Liturgie van het Woord

van de SACRAMENTSDAG – HEILIG  SACRAMENT VAN

HET LICHAAM EN BLOED VAN CHRISTUS jaar B

zondag 02-06-2024

 

EERSTE LEZING

Dit is het bloed van het verbond dat de Heer met u sluit.

Lezing uit het boek Exodus 24, 3-8

In die dagen kwam Mozes en stelde het volk in kennis van alle woorden en bepalingen van de Heer. Eenstemmig betuigde het volk: “Alle woorden die de Heer tot ons gesproken heeft, zullen wij onderhouden.” Daarop stelde Mozes alle woorden van de Heer op schrift. De volgende morgen bouwde hij aan de voet van de berg een altaar en stelde twaalf wijstenen op, naar de twaalf stammen van Israël. Toen gaf hij jonge Israëlieten de opdracht, stieren op te dragen als brand- en slachtoffers voor de Heer. Mozes nam de helft van het bloed en deed dat in schalen, terwijl hij de andere helft uitgoot over het altaar. Toen nam hij het verbondsboek en las dit voor aan het volk. En zij verzekerden: “Alles wat de Heer zegt, zullen wij doen en ter harte nemen.” Vervolgens nam Mozes het bloed,sprenkelde dat over het volk en sprak: “Dit is het bloed van het verbond dat de Heer, op grond van al deze woorden, met u sluit.”

  • Woord van de Heer.

ANTWOORDPSALM  Ps. 116B (115),  12-13, 15 en 16bc, 17-18 (R. 13)

De kelk van het heil zal ik nemen
en aanroepen de naam van de Heer.
of: Alleluia.

Wat kan ik de Heer teruggeven
voor al wat Hij mij gegeven heeft?
De kelk van het heil zal ik nemen
en aanroepen de naam van de Heer. R.

Want kostbaar is in het oog van de Heer
het sterven van zijn getrouwen.
Ik ben uw knecht, de zoon van uw dienstmaagd,
Gij hebt mijn boeien geslaakt. R.

U zal ik een lofoffer brengen,
aanroepen de naam van de Heer.
Ik zal mijn geloften volbrengen
waar heel zijn volk het ziet. R.

TWEEDE LEZING

Het bloed van Christus zal onze ziel zuiveren.

Lezing uit de Brief aan de Hebreeën 9, 11-15

Broeders en zusters,  Nu is Christus gekomen, de hogepriester van het waarachtige heil. De tent van zijn priesterschap is groter en volmaakter dan de vorige; ze is niet gemaakt door mensenhand, dat wil zeggen, ze behoort niet tot onze geschapen wereld.
Het bloed van zijn offer is zijn eigen bloed, niet dat van bokken en kalveren. Zo is Hij het heiligdom  binnengegaan, eens voor altijd, en Hij heeft een eeuwige verlossing verworven. Want als het bloed van bokken en stieren en de gesprenkelde as van een vaars de verontreinigden kan heiligen zodat zij wettelijk rein worden, hoeveel groter is de kracht van Christus’ bloed! Door de eeuwige Geest heeft Hij zichzelf aan God geofferd, een smetteloos offer, dat onze ziel zuivert van dode werken om de levende God te eren. En daarom is Hij middelaar van een nieuw verbond: er heeft een sterven plaatsgehad dat bevrijding brengt van de zonden die onder het eerste verbond zijn bedreven; nu kunnen zij die door God geroepen zijn, het eeuwig erfdeel ontvangen dat hun is toegezegd.

  • Woord van de Heer.

ALLELUIA   Joh. 6, 51

Alleluia. Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald, zegt de Heer; als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. R. Alleluia.

EVANGELIE

Dit is mijn lichaam. Dit is mijn bloed.

Lezing uit het heilig Evangelie volgens Marcus 14, 12-16. 22-26

Op de eerste dag van het ongedesemde brood, de dag waarop men het paaslam slacht, zeiden zijn leerlingen tot Jezus: “Waar wilt Gij dat wij voorbereidselen gaan treffen, zodat Gij het paasmaal kunt houden?” Hij zond daarop twee van zijn leerlingen uit met de opdracht:

“Gaat naar de stad en daar zult ge een man tegenkomen die een kruik water draagt; volg hem

en zegt aan de eigenaar van het huis waar hij binnengaat: De Meester laat vragen: Waar is de zaal voor Mij, waar Ik met mijn leerlingen het paasmaal kan houden? Hij zal u dan een grote bovenzaal laten zien,

met rustbedden en van al het nodige voorzien; maakt daar alles voor ons klaar.” De leerlingen vertrokken, gingen de stad binnen, vonden alles zoals Hij het hun gezegd had en maakten het paasmaal gereed.

Onder de maaltijd nam Jezus brood, sprak de zegen uit, brak het en gaf het hun met de woorden: “Neemt, dit is mijn Lichaam.” Daarna nam Hij de beker en na het spreken van het dankgebed reikte Hij hun die toe en zij dronken allen daaruit. En Hij sprak tot hen: “Dit is mijn Bloed van het Verbond, dat vergoten wordt voor velen. Voorwaar, Ik zeg u: Ik zal niet meer drinken van wat de wijnstok voortbrengt tot op de dag waarop Ik het, nieuw, zal drinken in het Koninkrijk van God.” Nadat zij de lofzang gezongen hadden, gingen zij naar de Olijfberg.

  • Woord van de Heer.

Sacramentsdag – jaar B

Bezinning:    Dit wonderbaarlijke mysterie                        

                     van de Eucharistie 

           Wanneer u de tafel van het hemels feestmaal nadert, “onderzoek uzelf”, volgens de raad van de apostel (1 Kor. 11,28). Onderzoek zorgvuldig het geloof waarmee u nadert. (…) Zie eerst welk geloof u moet hebben in de waarheid en de natuur van dit Sacrament van de Eucharistie. U moet vast en zonder enige twijfel geloven wat het katholieke geloof leert en verkondigt: op het moment dat de woorden van Christus worden uitgesproken, brengt het materiële en zichtbare brood als het ware hulde aan de Schepper en maakt het, onder de zichtbare schijn van bijkomstigheden, plaats voor het levende Brood dat uit de hemel neerdaalt voor het dienstwerk en de sacramentele eredienst. Het stoffelijk brood houdt op te bestaan en op hetzelfde ogenblik, krachtens zijn toedoen, bestaan verschillende dingen werkelijk op een wonderbaarlijke en onuitsprekelijke wijze.

            Allereerst het allerzuiverste vlees en het allerheiligste lichaam van Christus, die door de werking van de Heilige Geest in de schoot van de glorierijke Maagd Maria werden verwekt, aan het kruis gehangen, in het graf gelegd en in de hemel verheerlijkt. Aangezien het vlees niet leeft zonder bloed, is dit kostbare bloed, dat aan het kruis vloeide voor de redding van de wereld, daar ook noodzakelijk aanwezig. En daar er geen waarachtig mens is zonder een redelijke ziel, is de verheven ziel van Jezus Christus, die in genade en heerlijkheid alle deugd, alle heerlijkheid en alle macht overtreft, in wie “alle schatten der goddelijke wijsheid rusten” (Kol. 2:3), zelf aanwezig. Tenslotte, daar Christus waarachtig mens en waarachtig God is, is God daar in de heerlijkheid van zijn majesteit.

            Tezamen en onderscheiden van elkaar, worden deze vier werkelijkheden in hun totaliteit gevonden en volmaakt bevonden onder de gedaanten van brood en wijn; in de kelk zowel als in de hostie, en niet minder in de één dan in de ander, zodat in de één niets ontbreekt dat in de ander moet worden aangevuld, en alles in elk van de twee wordt gevonden door een mysterie “waarover wij veel te zeggen zouden hebben” (vgl. Hebr. 5,11). Maar het is voldoende te geloven dat elk van de soorten de ware God en de ware Mens bevat, omringd door de steun van de engelen en de aanwezigheid van de heiligen.

Bonaventura (1221-1274)

franciscaan, kerkleraar

Een verhandeling over de voorbereiding van de mis (Geestelijke werken, deel III, St Franciscus van Assisi; vert. evangelizo.org)

Bron: https://dagelijksevangelie.org/NL/gospel/2024-06-02