V/v:TTGX Cn 27-08-2023. Kính Mừng Đức Mẹ Mông Triệu. Thư Mời Lễ Bổn Mạng Giáo xứ. Thư Mời Họp Quý Vị Đại Diện. Sinh Hoạt BTN. Sinh hoạt cuối tuần qúy vị Cao niên và Trung niên.