Giáo xứ được hưởng quy chế ANBI số824138867, nên lúc khai thuế hàng năm
quý vị có thể xin thuế lại theo luật định khi đóng góp giúp GX.
Quý vị có thể tìm thấy ANBI giáo xứ trên website của Sở Thuế Vụ khi nhấn tên
Vietnamese Parochie tại Cothen