Phụng Vụ Lời Chúa Liturgie van het Woord CN 4 Mùa Vọng Cn 18.12.2022

        Phụng Vụ Lời Chúa Liturgie van het Woord   

         Thánh Lễ Chúa Nhật 4 Mùa Vọng A

                           CN 18.12.2022

Hỡi Giuse, con vua Ðavít, đừng ngại nhận Maria về nhà làm bạn mình, vì Maria mang thai là bởi phép Chúa Thánh Thần” (Mt 1, 18-24)

Bài Ðọc I:     Is 7, 10-14

Này trinh nữ sẽ thụ thai“.

Bài trích sách Tiên tri Isaia.

Ngày ấy, Chúa phán bảo vua Achaz rằng: “Hãy xin Thiên Chúa, Chúa ngươi, một dấu ở dưới lòng đất hay ở trên trời cao!” Nhưng vua Achaz thưa: “Tôi sẽ không xin, vì tôi không dám thử thách Chúa”.

Và Isaia nói: “Vậy hãy nghe đây, hỡi nhà Ðavít, làm phiền lòng người ta chưa đủ ư, mà còn muốn làm phiền lòng Thiên Chúa nữa? Vì thế, chính Chúa sẽ cho các ngươi một dấu: này đây một trinh nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai, và tên con trẻ sẽ gọi là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta”.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca:       Tv 23, 1-2. 3-4ab. 5-6

Ðáp: Chúa ngự qua, chính Ngài là Hoàng Ðế hiển vinh (x. c.7c và 10b).

Xướng:

1) Chúa là chủ trái đất và mọi vật làm sung mãn nó,

chủ địa cầu và muôn loài cư trú ở trong.

Vì chính Ngài xây dựng nó trên biển cả,

và Ngài giữ vững nó trên chỗ nước nguồn.                                                

2) Ai khá trèo lên cao sơn của Chúa,                                                 ai được đứng trong nơi thánh của Ngài?                                   Người tay vô tội và lòng thanh khiết,                                       người không để lòng xu hướng bả phù hoa.                                                

3) Người đó sẽ được Chúa chúc phúc cho,

và được Thiên Chúa là Ðấng cứu độ ban ân thưởng.

Ðó là dòng dõi người tìm kiếm Chúa,

người tìm long nhan Thiên Chúa nhà Giacóp.                                           

Bài Ðọc II:    Rm 1, 1-7

“Ðức Giêsu, thuộc dòng dõi vua Ðavít, là Con Thiên Chúa”.

Bài trích thơ Thánh Phaolô Tông đồ gởi tín hữu Rôma.

Phaolô, tôi tớ Chúa Giêsu Kitô, đã được kêu gọi làm Tông đồ và đã được tuyển chọn để rao giảng tin mừng Thiên Chúa. Tin mừng ấy Thiên Chúa đã hứa trước bằng lời các tiên tri trong Kinh Thánh về Con của Người; Người đã sinh ra theo huyết nhục bởi dòng dõi Ðavít, đã được tiền định là Con Thiên Chúa quyền năng theo Thánh Thần, đã sống lại từ cõi chết. Ðó chính là Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, nhờ Người, chúng tôi đã nhận ân sủng và chức vụ tông đồ, để nhân danh Người, chúng tôi quy phục mọi dân tộc về Ðức Tin, trong đó có cả anh em là những người mà Chúa Giêsu đã kêu gọi.

Tôi chúc tất cả mọi người trong thành Rôma được Thiên Chúa yêu mến và kêu gọi nên thánh, được ân sủng và bình an của Thiên Chúa là Cha chúng ta, và của Ðức Giêsu Kitô là Chúa chúng ta.  Ðó là lời Chúa.

Alleluia:      Mt 1, 21

Alleluia, alleluia! – Này đây trinh nữ sẽ mang thai, hạ sinh một con trai, và người ta sẽ gọi tên Người là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa-ở-cùng-chúng ta. – Alleluia.

Phúc Âm:  Mt 1, 18-24

Chúa Giêsu sinh ra bởi Ðức Maria, đính hôn với Thánh Giuse con vua Ðavít“.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Chúa Kitô giáng sinh trong hoàn cảnh sau đây: Mẹ Người là Maria đính hôn với Giuse, trước khi về chung sống với nhau, đã thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần. Giuse, bạn của bà, là người công chính, không muốn tố cáo bà, định tâm lìa bỏ bà cách kín đáo.

Nhưng đang khi định tâm như vậy thì thiên thần Chúa hiện đến cùng ông trong giấc mơ và bảo: “Hỡi Giuse, con vua Ðavít, đừng ngại nhận Maria về nhà làm bạn mình, vì Maria mang thai là bởi phép Chúa Thánh Thần: bà sẽ hạ sinh một con trai mà ông sẽ đặt tên là Giêsu: vì chính Người sẽ cứu dân mình khỏi tội”.

Tất cả sự kiện này đã được thực hiện để làm trọn lời Chúa dùng miệng Tiên tri phán xưa rằng: “Này đây một trinh nữ sẽ mang thai và hạ sinh một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta”.

Khi tỉnh dậy, Giuse đã thực hiện như lời thiên thần Chúa truyền: ông tiếp nhận bạn mình, nhưng không ăn ở với nhau cho đến khi Maria sinh con trai đầu lòng, thì Giuse đặt tên con trẻ là Giêsu.

Ðó là lời Chúa.

Nguồn: http://thanhlinh.net/node/20254

Liturgie van het Woord van4e Zondag van de Advent, jaar A

eerste lezing: Jes. 7, 10-14

Zie, de jonge vrouw zal ontvangen.

Uit de Profeet Jesaja.
In die dagen sprak Jesaja tot Achaz: “Vraag de Heer, uw God, om een teken, hetzij hoog aan de hemel of diep in de hel.” Maar Achaz antwoordde: “Ik vraag niet om een teken; ik wil de Heer niet op de proef stellen.”
En Jesaja sprak: “Luister dan, Huis van David, is het u niet genoeg mensen te ergeren, dat gij ook mijn God tot ergernis wilt zijn? Daarom geeft de Heer u ook ongevraagd een teken: Zie, de jonge vrouw zal ontvangen en een zoon baren, en zij zal hem noemen “Immanuël”: “God-met-ons”.
Woord van de Heer.
Wij danken God.

tussenzang: Ps. 24 (23), 1-2, 3-4ab, 5-6

Refrein:
De Heer moet de poorten binnengaan,
want Hij is de koning der glorie.

Aan God hoort de aarde en al wat er op is,
de aardschijf en al wat daar woont.                                       Want Hij heeft haar op het water gegrondvest,
haar vastgelegd op de zee.

Wie zal beklimmen de berg van de Heer,
wie in zijn heiligdom staan?                                                      Die rein is van handen en zuiver van hart,
zijn zinnen niet zet op wat kwaad is.

Hij zal door de Heer gezegend worden,
beloond door God, zijn verlosser.                                                  Zo doet het geslacht dat zich richt tot Hem,
dat staat voor het aanschijn van Jakobs God.

tweede lezing: Rom. 1, 1-7

Jezus Christus uit het geslacht van David, is de Zoon van God.

Begin van de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome.
Van Paulus, dienstknecht van Christus Jezus, door Gods roeping apostel, bestemd voor de dienst van het evangelie, dat God eertijds door zijn profeten in de heilige geschriften heeft aangekondigd. Het is de boodschap over zijn Zoon, die naar het vlees geboren is uit het geslacht van David, die naar de heilige Geest
is aangewezen als Zoon van God door Gods machtige daad, door zijn opstanding uit de doden, Jezus Christus onze Heer. Door Hem heb ik de genade van het apostelschap ontvangen, om ter ere van zijn Naam
onder alle volken mensen te brengen tot de  gehoorzaamheid van het geloof.
Ook gij hoort bij hen, geroepen als gij zijt door God
tot de gemeenschap van Jezus Christus. Ik zend mijn groeten aan u allen in Rome: God heeft u life en riep u tot zijn heilige gemeente. Genade en vrede voor u
vanwege God, onze Vader, en de Heer Jezus Christus!
Woord van de Heer.
Wij danken God.

vers voor het evangelie: Mt. 1, 23

Alleluia. Zie, de maagd zal zwanger worden
en een zoon ter wereld brengen.
En men zal Hem de naam Immanuël geven: God met ons. Alleluia.

evangelie: Mt, 1, 18-24

Jezus werd geboren uit Maria, de verloofde van Jozef,
zoon van David.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs.

De geboorte van Jezus Christus vond plaats op deze wijze: Toen zijn moeder Maria verloofd was met Jozef,
bleek zij, voordat ze gingen samenwonen, zwanger van de heilige Geest. Omdat Jozef, haar man, rechtschapen was en haar niet in opspraak wilde brengen, dacht hij erover in stilte van haar te scheiden. Terwijl hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer die tot hem sprak: “Jozef, zoon van David,
wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te nemen:
het kind in haar schoot is van de heilige Geest.
Zij zal een Zoon ter wereld brengen, die gij Jezus moet noemen, want Hij zal zijn volk redden uit hun zonden.”
Dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden
wat de Heer gesproken heeft door de profeet, die zegt:
“Zie, de maagd zal zwanger worden en een Zoon ter wereld brengen, en men zal Hem de naam Immanuël geven.” Dat is in vertaling: God met ons. Ontwaakt uit de slap deed Jozef zoals de engel van de Heer hem bevolen had en nam zijn vrouw tot zich.                        Woord van de Heer.
Wij danken God.

Bron: https://dionysiusparochie.nl/lectionaria/deel-a-adventstijd/4e-zondag-van-de-advent-jaar-a/

Suy Niệm: Này trinh nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai, và tên con trẻ sẽ được gọi là Emmanuel – Thiên Chúa ở cùng  chúng ta“.(Is 7,14). Càng gần đến ngày lễ Giáng Sinh chúng ta càng được nghe những lời tiên báo về Chúa Giesu sắp được sinh ra càng trở nên cấp bách, và lời rao giảng của ngôn Sứ Isaiah tiên báo về Chúa Giesu giáng sinh từ 750 năm trước trở thành rõ ràng hơn. Thánh Vịnh 23 cũng cho biết Đấng Cứu Thế sẽ được sinh ra là Chúa muôn loài, Ngài là Đấng Cứu Độ ban ân thưởng cho muôn dân (Tv 23, 5).   

Thánh Phaolo cảm nghiệm được hồng ân của Đức Kito cũng xác tín rằng Chúa Giesu thuộc dòng dõi, mang huyết nhục bởi dòng dõi vua David, nhưng là Con Thiên Chúa (Rom 1, 1-7). Như thế Chúa Giesu là con người thật vì Ngài có dòng tộc và gia đình loài người. Ngài cũng là Con Thiên Chúa – là Thiên Chúa hiện hữu từ muôn đời, qua mầu nhiệm nhập thể, giáng sinh làm người, trở thành con người thật, và sống giữa nhân loại. 

Nhưng mầu nhiệm nhập thể của Ngôi Hai Thiên Chúa không dễ dàng và dễ hiểu theo trí óc loài người theo như Tin Mừng hôm nay đẵ tường thuật lại cho chúng ta nghe qua câu chuyện ông Giuse đính hôn với bà Maria. Trước khi về sống chung với nhau bà Maria được Sứ Thần Thiên Chúa báo tin rằng bà sẽ thụ thai và sẽ cưu mang Con Thiên Chúa. Bà Maria rất ngỡ ngàng và không hiểu khi nghe lời của Thiên Sứ gabriel. Nhưng khi hiểu được đó là ý định của Thiên Chúa, bà Maria đẵ vui vẻ, xin vâng và tham gia cộng tác vào chương trình Cứu Độ của Thiên Chúa. Ông Giuse cũng được Sứ Thần báo tin vui, được hướng dẫn và làm theo ý định của Thiên Chúa. Qua sự cộng tác của mẹ Maria và thánh cả Giuse ơn Cứu Độ được ban cho nhân loại trong Mầu nhiệm nhập Thể của Thiên Chúa.  Cũng từ đó nhân loại được chúc phúc bằng sự hiện diện của Đấng Emmanuel – Thiên Chúa ở cùng chúng ta, ơn Cứu Độ của Thiên Chúa.  Nguyện xin Ngôi Hai Thiên Chúa hãy đến, thánh hóa, ngự trị và làm chủ tâm hồn mỗi người chúng con mãi mãi. Amen.

Lm. Phaolo Phạm Đình Hiện MHM                                                     (Báo Mục Vụ Giáo Xứ số tháng 12, 2022 – 02, 2023)

Leave a Reply