
de Heer met geschal van bazuinen.
Zingt nu voor God, laat klinken uw zang,
voor onze koning een loflied! R.

Koning is God over heel de aarde,
zingt dus een psalm voor Hem.
Koning is God over alle naties,
zetelend op zijn heilige troon. R.

TWEEDE LEZING
{ Hier kan gekozen worden voor de lezing uit het jaar A (Ef. 1, 17-23: p. 45) }

Hij zette Hem aan zijn rechterhand in de hemelen.

Lezing uit de Brief van de heilige apostel Paulus aan de Efesiërs 1, 17-23 (jaar A)
Broeders en zusters, Ik smeek de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u de Geest te geven van wijsheid en openbaring om Hem waarachtig te kennen. Moge Hij uw innerlijk oog verlichten om te zien, hoe groot de hoop is waartoe Hij u roept, hoe rijk de heerlijkheid van zijn erfdeel te midden der heiligen en hoe overgroot zijn macht is in ons die geloven. Dezelfde sterkte en kracht heeft Hij betoond in  Christus, toen Hij Hem opwekte uit de doden en zette aan zijn rechterhand in de hemelen, hoog boven alle heerschappijen, machten, krachten en hoogheden, en boven elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze, maar ook in de toekomstige tijd. Alles heeft God onder zijn voeten gelegd, en Hemzelf, verheven boven alles, heeft Hij als Hoofd gegeven aan de Kerk, die zijn lichaam is, de volheid van Hem die het al in alles vervult.

  • Woord van de Heer.

https://dionysiusparochie.nl/lectionaria/deel-a-paastijd/hemelvaart-van-de-heer-jaar-a/

ALLELUIA     Mt. 28, 19a. 20b

R. Alleluia. Gaat en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen, zegt de Heer; Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld. R. Alleluia.

EVANGELIE
Hij werd ten hemel opgenomen
en Hij zit aan de rechterhand van God.

Lezing uit het heilig Evangelie volgens Marcus     16, 15-20
In die tijd verscheen Jezus aan de elf en sprak tot hen: “Gaat uit over de hele wereld en verkondigt het  Evangelie aan heel de schepping. Wie gelooft en gedoopt is, zal gered worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden. En deze tekenen zullen de gelovigen vergezellen: in mijn Naam zullen ze duivels uitdrijven, nieuwe talen spreken, slangen opnemen; zelfs als ze dodelijk vergif drinken, zal het hun geen kwaad doen; en als ze aan zieken de handen opleggen, zullen dezen genezen zijn.” Nadat de Heer Jezus aldus tot hen gesproken had, werd Hij ten hemel opgenomen en Hij zit aan de rechterhand van God. Maar zij trokken uit om overal te prediken, en de Heer werkte met hen mee en schonk kracht aan hun woord door de tekenen die het vergezelden.

  • Woord van de Heer.

Bezinning:  “De Heer Jezus werd opgenomen in de hemel en ging zitten aan de rechterhand van God” (Mc 16,19).
“Sta op, eeuwige poorten, laat de Koning der heerlijkheid binnenkomen! (…) Wie is deze Koning der heerlijkheid? Hij is de Heer, de God van het heelal; Hij is de Koning der heerlijkheid” (Ps 23:7, 10). Deze verzen zijn prachtig van toepassing op de Hemelvaart van Onze Heer, die in de hemel wordt ontvangen door engelenkoren…           
Hoe goed bent U, mijn God, om ons te troosten van de zorgen van de aarde door de aanblik van Uw geluk… Als onze eerste plicht gebiedt U ons U lief te hebben… En als we deze plicht vervullen, is het onmiddellijke en noodzakelijke resultaat dat we vanaf deze wereld, gedurende ons hele leven, wonderbaarlijk, oneindig gelukkig zijn. In zekere zin delen we al in het geluk van de uitverkorenen, want net als zij genieten we van wat hen gelukkig maakt, net als zij zijn we gelukkig omdat we weten dat U gelukkig bent… In werkelijkheid zien we het niet duidelijk voor hen, maar we weten het ondubbelzinnig (…)
                  Wanneer we verdrietig zijn, getroffen door de zonden van anderen of van onszelf, door het fysieke of morele lijden van onze naaste of van onszelf, wanneer we ontmoediging voelen opkomen, laten we dan ons hart verheffen en bedenken dat wat er ook met ons gebeurt in deze wereld en in de volgende, wat er ook gebeurt met de hele wereld, onze geliefde Jezus is en dat Jezus gezegend is: Hij is opgevaren naar de hemel, gezeten aan de rechterhand van Zijn Vader en gelukkig tot in de eeuwigheid… Als we liefhebben, als de geliefde gelukkig is, ontbreekt er niets… ons alles is gelukkig, dat is alles wat we nodig hebben (…)
Als we Hem liefhebben, laten we dan naar Hem kijken en Hem eindeloos danken zoals de engelen en zoals de Kerk bij het zien van zijn glorie: “Wij danken U voor uw immense glorie” (…). Mijn God, door Uw grote barmhartigheid, maak de aanblik van Uw geluk tot onze steun hier beneden en tot ons eeuwig geluk! Amen.

H. Charles de Foucauld (1858-1916)
kluizenaar en missionaris in de Sahara § 46, pslam 23 ((vertaling uit het Frans evangelizo.org)