PHỤNG VỤ LỜI CHÚA: Đại lễ Kính Chúa Hiển Linh và Mừng Xuân Quý Mão

Phụng vụ lời chúa Đại lễ Kính Chúa Hiển Linh và Mừng Xuân Quý Mão

\"\"

“…họ đã dâng tiến Người lễ vật: vàng, nhũ hương và mộc dược.” (Mt 2, 1-12)

Bài Ðọc I:    Is 60, 1-6

\”Vinh quang Chúa xuất hiện trên ngươi\”.

Trích sách Tiên tri Isaia.

Hãy đứng lên, hãy toả sáng ra, hỡi Giêrusalem! Vì sự sáng của ngươi đã tới, vì vinh quang của Chúa đã bừng dậy trên mình ngươi.

Kìa tối tăm đang bao bọc địa cầu, vì u minh phủ kín các dân, nhưng trên mình ngươi Chúa đang đứng dậy, vì vinh quang của Ngài xuất hiện trên mình ngươi. Chư dân sẽ lần bước tìm về sự sáng của ngươi, và các vua hướng về ánh bình minh của ngươi.

Hãy ngước mắt lên chung quanh, và hãy nhìn coi: tất cả những người đó đang tập họp, đang tìm đến với ngươi; các con trai của ngươi tự đàng xa đi tới, và các con gái ngươi đứng dậy từ khắp bên hông.

Bấy giờ ngươi sẽ nhìn coi, và ngươi trở nên rực rỡ, tim ngươi sẽ rạo rực và sẽ phồng lên. Bởi vì những kho tàng bể khơi tuôn đến với ngươi, nguồn phú túc của chư dân sẽ tới tay ngươi. Những con lạc đà tràn ngập vây phủ lấy ngươi, những lạc đà một bướu tự xứ Mađian và Epha; tất cả những ai từ Saba đi tới, đem theo vàng và nhũ hương, và họ sẽ tuyên rao lời ca ngợi Chúa.  – Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca:  Tv 71, 2. 7-8. 10-11a. 12-13

Ðáp: Lạy Chúa, mọi dân tộc trên địa cầu đều thờ lạy Chúa   (x. c. 11b).

Xướng:

1) Lạy Chúa, xin ban quyền xét đoán khôn ngoan cho đức vua,

và ban sự công chính cho hoàng tử,

để người đoán xét dân Chúa cách công minh,

và phân xử người nghèo khó cách chính trực.                                             

2) Sự công chính và nền hoà bình viên mãn

sẽ triển nở trong triều đại người,

cho đến khi mặt trăng không còn chiếu sáng.

Và người sẽ thống trị từ biển nọ đến biển kia,

từ sông cái đến tận cùng trái đất.                                                               

3) Vì người sẽ giải thoát kẻ nghèo khó khỏi tay kẻ quyền thế,

và sẽ cứu người bất hạnh không ai giúp đỡ.

Người sẽ thương xót kẻ yếu đuối và người thiếu thốn,

và cứu thoát mạng sống kẻ cùng khổ.                                                      

4) Chúc tụng danh người đến muôn đời,

danh người còn tồn tại lâu dài như mặt trời.

Vì người, các chi họ đất hứa sẽ được chúc phúc,

và các dân nước sẽ ca ngợi người.                                                               

Bài Ðọc II:  Ep 3, 2-3a. 5-6

\”Bây giờ được tỏ ra rằng các dân ngoại được đồng thừa tự lời hứa\”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô.

Anh em thân mến, (chắc) anh em đã nghe biết rằng: Thiên Chúa đã ban cho tôi việc phân phát ân sủng cho anh em, là theo ơn mạc khải cho tôi biết, tôi đã được thấu hiểu mầu nhiệm mà con cái loài người các thế hệ khác không được biết, nhưng nay đã mạc khải cho các thánh Tông đồ của Người, và cho các vị Tiên tri, nhờ Thánh Thần. Và nhờ Tin Mừng, các dân ngoại được nên đồng thừa tự, đồng một thân thể và đồng thông phần với lời hứa của Người trong Chúa Giêsu Kitô.  – Ðó là lời Chúa.

Alleluia:  Mt 2, 2 

Alleluia, alleluia! – Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của Người ở Ðông phương, và chúng tôi đã đến để triều bái Người. – Alleluia.

Phúc Âm: Mt 2, 1-12

\”Chúng tôi từ phương Ðông đến thờ lạy Ðức Vua\”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi Chúa Giêsu sinh hạ tại Bêlem thuộc xứ Giuđa, trong đời vua Hêrôđê, có mấy nhà đạo sĩ từ Ðông phương tìm đến Giê-rusalem. Các ông nói: \”Vua người Do-thái mới sinh ra hiện đang ở đâu? Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của Người ở Ðông phương, và chúng tôi đến để triều bái Người\”. Nghe nói thế, vua Hêrôđê bối rối, và tất cả Giêrusalem cùng với nhà vua. Vua đã triệu tập tất cả các đại giáo trưởng và luật sĩ trong dân, và hỏi họ cho biết nơi mà Ðức Kitô sinh hạ. Họ tâu nhà vua rằng: \”Tại Bêlem thuộc xứ Giuđa, vì đó là lời do Ðấng Tiên tri đã chép: Cả ngươi nữa, hỡi Bêlem, đất Giuđa, không lẽ gì ngươi bé nhỏ hơn hết trong các thành trì của Giuđa, vì tự nơi ngươi sẽ xuất hiện một thủ lãnh, Người đó sẽ chăn nuôi Israel dân tộc của Ta\”.

Bấy giờ Hêrôđê ngầm triệu tập mấy nhà đạo sĩ tới, cặn kẽ hỏi han họ về thời giờ ngôi sao đã hiện ra. Rồi vua đã phái họ đi Bêlem và dặn rằng: \”Các khanh hãy đi điều tra cẩn thận về Hài Nhi, rồi khi đã gặp thấy, hãy báo tin lại cho Trẫm, để cả Trẫm cũng đến triều bái Người\”. Nghe nhà vua nói, họ lên đường. Và kìa ngôi sao họ xem thấy ở Ðông phương, lại đi trước họ, mãi cho tới nơi và đậu lại trên chỗ Hài Nhi ở. Lúc nhìn thấy ngôi sao, họ hết sức vui mừng. Và khi tiến vào nhà, họ đã gặp thấy Hài Nhi và Bà Maria Mẹ Người, và họ đã quỳ gối xuống sụp lạy Người. Rồi, mở kho tàng ra, họ đã dâng tiến Người lễ vật: vàng, nhũ hương và mộc dược. Và khi nhận được lời mộng báo đừng trở lại với Hêrôđê, họ đã qua đường khác trở về xứ sở mình.  Ðó là lời Chúa.

Nguồn: http://thanhlinh.net/node/20247

Liturgie van het Woord van Hoogfeest van de Openbaring van des Heren (Driekoningen)

eerste lezing: Jes. 60, 1-6

De glorie van de Heer is over u opgegaan. 

Uit de Profeet Jesaja.

Sta op, laat het licht u beschijnen, Jeruzalem,

want de Zon gaat over u op en de glorie van de Heer begint over u te schijnen. Want zie: duisternis bedekt de aarde, het donker de volkeren, maar over u gaat de Heer op en zijn glorie is boven u verschenen. Volkeren komen af op uw licht, koningen op de luister van uw dageraad. Sla uw ogen op en zie om u heen:

van overal stromen ze naar u toe, uw zonen komen van verre, uw dochters draagt men op de arm. Bij het zien hiervan zult gij met blijdschap worden vervuld en uw hart zal bonzen en wijd worden van vreugde. Want de schatten der zee gaan over in uw bezit, de rijkdommen der volkeren worden aan u afgedragen. Een zee van kamelen bedekt u, jonge kamelen van Midjan en Efa. Alle bewoners van Sjeba trekken naar u toe;

ze voeren goud en wierook aan en verkondigen luid de roem van de Heer.

Woord van de Heer.

Wij danken God.

 tussenzang: Ps.72 (71), 2, 7-8, 10-11, 12-13

Refrein:

Alle volken der aarde huldigen U, Heer.

 Mijn God, verleen de koning uw wijsheid,

de koningszoon uw rechtvaardigheid.

Rechtvaardigheid zal in zijn dagen ontbloeien

en welvaart alom tot het einde der maanden.

 Regeren zal hij van zee tot zee,

vanaf de Rivier tot de grens van de aarde.

Vorsten van Tarsis, van verre kusten, zenden geschenken,

Arabische heersers en Ethiopen betalen hem cijns. Hem huldigen alle vorsten der aarde en alle volkeren dienen hem.

 De arme die steun vraagt zal hij bevrijden,

de ongelukkige zonder hulp.

Hij zal zich ontfermen over misdeelden,

de zwakken schenkt hij weer levensmoed.

 tweede lezing: Ef. 3, 2-3a. 5-6

Thans is geopenbaard dat de heidenen medeërfgenamen zijn van de belofte.

 Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze.

 Broeders en zusters, gij hebt vernomen hoe zich de genade Gods heeft verwezenlijkt, die mij met het oog op u gegeven is; door openbaring is mij de kennis van het geheim meegedeeld, zoals ik het reeds in het kort heb beschreven. Nooit is het onder vroegere geslachten aan de kinderen der mensen bekend gemaakt,

zoals het nu door de Geest is geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten: dat heidenen in Christus Jezus mede-erfgenamen zijn, medeleden en deelgemeenten van de belofte door middel van het evangelie.

Woord van de Heer.

Wij danken God.

 vers voor het evangelie: Mt. 2, 2

Alleluia.

Wij hebben zijn ster in het oosten gezien

en komen de Heer onze hulde brengen. Alleluia.

 evangelie: Mt. 2,1-12

Wij komen uit het oosten om de koning hulde te brengen.

 Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs.

 Toen Jezus te Betlehem in Juda geboren was, ten tijde van koning Herodes, kwamen er te Jeruzalem Wijzen uit het oosten en vroegen: “Waar is de pasgeboren koning der Joden?

Want wij hebben zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om Hem onze hulde te brengen.” Toen koning Herodes dit hoorde werd hij verontrust en heel Jeruzalem met hem. Hij riep alle hogepriesters en schriftgeleerden van het volk bijeen en legde hun de vraag voor waar de Christus moest geboren worden. Zij antwoordden hem: “Te Betlehem in Juda.

Zo immers staat er geschreven bij de profeet: En gij Betlehem, landstreek van Juda, gij zijt volstrekt niet de geringste onder de leiders van Juda, want uit u zal een leidsman te voorschijn treden, die herder zal zijn over mijn volk Israël.” Toen ontbood Herodes in het geheim de Wijzen en hij vroeg hun nauwkeurig naar de tijd

waarop de ster verschenen was.

Daarop zond hij hen naar Betlehem met de opdracht: “Gaat een zorgvuldig onderzoek instellen naar het Kind, en wanneer gij het gevonden hebt, bericht het mij dan, opdat ook ik het hulde kan gaan brengen.”

Na de koning aanhoord te hebben vertrokken zij. En zie, de ster die zij in het oosten gezien hadden, ging voor hen uit totdat ze boven de plaats waar het Kind zich bevond stil bleef staan. Op het zien van de ster werden zij vervuld van overgrote vreugde. Zij gingen het huis binnen, zagen er het Kind met zijn moeder Maria

en op hun knieën neervallend betuigden zij het hun hulde. Zij haalden hun schatten te voorschijn

en boden het geschenken aan: goud, wierook en mirre. En in een droom van Godswege gewaarschuwd niet meer naar Herodes terug te keren, vertrokken zij langs een andere weg naar hun land.

Woord van de Heer.

Wij danken God.

Bron: https://dionysiusparochie.nl/lectionaria/deel-a-kersttijd/openbaring-des-heren-driekoningen/

Suy niệm: Vua Hêrôđê và những người thuộc lòng Kinh Thánh trong đền vua đã không nhận biết Chúa là Đấng cứu tinh. Trong khi đó, thật vinh dự và an ủi cho các đạo sĩ: họ chân thành đi tìm Chúa và họ đã gặp được Chúa. Họ đã hy sinh tất cả. Họ chẳng quản vất vả. Họ không thỏa mãn với địa vị đang có. Họ không kiêu căng tự mãn với cuộc sống. Họ chân thành tìm Chúa để thờ lạy Chúa. Họ đi con đường ngôi sao dẫn họ. Có lúc lý trí cũng soi dẫn họ: họ nghĩ Chúa phải sinh ra trong hoàng cung. Nhưng làm theo lý trí, họ đã không tìm ra Chúa. Họ phải nhờ Thánh Kinh để nhận ra Chúa. Cuộc đời con cũng là cuộc hành trình tìm Chúa. Ánh sáng Chúa vẫn dẫn con mỗi ngày mỗi đêm. Đó chính là những lời dạy dỗ của Chúa trong Kinh Thánh. Chúa đang dẫn con từng bước qua lời dạy dỗ của Giáo Hội như ánh sao đặc biệt. Con quyết tâm nỗ lực ngày đêm tìm Chúa. Con cũng muốn như các đạo sĩ quên mình và bất chấp mọi khó khăn đến với Chúa trong Bí tích Thánh Thể. Con quyết tâm cố gắng mỗi ngày nhận ra Chúa nơi anh em con, nhất là nơi những người nghèo đói bệnh tật. Con sợ lòng kiêu căng và sự tự mãn làm con mù quáng và không gặp được Chúa, con chân thành chạy đến với Chúa. Xin Chúa giúp con. 

Lm Gioan Nguyễn Văn Thông 

(Báo muc Vụ số tháng 12,2022 – 2, 2023)