Liturgie van het Woord van PAASZONDAG – Verrijzenis van Jezus 
Zondag 31-03-2024

 

 

EERSTE LEZING

We hebben met Hem gegeten en gedronken, nadat Hij uit de doden was opgestaan.

Lezing uit de Handelingen van de Apostelen 10, 34a. 37-43

In die tijd nam Petrus het woord en sprak: “Gij weet wat er overal in Judea gebeurd is; hoe Jezus van Nazaret zijn optreden begon in Galileana het doopsel dat Johannes predikte, en hoe God Hem gezalfd heeftmet de Heilige Geest en met kracht. Hij ging weldoende

rond en genas allen, die onder de dwingelandij van de duivel stonden,want God was met Hem.

En wij zijn getuigen van alles wat Hij in het land van de Joden en in Jeruzalem gedaan heeft. Hem hebben ze aan het kruishout geslagen en vermoord.

God heeft Hem echter op de derde dag doen opstaan en laten verschijnen, niet aan het hele volk, maar aan de getuigen die door God tevoren waren uitgekozen, aan ons, die met Hem gegeten en gedronken hebben, nadat Hij uit de doden was opgestaan. Hij gaf ons de opdracht aan het volk te prediken, en te getuigen dat Hij de door God aangestelde rechter is over de levenden en de doden. Van Hem leggen alle profeten het getuigenis af, dat ieder die in Hem gelooft, door zijn Naam vergiffenis van zonden verkrijgt.”

  • Woord van de Heer.

Antwoordpsalm     Ps. 118 (117), 1-2. I6ab-17. 22-23 (R. 24)

R. Dit is de dag, die de Heer heeft gemaakt,
wij zullen hem vieren in blijdschap.

of: Alleluia.

Brengt dank aan de Heer, want Hij is genadig,|
eindeloos is zijn erbarmen!
Herhaalt het, stammen van Israël:
eindeloos is zijn erbarmen! R.

De Heer greep in met krachtige hand,
de hand van de Heer heeft mij opgericht.
Ik zal niet sterven, maar blijven leven
en alom verhalen het werk van de Heer. R.
De steen die de bouwers hebben versmaad,|
die is tot hoeksteen geworden.
Het is de Heer, die dit heeft gedaan,
een wonder voor onze ogen. R.

 TWEEDE LEZING

Zoekt wat boven is, daar waar Christus zetelt.

Lezing uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Kolossenzen (Kol. 3, 1-4)

Broeders en zusters, Als gij dan met Christus ten leven zijt gewekt, zoekt wat boven is, daar waar Christus zetelt aan de rechterhand Gods.Zint op het  hemelse, niet op het aardse. Gij zijt immers gestorven en uw leven is nu met Christus verborgen in God. Christus is uw leven, en wanneer Hij verschijnt, zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid.
        – Woord van de Heer.

Sequentie

Laat ons ’t Lam van Pasen loven,                                                 
’t Lam Gods met offers eren.

Ja het Lam redt de schapen,                                                    
Christus brengt door zijn onschuld ons arme zondaren tot de Vader. Dood en leven, o wonder, moeten strijden tezamen. Die stierf, Hij leeft, Hij is onze koning.

Zeg het ons, Maria, wat is ’t dat gij gezien hebt?                 
Het graf van Christus dat leeg was, de glorie van Hem die opgestaan is. Eng’len als getuigen, de zweetdoek en het doodskleed.

Mijn hoop, mijn Christus in leven
Zie Hij gaat u voor naar Galilea.
Waarlijk Christus is verrezen: stond op uit de doden.
O Koning, onze Held, geef ons vrede.

ALLELUIA     1 Kor. 5, 7b-8a

  1. Alleluia. Ons Paaslam is geslacht: Christus zelf. Wij moeten ook ons feest vieren in de Heer. R. Alleluia.

EVANGELIE

Hij moest uit de doden opstaan.

Lezing uit het heilig Evangelie volgens Johannes  (20, 1-9)

Op de eerste dag van de week kwam Maria Magdalena vroeg in de morgen – het was nog donker – bij het graf en zag dat de steen van het graf was weggerold.

Zij liep snel naar Simon Petrus

en naar de andere, de door Jezus beminde leerling, en zei tot hen: “Ze hebben de Heer uit het graf genomen en wij weten niet waar ze Hem hebben neergelegd.” Daarop gingen Petrus en de andere leerling op weg naar het graf. Ze liepen samen vlug voort, maar die andere leerling snelde Petrus vooruit en kwam het eerst bij het graf aan.Vooroverbukkend zag hij de zwachtels liggen, maar hij ging niet naar binnen. Simon Petrus die hem volgde, kwam ook bij het graf en trad wel binnen.

Hij zag dat de zwachtels er lagen, maar dat de zweetdoek die zijn hoofd had bedekt, niet bij de zwachtels lag, maar ergens afzonderlijk opgerold op een andere plaats.

Toen pas ging ook de andere leerling die het eerst bij het graf was aangekomen, naar binnen; hij zag en geloofde, want zij hadden nog niet begrepen hetgeen er geschreven stond, dat Hij namelijk uit de doden moest opstaan.

  • Woord van de Heer.
    https://dionysiusparochie.nl/lectionaria/deel-b-paastijd/1e-zondag-van-pasen-jaar-b/

Bezinning: Verheug u, Christus is opgestaan uit het graf!

 Luister, Adam, en verheug je met Eva, want hij die jullie ooit beiden heeft uitgekleed en door zijn bedrog gevangenen van jullie heeft gemaakt, is aan het kruis van Christus machteloos gemaakt.

Vandaag, o Christus, hebt U door uw macht het rijk van de dood afgeschaft en hebt U, Gever van leven, de zielen van de mensen bevrijd, dankzij uw verrijzenis, U, onze Verlosser.

Zoals de menigte engelen in de hemel, zo viert de mensheid op aarde de allerheiligste verrijzenis van uw goedheid, Heer.

Vandaag is Christus opgestaan uit het graf, waaruit Hij alle stervelingen onvergankelijk maakt, en in zijn barmhartigheid wijdt Hij met de Parfumdraagsters de vreugde van de Verrijzenis in.

Ontwaak ons uit het graf van de zonde, wij die door een veelheid van hartstochten ter dood zijn gebracht, Verlosser, die door uw verrijzenis de tirannie van de Dood heeft vernietigd, ware Vriend van de mens.

Verheug u, wijze Parfumdraagsters, vrouwen die als eersten de verrijzenis van Christus zagen en die aan Zijn apostelen de verrijzenis van de hele wereld aankondigden.

Ik aanbid U, Vader zonder begin die leven is, ik aanbid met U uw Eeuwige Zoon die leven is, leven en levende bron is de Heilige Geest: ik verheerlijk het ene ware Leven.

Getijdenboek uit de Sinaï (9e eeuw)

Macarismen van de opstanding, SC 486 (vertaald uit het Frans door evangelizo.org)

Bron: https://dagelijksevangelie.org/NL/gospel/2024-03-31