PHỤNG VỤ LỜI CHÚA ĐẠI LỄ KÍNH MỪNG CHÚA GIÁNG SINH

                 

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA ĐẠI LỄ KÍNH MỪNG CHÚA GIÁNG SINH

Và Ngôi Lời đã hoá thành nhục thể, và Người đã cư ngụ giữa chúng tôi  ( Ga 1,14 )

Bài Ðọc I:    Is 52, 7-10

Khắp cùng bờ cõi trái đất sẽ nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta“.

Trích sách Tiên tri Isaia.

Ðẹp thay chân người rao tin trên núi, người rao tin thái bình, người rao tin mừng, người rao tin cứu độ, nói với Sion rằng: Thiên Chúa ngươi sẽ thống trị!

Tiếng của người canh gác của ngươi đã cất lên. Họ sẽ cùng nhau ca ngợi rằng: Chính mắt họ sẽ nhìn xem, khi Chúa đem Sion trở về. Hỡi Giêrusalem hoang tàn, hãy vui mừng, hãy cùng nhau ca ngợi! Vì Chúa đã an ủi dân Người, đã cứu chuộc Giêru-salem. Chúa đã chuẩn bị ra tay thánh thiện Người trước mặt chư dân; và khắp cùng bờ cõi trái đất sẽ nhìn xem ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 97, 1. 2-3ab. 3cd-4. 5-6

Ðáp: Khắp nơi bờ cõi địa cầu đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta (c. 3c).

Xướng:

1) Hãy ca mừng Chúa một bài ca mới,
vì Người đã làm nên những điều huyền diệu.
Tay hữu Người đã tạo cho Người cuộc chiến thắng,
cùng với cánh tay thánh thiện của Người.                                                    

2) Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người;
trước mặt chư dân,
Người tỏ rõ đức công minh.
Người đã nhớ lại lòng nhân hậu
và trung thành để sủng ái nhà Israel.                                                               

3) Khắp nơi bờ cõi địa cầu đã nhìn thấy
ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta.
Toàn thể địa cầu hãy reo mừng Chúa,
hãy hoan hỉ, mừng vui và đàn ca!                                                                   

4) Hãy ca mừng Chúa với cây đàn cầm,
với cây đàn cầm với điệu nhạc du dương,
cùng với tiếng kèn râm ran, tiếng tù và rúc,
hãy hoan hô trước thiên nhan Chúa là Vua.                                                      

Bài Ðọc II:       Dt 1, 1-6

Chúa đã phán dạy chúng ta qua người Con“.

Trích thư gửi tín hữu Do-thái.

Thuở xưa, nhiều lần và dưới nhiều hình thức, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các tiên tri. Trong những ngày sau hết đây, Ngài đã phán dạy chúng ta qua Người Con mà Ngài đã đặt làm vị thừa kế vạn vật, và cũng do bởi Người Con mà Ngài đã tác thành vũ trụ. Nguyên vốn là phản ảnh sự vinh quang và là hình tượng bản thể Ngài, Người Con đó nâng giữ vạn vật bằng lời quyền năng của mình, quét sạch tội lỗi chúng ta, và ngự bên hữu Ðấng Oai Nghiêm trên cõi trời cao thẳm. Tên Người cao trọng hơn các thiên thần bao nhiêu, thì Người cũng vượt trên các thiên thần bấy nhiêu.

Phải, vì có bao giờ Thiên Chúa đã phán bảo với một vị nào trong các thiên thần rằng: “Con là thái tử của Cha, hôm nay Cha đã hạ sinh Con”?  Rồi Chúa lại phán: “Ta sẽ là Cha Người, và Người sẽ là Con Ta”. Và khi ban Con Một mình cho thế gian, Chúa lại phán rằng: “Tất cả các thiên thần Chúa hãy thờ lạy Người!”   – Ðó là lời Chúa.

Alleluia:

Alleluia, alleluia! – Ngày thánh đã dọi ánh sáng trên chúng ta. Hỡi các dân, hãy tới thờ lạy Chúa, vì hôm nay ánh sáng chan hoà đã toả xuống trên địa cầu. – Alleluia.

Phúc Âm:  Ga 1, 1-18  (bài dài)

Ngôi Lời đã hoá thành nhục thể, và Người đã cư ngụ giữa chúng ta“.

Bắt đầu Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Từ nguyên thuỷ đã có Ngôi Lời, và Ngôi Lời vẫn ở với Thiên Chúa, và Ngôi Lời vẫn là Th  iên Chúa. Người vẫn ở với Thiên Chúa ngay từ nguyên thủy.

Mọi vật đều do Người làm nên, và không có Người, thì chẳng vật chi đã được tác thành trong mọi cái đã được tác thành. Ở nơi Người vẫn có sự sống, và sự sống là sự sáng của nhân loại; sự sáng chiếu soi trong u tối, và u tối đã không tiếp nhận sự sáng.

Có một người được Thiên Chúa sai đến, tên là Gioan. Ông đã đến nhằm việc chứng minh, để ông chứng minh về sự sáng, hầu cho mọi người nhờ ông mà   tin. Chính ông không phải là sự sáng, nhưng đến để chứng minh về sự sáng.

Vẫn có sự sáng thực, sự sáng soi tỏ cho hết mọi người sinh vào thế gian này. Người vẫn ở trong thế gian, và thế gian đã do Người tác tạo, và thế gian đã không nhận biết Người. Người đã đến nhà các gia nhân Người, và các gia nhân Người đã không tiếp nhận Người. Nhưng phàm bao nhiêu kẻ đã tiếp nhận Người, thì Người cho họ được quyền trở nên con Thiên Chúa, tức là cho những ai tin vào danh Người. Những người này không do khí huyết, không do ý muốn xác thịt, cũng không do ý muốn của đàn ông, nhưng do Thiên Chúa mà sinh ra.

Và Ngôi Lời đã hoá thành nhục thể, và Người đã cư ngụ giữa chúng tôi, và chúng tôi đã nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang Người nhận được bởi Chúa Cha, như của người Con Một đầy ân sủng và chân lý.

Gioan làm chứng về Người khi tuyên xưng rằng: “Ðây là Ðấng tôi tiên báo. Người đến sau tôi, nhưng xuất hiện trước tôi, vì Người có trước tôi”.

Chính do sự sung mãn Người mà chúng ta hết thảy tiếp nhận ơn này tới ơn khác. Bởi vì Chúa ban Lề luật qua Môsê, nhưng ơn thánh và chân lý thì ban qua Ðức Giêsu Kitô. Không ai nhìn thấy Thiên Chúa, nhưng chính Con Một Chúa, Ðấng ngự trong Chúa Cha, sẽ mạc khải cho chúng ta.

Ðó là lời Chúa.

Nguồn: http://thanhlinh.net/node/20254

Liturgie van het Woord van Kerstmis (dagmis)

eerste lezing: Jes. 52, 7-10

Alle grenzen der aarde hebben het heil van onze God
aanschouwd.

Uit de profeet Jesaja.
Hoe liefelijk op de bergen de voeten van de vreugdebode, die vrede meldt, goed nieuws verkondigt,
die heil komt melden, die zegt tot Sion: Uw God regeert! Hoort! Uw torenwachters verheffen hun stem,
zij jubelen tegelijk, want zij zien, oog in oog,
de terugkeer van de Heer naar Sion. Barst los in jubel allen samen, puinen van Jeruzalem, want de Heer heeft zijn volk getroost; Hij heeft Jeruzalem verlost.

De Heer heeft zijn heilige arm ontbloot voor de ogen van alle volkeren; en alle grenzen der aarde hebben het heil van onze God aanschouwd.
Woord van de Heer.
Wij danken God.

tussenzang: psalm 98 (97), 1, 2-3ab, 3cd-4, 5-6

Refrein:
Geheel de aarde aanschouwde
wat onze God voor ons deed.

Zingt voor de Heer een nieuw gezang,
omdat Hij wonderen deed.
Zijn hand deed zich krachtig gelden,
de macht van zijn heilige arm.

Zijn weldaden deed Hij ons kennen,
de volkeren zijn gerechtigheid.
Opnieuw bleek zijn goedheid en trouw
ten gunste van Israëls huis.

Geheel de aarde aanschouwde
wat onze God voor ons deed.
Verheerlijkt de Heer, alle landen,
weest blij, verheugt u en zingt.

Zingt voor de Heer bij de citer,
met citer en psalterspel.
Laat schallen trompet en bazuin
en danst voor de Heer, uw koning.

tweede lezing: Hebr. 1, 1-6

God heeft tot ons gesproken door de Zoon.

Uit de brief aan de Hebreeën.
Broeders en zusters, nadat God eertijds vele malen en op velerlei wijzen tot onze vaderen gesproken had door de profeten, heeft Hij nu, op het einde der tijden, tot ons gesproken tot de Zoon, die Hij erfgenaam gemaakt heeft van al wat bestaat en door wie Hij het heelal heeft geschapen. Hij is de afstraling van Gods heerlijkheid en het evenbeeld van zijn wezen. Hij houdt alles in stand door zijn machtig woord. En na de reiniging der zonden te hebben voltrokken, heeft Hij zich neergezet ter rechterzijde van de majesteit in den hoge, ver verheven boven de engelen, zoals Hij hen ook overtreft in de waardigheid, die zijn deel is  geworden. Heeft God ooit tot een engel gezegd:
“Gij zijt mijn Zoon; Ik heb u heden verwekt?” Of:
“Ik zal een Vader voor hem zijn en Hij zal mijn zoon zijn?” Wanneer Hij evenwel de Eerstgeborene opnieuw de wereld binnenleidt zegt Hij: “Alle engelen Gods moeten Hem hulde brengen.”
Woord van de Heer.
Wij danken God

vers voor het evangelie

Alleluia.
Wij staan in het volle licht van deze heilige dag:
komt, laten we de Heer aanbidden.
Want heden daalde een groot licht op de aarde neer.
Alleluia.

evangelie: Joh. 1, 1-18 ( lange lezing)

Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes.

In het begin was het Woord en het Woord was bij God
en het Woord was God. Dit was in het begin bij God.
Alles is door Hem geworden en zonder Hem is niets geworden van wat geworden is. In Hem was leven
en dat leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis, maar de duisternis nam het niet aan.

Er trad een mens op, een gezondene van God;
zijn naam was Johannes. Deze kwam tot getuigenis,
om te getuigen van het Licht, opdat allen door hem tot geloof zouden komen. Niet hij was het Licht, maar hij moest getuigen van het Licht. Het ware Licht, dat iedere mens verlicht kwam in de wereld. Hij was in de wereld; de wereld was door Hem geworden en toch erkende de wereld Hem niet. Hij kwam in het zijne,
maar de zijnen aanvaardden Hem niet. Aan allen echter, die Hem wel aanvaardden, aan hen, die in zijn Naam geloven, gaf Hij het vermogen kinderen van God te worden. Zij zijn niet uit bloed, noch uit begeerte van het vlees of de wil van een man, maar uit God geboren.
Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd,
zulk een heerlijkheid als de Eniggeborene van de Vader ontvangt, vol genade en waarheid. Wij hebben Johannes’ getuigenis over Hem toen hij uitriep: “Deze was het van wie ik zei: Hij die achter mij komt is vóór mij, want Hij was eerder dan ik.” Van zijn volheid hebben wij allen ontvangen; genade op genade.
Werd de wet door Mozes gegeven, de genade en de waarheid kwamen door Jezus Christus. Niemand heeft ooit God gezien; de Eniggeboren God, die in de schoot des Vaders is, Hij heeft Hem doen kennen.
Woord van de Heer.

Bron: https://dionysiusparochie.nl/lectionaria/deel-a-kersttijd/kerstmis-dagmis/

Suy Niệm:  “Hôm nay Ðấng Cứu Thế đã giáng sinh cho chúng ta.“(Lc 2, 14).

       Thánh Gioan cho biết thêm “Ngôi Lời đã làm Người và ở cùng chúng ta” (Ga 1, 10). Niềm vui được Con Thiên Chúa giáng sinh làm người và sống giữa nhân loại đã được các thánh sử ghi lại và những dấu tích nơi Chúa sinh ra vẫn còn được lưu truyền đến ngày nay, và chắc chắn sẽ còn được kéo dài đến bao lâu chương trình Cứu độ của Thiên Chúa chưa được hòan tất mỹ mãn. Thế giới nhân loại chúng ta vẫn luôn được nhắc nhở và suy niệm Mầu Nhiệm Nhập Thể của Ngôi Hai Thiên Chúa. Thánh Ireneous thành Lyon vào thế kỷ thứ 2 đã viết: “Thiên Chúa trở thành loài người để loài ngưởi trở thành chúa. “God became man, that we might be gods.” (Irenaeus 140-202). Có lẽ một lời nói có vẻ ngạo mạn vào thời đó, nhưng luôn đúng và là nguồn gợi suy tư và bàn cãi nhiều thế kỷ. Và mãi cho đến bây giờ nhân loại cũng vẫn chưa thấu hiểu hết ý nghĩa tại sao Thiên Chúa cao sang, uy quyền, bất biến, vô hình, vô cùng  lại chọn sinh trong kiếp người phàm, hữu hình, giới hạn, chóng qua và chóng tàn? Có lẽ Thiên Chúa chọn cách này là để cảm thông với những giới hạn của nhân loại, và chuẩn bị cho chúng ta một cuộc sống vĩnh cữu, bất biến, vô cùng, không phải trải qua đau khổ, bóng đêm và sự chết. Chúa đến trong mầu nhiệm Nhập Thể để mang sự sống mới – ánh sáng của ơn Cứu Độ cho nhân loại. Ánh sáng của Ngôi Hai giáng sinh đã được ngôn sứ Isaiah loan báo trước đã trở thành sự thật. Nhưng người ngồi trong bóng tối sẽ nhìn thấy ánh sáng giáng sinh của Chúa – ơn Cứu Độ của Thiên Chúa.

Chúng ta tạ ơn Chúa cho chấp nhận làm người để biến đổi thân phận yếu hèn của chúngta thành con của Thiên Chúa, và được hưởng gia nghiệp Nước Chúa. Như thế, mầu nhiệm giáng sinh đẵ nâng chúng ta lên cùng với Chúa, thay vì chúng ta làm kiếp phàm nhân, yếu hèn, tội lỗi vì đã chối từ quyền được sống hạnh phúc, chọn kiếp chóng tàn, chóng qua và phải chết, thì bây giờ mầu nhiệm giáng sinh của Chúa phục hồi nhân loại và ban cho nhân loại được làm con Thiên Chúa, được thừa hưởng Nước Trời làm gia nghiệp,  mà ngay từ khởi đầu tổ tiên loài người đẵ làm mất vì tội bất phục tùng.

Nguyện xin mầu nhiệm Giáng Sinh của Ngôi Hai Thiên Chúa làm sống mạnh lại đức tin trong chúng con và thế giới để mọi người luôn chúc tụng, tôn vinh và cảm tạ Thiên Chúa đến mãi muôn đời. Amen.               

Lm. Phaolo Phạm Đình Hiện MHM   

(Báo Mục Vụ Giáo Xứ số tháng 12, 2022 – 02, 2023)

Leave a Reply