Ông Pherô Phạm Văn Tách – Sinh ngày 04-01-1941 Hải Dương, đã được chúa gọi về lúc 12:32, 30-12-2022