Phụng Vụ Lời Chúa CN 3 mùa Vọng CN 11.12.2022

“… người mù được thấy, người què đi được, người phong hủi được khỏi, người điếc được nghe,(Mt 11, 2-11)

Bài Ðọc I:  Is 35, 1-6a. 10

Chính Thiên Chúa sẽ đến và cứu độ chúng tôi“.

Trích sách Tiên tri Isaia.

Nơi hoang địa cằn cỗi sẽ vui mừng, cõi tịch liêu sẽ hân hoan, và nở bông dường như khóm huệ, sẽ nảy chồi non và hoan hỉ vui mừng, và khen ngợi rằng: Ðã ban cho Israel được vinh quang của xứ Liban, huy hoàng của Carmel và Saron. Chính chúng sẽ nhìn thấy vinh quang của Chúa, và huy hoàng của Thiên Chúa chúng ta.

Hãy làm cho mạnh mẽ những bàn tay rời rã, và hãy làm cho tăng sức những đầu gối mỏi mòn. Phải nói cho những người nhát đảm rằng: Hãy can đảm lên, đừng sợ hãi! Kìa Thiên Chúa các ngươi sẽ đem lại điều báo ứng; chính Thiên Chúa sẽ đến và cứu độ các ngươi.

Bấy giờ mắt người mù sẽ nhìn thấy, và tai những người điếc sẽ được nghe. Bấy giờ người què sẽ nhảy nhót như nai, những người được Chúa cứu chuộc, sẽ trở về, và đến Sion với lời khen ngợi; và trên đầu họ mang hoan hỉ triền miên, họ sẽ được vui mừng khoái trá, họ sẽ không còn đau buồn; rên siết sẽ trốn xa.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca:   Tv 145, 7. 8-9a. 9bc-10

Ðáp: Lạy Chúa, xin đến cứu độ chúng con (x. Is 35, 4).

Xướng:

1) Thiên Chúa trả lại quyền lợi cho người bị áp bức,

và ban cho những kẻ đói được cơm ăn.

Thiên Chúa cứu gỡ những người tù tội.                                                        

2) Thiên Chúa mở mắt những kẻ đui mù;

Thiên Chúa giải thoát những kẻ bị khòm lưng khuất phục.

Thiên Chúa yêu quý các bậc hiền nhân;

Thiên Chúa che chở những khách kiều cư.                                                  

3) Thiên Chúa nâng đỡ những người mồ côi quả phụ,

và làm rối loạn đường nẻo đứa ác nhân.

Thiên Chúa sẽ làm vua tới muôn đời.

Sion hỡi, Ðức Thiên Chúa của ngươi

sẽ làm vua tự đời này sang đời khác.                                                          

Bài Ðọc II:        Gc 5, 7-10

“Hãy vững lòng, vì Chúa gần đến”.

Trích thư Thánh Giacôbê Tông đồ.

Anh em hãy kiên nhẫn chờ ngày Chúa đến. Kìa xem người nông phu trông đợi hoa màu quý báu của đồng ruộng, kiên nhẫn đợi chờ mưa xuân và mưa thu. Vậy anh em hãy bền chí và vững tâm, vì Chúa đã gần đến. Anh em đừng kêu trách lẫn nhau, để khỏi phải bị kết án. Này đây quan toà đã đứng trước cửa. Anh em hãy học gương kiên nhẫn và chịu đựng trong gian khổ của các tiên tri, là những người đã nói nhân danh Chúa.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia:     Is 61, 1 (x. Lc 4, 12)

Alleluia, alleluia! – Thánh Thần Chúa ngự trên tôi. Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó. – Alleluia.

Phúc Âm:    Mt 11, 2-11

Thầy có phải là Ðấng phải đến chăng, hay chúng tôi còn phải đợi một Ðấng nào khác?

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Gioan ở trong ngục nghe nói về các việc làm của Chúa Kitô. Ông sai môn đệ đến thưa Ngài rằng: “Thầy có phải là Ðấng phải đến chăng, hay chúng tôi còn phải đợi Ðấng nào khác?” Chúa Giêsu bảo họ: “Hãy về thuật lại cho Gioan những gì các ông nghe và thấy: người mù được thấy, người què đi được, người phong hủi được khỏi, người điếc được nghe, người chết sống lại, và tin mừng được loan báo cho kẻ nghèo khó; và phúc cho ai không vấp ngã vì Ta”.

Khi những người được sai đến đã đi rồi, Chúa Giêsu liền nói với đám đông về Gioan rằng: “Các ngươi đi xem gì ở hoang địa? Một cây sậy phất phơ trước gió ư? Vậy các ngươi đi xem gì? Một người ăn mặc lả lướt ư? Nhưng những người ăn mặc lả lướt thì ở nơi cung điện nhà vua. Vậy các ngươi đi xem gì? Một tiên tri ư? Phải, Ta bảo các ngươi, và còn hơn một tiên tri nữa. Vì có lời chép về ông rằng: “Này Ta sai sứ thần Ta đi trước mặt con, để dọn đường sẵn cho con”. Ta bảo thật các ngươi, trong các con cái người nữ sinh ra, chưa từng xuất hiện một ai cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả; nhưng người nhỏ nhất trong nước trời còn cao trọng hơn ông”.

Ðó là lời Chúa.

Nguồn: http://thanhlinh.net/node/20255

Liturgie van het Woord van3e Zondag van de Advent, jaar A

eerste lezing: Jes. 35, 1-6a. 10

God zelf zal komen en ons redden.

Uit de Profeet Jesaja.

Zo spreekt de Heer: “Woestijn en steppe zullen zich verheugen, jubelen en bloeien de dorre vlakte. Pronken zal zij met lelies,

van blijdschap jubelen en juichen.  

De glorie van de Libanon valt haar ten deel, de luister van Karmel en Sjaron. Zij zullen de glorie van de Heer aanschouwen, de luister van onze God. Maak slappe handen sterk, geef kracht aan knikkende knieën. Spreek tot allen, die de moed verloren hebben: Vat moed en vrees niet. Uw God komt om de wraak te voltrekken.

God komt om te vergelden en om u te redden. Dan gaan de ogen van de blinden weer open en zullen de oren van de doven geopend worden. De lamme zal springen als een hert en jubelen zal de tong van de stomme. Die door de Heer verlost zijn, zullen weer terugkeren. Jubelend komen zij naar Sion, hun hoofden omgeven met  eeuwige vreugde. Zij zullen vreugde verkrijgen en blijdschap, en pijn en  gejammer nemen de vlucht.”

Woord van de Heer.

Wij danken God.

tussenzang: Ps. 146 (145), 7, 8-9a, 9bc-10

Refrein: Kom, Heer, om ons te redden.

De Heer doet altijd zijn woord gestand,

verdrukten verschaft Hij recht.

De Heer geeft brood aan wie honger heeft,

gevangenen geeft Hij de vrijheid.

De ogen van de blinden opent de Heer,

gebrokenen richt Hij weer op.

De Heer bemint de rechtvaardigen,

de Heer behoedt ontheemden.

De Heer geeft wees en weduwe steun,

maar zondaars laat Hij verdwalen.

De Heer is koning in eeuwigheid, uw God,

Sion, heerst over alle geslachten.

tweede lezing: Jak. 5, 7-10

Weest moedig, want de komst van de Heer is nabij.

Uit de brief van de heilige apostel Jakobus.

Broeders en zusters, hebt geduld tot de komst van de Heer. De boer, die uitziet naar de heerlijke vrucht van zijn land, kan alleen maar geduldig wachten, totdat de winter- en voorjaarsregens gevallen zijn. Ook gij moet geduldig zijn en moedig, want de komst van de Heer is nabij. Klaag elkaar niet aan; dan valt ge zelf onder het oordeel. Denkt eraan: de rechter staat al voor de deur.

Broeders en zusters, neemt een voorbeeld aan de lijdzaamheid en het geduld van de profeten, die gesproken hebben in de naam van de Heer.

Woord van de Heer.

Wij danken God.

vers voor het evangelie: Jes. 61, 1; cf. Luc. 4, 18

Alleluia.

De geest des Heren is over Mij gekomen

om aan armen de Blijde Boodschap te brengen.

Alleluia.

evangelie: Mt. 11, 2-11

Zijt Gij de komende of hebben wij een andere te verwachten?

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs.

In die tijd hoorde Johannes in de gevangenis

over de werken van de Christus en hij liet Hem door zijn leerlingen de vraag stellen:

“Zijt Gij de komende, of hebben wij een ander te verwachten?” Jezus antwoordde hun: “Gaat aan Johannes zeggen wat gij hoort en ziet: blinden zien en lammen lopen,

melaatsen genezen en doven horen,

doden staan op en aan armen wordt de Blijde Boodschap verkondigd. Gelukkig is hij die aan Mij geen aanstoot neemt.”

Toen zij vertrokken waren, begon Jezus tot de menigte te spreken over Johannes: “Waar zijt gij in de woestijn naar gaan zien? Naar een riethalm door de wind bewogen? Waar zijt gij dan wèl naar gaan zien? Naar iemand in verfijnde kleding?

Die verfijnde kleding dragen zijn te vinden in de paleizen der koningen. Waartoe zijt gij dan uitgetrokken? Om een profeet te zien? Inderdaad, zeg Ik u, zelfs meer dan een profeet! Hij is het over wie geschreven staat: Zie, Ik zend mijn bode voor U uit,

die de weg voor uw komst zal bereiden.

Voorwaar, Ik zeg U: Onder hen die uit vrouwen geboren zijn, is niemand opgestaan die groter is dan Johannes de Doper. Niettemin is de kleinste in het Rijk der hemelen groter dan hij.”

Woord van de Heer.

Wij danken God.

Bron: https://dionysiusparochie.nl/lectionaria/deel-a-adventstijd/3e-zondag-van-de-advent-jaar-a/

Suy niệm: Is.35,1-6a.10

“Trong vương quốc Giêsu”

Tuần trước, sau khi mô tả về vị vua lý tưởng cùng vương quốc của Ngài, thì giờ đây Isaia diễn tả tiếp theo về nó với cung giọng: Vui lên nào, hỡi sa mạc và đồng khô cỏ cháy, vùng đất hoang, hãy mừng rỡ trổ bông, hãy tưng bừng nở hoa như khóm huệ, và hân hoan múa nhảy reo hò (Is.35,1-2).

Như Isaia diễn tả: trái đất là một hoang mạc bao la, một cánh đồng khô cháy. Thật ra, nó đã không như vậy. Nhưng đã trở nên như vậy khi con người đầu tiên quyết định bỏ Thiên Chúa.Chúng ta sẽ thấy điều này rõ hơn khi xem lại trong sách Sáng thế: Với con người, Chúa phán: “Vì ngươi đã nghe lời vợ và ăn trái cây mà Ta đã truyền cho ngươi rằng: “Ngươi đừng ăn nó”, nên đất đai bị nguyền rủa vì ngươi. Đất đai sẽ trổ sinh gai góc cho ngươi (St.3,17-18).

Sa mạc và sự khô cằn đã bắt đầu từ đó. Thế nhưng, hình như đấy không phải là cái duy nhất. Cùng với nó còn có những điều u ám hơn. Ngươi sẽ phải đổ mồ hôi trán mới có bánh ăn, cho đến khi trở về với đất, vì từ đất, ngươi đã được lấy ra. Ngươi là bụi đất, và sẽ trở về với bụi đất (St.3,19). Cùng với nó bệnh tật, đau khổ và cái chết đã xuất hiện. Thế nhưng, giờ đây Isaia bảo hãy vui lên, reo hò và hoan hỷ, vì Thiên Chúa của anh em đây rồi.Chính Người sẽ đến cứu anh em. Bấy giờ mắt người mù mở ra, tai người điếc nghe được. Bấy giờ kẻ què sẽ nhảy nhót như nai, miệng lưỡi người câm sẽ reo hò (Is.35,4-6).

Thế giới đã khô cằn, chúng ta đang quằn quại. Thế nhưng, Chúa Giêsu đến và thực hiện những điều đã được Isaia tuyên báo. Ngài đi khắp nơi và chữa lành mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền. Ngài đã làm điều này hai ngàn năm trước và cũng đang làm điều này mỗi ngày trong thời đại chúng ta. Những ai có Ngài sẽ nhìn thế giới này bằng cặp mắt mới, bước đi trong cuộc đời với đôi chân mới, và biết lắng nghe với đôi tai mới.

Tuy nhiên, đó không phải là tất cả. Isaia còn đi xa hơn khi nói:

Những người được ĐỨC CHÚA giải thoát sẽ trở về, tiến đến Xi-on giữa tiếng hò reo, mặt rạng rỡ niềm vui vĩnh cửu. Họ sẽ được hớn hở tươi cười, đau khổ và khóc than sẽ biến mất (Is.35,10).  Isaia nói về cuộc giải thoát quan trọng nhất mà Chúa Giêsu mang lại: cuộc giải thoát chúng ta mãi mãi khỏi sự chết. Bởi vì suy cho cùng thì hình như đấy chính là nổi ám ảnh nhất của con người. Người ta cảm nghiệm nó rõ nhất khi bị mất người thân.

Những ai đón nhận Chúa Giêsu, thì ngay giữa những khó khăn của cuộc sống hiện tại sẽ cảm nghiệm được sự an ủi và niềm vui. Vui lên nào, hỡi sa mạc và đồng khô cỏ cháy. Thiên Chúa của anh em đây rồi. Chính Người sẽ đến cứu anh em. Amen.

Lm. Giacobe Nguyễn Quốc Thái

(Báo Mục Vụ Giáo Xứ số tháng 09- 11, 2022)

Leave a Reply