V/v:TTGX Cn 13-08-2023. Thư Mời Lễ Bổn Mạng Giáo xứ. Hành hương Đức Mẹ Lộ Đức. Thư Mời Lễ Đức Mẹ Mông Triệu. Thư Mời Họp Quý Vị Đại Diện. Sinh hoạt cuối tuần qúy vị Cao niên và Trung niên.