LIÊN LẠC

15 + 6 =

Linh Mục Quản nhiệm

Giuse Trần Đức Hưng

Brinklaan 169

1404 GE Bussum

035-6239298 / 06-16429325

Liên Lạc Viên
  • Trần Thiện Huy
    06-23117122
  • Nguyễn Hữu Phước
    06-11583646