THÁNG 6: KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

 

Khi thấy Chúa Giêsu đã tắt thở, một người lính, lấy giáo đâm cạnh sườn Người, tức thì, máu cùng nước chảy ra (Ga 19, 34). Ðức Giêsu Kitô đã hoàn tất công việc cứu chuộc của Ngài khi Ngài nói: “Thế là đã hoàn tất ” (Ga 19, 30). Vâng, bản án bất công, nhân loại, người Do Thái và nhất là Philatô đã gán cho Chúa Giêsu càng làm cho việc im lặng nhận tội của Ngài thay cho cả nhân loại mặc một ý nghĩa cao vời: “Không tình yêu nào cao vời bằng tình yêu của Người hiến mạng vì bạn hữu mình” (Ga 15, 13). Chúa Giêsu đã dùng cái chết để nói lên tất cả. Chết mới nói lên lời, chết mới biểu tỏ tất cả mọi sự, chết mới nói lên Sự Thật. Một Sự Thật rành rành mà Philatô khi đứng đối diện với Chúa Giêsu đã không thể nào nhận ra được, nên Philatô mới vặn hỏi Chúa Giêsu: “Sự Thật là gì ?”(Ga 19, 38). Chắc chắn trong thâm tâm của Philatô vẫn sợ Chúa Giêsu sẽ tiếm quyền, sẽ lên làm Vua để lãnh đạo, để lật đổ và không tuân phục Ðế Quốc La Mã, nhưng Chúa Giêsu đã minh định rõ ràng: “Nước Tôi không thuộc thế gian này. Nếu Nước Tôi thuộc về thế gian này, thuộc hạ của Tôi đã chiến đấu, không để Tôi bị nộp cho người Do Thái. Nhưng thực ra Nước Tôi không thuộc thế gian này” (Ga 19, 36). Chúa Giêsu đã đếntrần gian để mang lại hạnh phúc, niềm vui và ơn bình an cho nhân loại. Thật ra, Chúa Giêsu không ham quyền cố vị, không thích giầu sang phú quí theo như quan niệm của người đời và ngay cả các môn đệ của Chúa vẫn lầm suy nghĩ. Họ cứ tưởng Chúa Giêsu sẽ tới để khôi phục vương quốc Israen và các môn đệ sẽ được chia chác các chức vị trong nội các của Vua Giêsu. “Thiên Chúa là Tình Yêu” (1Ga 4, 8 ). Chính vì yêu, Chúa Giêsu đã tới thế gian theo lệnh Chúa Cha.Ngài đã sống” Hiền Lành và Khiêm Nhượng” (Mt 11,29).

Tháng 6, Giáo Hội dành toàn cả tháng để mời gọi con người nhớ lại Tình Yêu của Chúa. Một Tình Yêu tự hiến, hy sinh và hoàn toàn vô vị lợi. “Khi nào Ta bị treo lên khỏi đất, Ta sẽ kéo mọi người lên cùng Ta”. Chúa Giêsu đã tự hiến thân trên thập giá để cứu độ loài người. Tình yêu của Ngài là tình yêu xả kỷ, hy sinh và tự hiến. Trên thập giá, Chúa đã nói lên tất cả. Chỉ nơi thập giá, con người mới gặp được Chúa và Chúa mới qui tụ con người. Và cũng nơi thập giá, Chúa Giêsu đã hứa ban cho người trộm lành đã ăn năn thống hối được vào Nước Chúa: “Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với Tôi trên Thiên Ðàng” (Lc 23, 43).

Chúa Giêsu đã lôi kéo mọi người lên với Chúa. Chỉ nơi Thập Giá, con người mới có ơn cứu độ. Kính nhớ Thánh Tâm Chúa Giêsu, Giáo Hội sẽ không ngừng tôn vinh một con người đã yêu thương loài người đến hy sinh mạng sống trên Thập Hình Tự Giá. Tình thương của Chúa Giêsu là Tình Thương Cứu Ðộ và không ai có thể đến được với Chúa Giêsu, nếu Cha của Ngài là Thiên Chúa không lôi kéo kẻ ấy (Ga 6, 44).

Vâng, cái chết của Chúa Giêsu cứu chuộc nhân loại là ngôn ngữ mạnh mẽ nhất nói lên tình thương cao sâu của Chúa Giêsu. Ðó là Mầu Nhiệm thẩm sâu của Tình Yêu Thiên Chúa .

Tháng 6, Xin Chúa ban cho mọi người chúng con luôn hướng về Thánh Tâm Chúa vì chính con tim mở rộng của Chúa, để Máu và Nước đổ ra đã là nguồn ơn cứu độ của chúng con. Xin cho Giáo Hội luôn hiểu rõ rằng chỉ nơi  Thập Giá, con người mới được cứu rỗi.

Xin cho mọi người, mọi gia đình luôn biết chạy tới với Thánh Tâm Chúa Giêsu và luôn biết nhìn lên Thập Giá Chúa Giêsu vì nơi Thập Giá, con người sẽ gặp được sự An Bình thực sự.

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT

Nguồn:  https://www.simonhoadalat.com/Suyniem/suyniem/ChuaJesus/ThanhTamChua.htm