Phụng Vụ Lời Chúa het feest van Christus

het feest van Christus, Koning van het Heelal. Chúa Giesu Kito Vua Vũ Trụ

(CN 34 TN và kết thúc năm Phụng Vụ C) CN 20.11.2022

Bài Ðọc I:  2 Sm 5, 1-3

“Họ xức dầu phong Ðavít làm vua Israel”.

Trích sách Samuel quyển thứ hai.

Trong những ngày ấy, toàn thể chi tộc Israel đến cùng Ðavít tại Hebron mà nói rằng: “Ðây chúng tôi là cốt nhục của ngài. Nhưng từ trước đến giờ, khi Saolê đang làm vua chúng tôi, thì chính ngài đã dẫn dắt Israel. Và Chúa đã nói với ngài rằng: ‘Chính ngươi sẽ chăn dắt Israel dân Ta, và sẽ trở nên thủ lãnh Israel'”.

Vậy tất cả các vị kỳ lão Israel đều đến tìm nhà vua tại Hebron, và tại đó, vua Ðavít ký kết với họ một giao ước trước mặt Chúa. Họ liền xức dầu phong Ðavít làm vua Israel. -Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca:   Tv 121, 1-2. 3-4a. 4b-5

Ðáp: Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi: “Chúng ta sẽ tiến vào nhà Chúa”   (c. 1).

Xướng:

1) Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi:

“Chúng ta sẽ tiến vào nhà Chúa”. Hỡi Giêrusalem,

chân chúng tôi đang đứng nơi cửa thành rồi.                                             

2) Giêrusalem được kiến thiết như thành trì,

được cấu tạo kiên cố trong toàn thể.

Nơi đây các bộ lạc, các bộ lạc của Chúa tiến lên.                                            

3) Theo luật pháp của Israel, để ngợi khen danh Chúa.

Tại đây đã đặt ngai toà thẩm phán, ngai toà của nhà Ðavít.                           

Bài Ðọc II:   Cl 1, 12-20

“Người đã đem chúng ta về Nước Con yêu dấu của Người”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côlôxê.

Anh em thân mến, chúng ta hãy cảm tạ Chúa Cha, Ðấng đã làm cho anh em xứng đáng lãnh phần gia nghiệp các thánh trong ánh sáng. Chúa đã cứu chúng ta thoát khỏi quyền lực u tối, đem chúng ta về nước Con yêu dấu của Chúa, trong Người chúng ta được ơn cứu rỗi nhờ máu Người, và được ơn tha tội.

Người là hình ảnh của Thiên Chúa vô hình, là trưởng tử mọi tạo vật; vì trong Người, muôn loài trên trời dưới đất đã được tác thành, mọi vật hữu hình và vô hình, dù là các Bệ thần hay Quản thần, dù là Chủ thần hay Quyền thần: Mọi vật đã được tạo thành nhờ Người và trong Người. Và Người có trước mọi loài, và mọi loài tồn tại trong Người.

Người là đầu thân thể tức là Hội thánh, là nguyên thuỷ và là trưởng tử giữa kẻ chết, để Người làm bá chủ mọi loài. Vì chưng Thiên Chúa đã muốn đặt tất cả viên mãn nơi Người, và Thiên Chúa đã giao hoà vạn vật nhờ Người và vì Người; nhờ máu Người đổ ra trên thập giá, Thiên Chúa ban hoà bình trên trời dưới đất.  -Ðó là lời Chúa.

Alleluia:   Mc 11, 10

Alleluia, alleluia! – Chúc tụng Ðấng nhân danh Chúa mà đến: chúc tụng nước Ðavid tổ phụ chúng ta đã đến. – Alleluia.

Phúc Âm:  Lc 23, 35-43

“Lạy Ngài, khi nào về nước Ngài, xin nhớ đến tôi”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, các thủ lãnh cùng với dân chúng cười nhạo Chúa Giêsu mà rằng: “Nó đã cứu được kẻ khác thì hãy tự cứu mình đi, nếu nó thật là Ðấng Kitô, người Thiên Chúa tuyển chọn”. Quân lính đều chế diễu Người và đưa dấm cho Người uống và nói: “Nếu ông là vua dân Do-thái, ông hãy tự cứu mình đi”. Phía trên đầu Người có tấm bảng đề chữ Hy-lạp, La-tinh và Do-thái như sau: “Người Này Là Vua Dân Do Thái”.

Một trong hai kẻ trộm bị đóng đinh trên thập giá cũng sỉ nhục Người rằng: “Nếu ông là Ðấng Kitô, ông hãy tự cứu ông và cứu chúng tôi nữa”. Ðối lại, tên kia mắng nó rằng: “Mi cũng chịu đồng một án mà mi chẳng sợ Thiên Chúa sao? Phần chúng ta, như thế này là đích đáng, vì chúng ta chịu xứng với việc chúng ta đã làm, còn ông này, ông có làm gì xấu đâu?” Và anh ta thưa Chúa Giêsu rằng: “Lạy Ngài, khi nào về nước Ngài, xin nhớ đến tôi”. Chúa Giêsu đáp: “Ta bảo thật ngươi: ngay hôm nay, ngươi sẽ ở trên thiên đàng với Ta”.

Ðó là lời Chúa.

Nguồn: http://thanhlinh.net/node/20399

Liturgie van het Woord van het feest van Christus, Koning van het Heelal, 34e en laatste zondag door het jaar C

eerste lezing: 2 Sam. 5, 1-3

Zij zalfden David tot koning over Israël.

Uit het tweede boek Samuël.

In die dagen begaven alle stammen van Israël

zich naar David in Hebron en zeiden: “Hier zijn wij, uw eigen vlees en bloed. Vroeger al, toen Saul nog over ons regeerde, was u degene, die de troepen van Israël aanvoerde. Daarenboven heeft de Heer u verzekerd:

Gij zult mijn volk Israël hoeden; gij zijt het, die over Israël zult heersen.” Alle oudsten van Israël kwamen naar de koning in Hebron en koning David sloot met hen in Hebron een verbond ten overstaan van de Heer

en zij zalfden David tot koning over Israël.

Woord van de Heer.

Wij danken God.

tussenzang: Ps 122 (121) 1-2, 3-4a, 4b-5

Refrein:

Hoe blij was ik, toen men mij riep:

wij trekken naar Gods huis.

Hoe blij was ik, toen men mij riep:

wij trekken naar Gods huis!

Nu mag mijn voet, Jeruzalem,

uw poorten binnen treden.

Jeruzalem, ommuurde stad,

zo dicht opeen gebouwd.

Naar u trekken de stammen op,

de stammen van Gods volk.

Zij gaan naar Israëls gebruik

de Naam van God vereren.

Daar staan de zetels van het recht,

de troon van Davids huis.

tweede lezing: Kol. 1, 12-20

Hij heeft ons overgebracht naar het koninkrijk van zijn

geliefde Zoon.

Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Kolosse.

Broeders en zusters, blijmoedig danken wij God, de Vader, omdat Hij u in staat stelde te delen in de erfenis van de heiligen en te leven in het licht.

Hij heeft ons ontrukt aan het domein van de duisternis

en overgebracht naar het koninkrijk van zijn geliefde Zoon. In Hem is onze bevrijding verzekerd

en zijn onze zonden vergeven.

Hij is het beeld van de onzichtbare God,

de eerstgeborene van heel de schepping.

Want in Hem is alles geschapen in de hemelen en op de aarde, het zichtbare en het onzichtbare,

tronen en hoogheden, heerschappijen en machten.

Het heelal is geschapen door Hem en voor Hem.

Hij bestaat vóór alles en alles bestaat in Hem.

Hij is ook het hoofd van het lichaam dat de kerk is.

Hij is de oorsprong, de eerste, die van de dood is opgestaan om in alles de hoogste te zijn,

Hij alleen. Want in Hem heeft God willen wonen in heel zijn volheid, om door Hem het heelal met zich te verzoenen en vrede te stichten door het bloed, aan het kruis vergoten om alles in de hemel en op aarde te verzoenen, door Hem alleen.

Woord van de Heer.

Wij danken God.

vers voor het evangelie: Mc. 11, 10

Alleluia.

Gezegend, de komende in de Naam des Heren.

Geprezen het komende koninkrijk van onze vader David! Alleluia.

evangelie: Lucas 23, 35-43

Heer, denk aan mij, wanneer Gij in uw Koninkrijk

gekomen zijt.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.

Toen Jezus aan het kruis hing, stond het volk toe te kijken, maar de overheidspersonen lachten Hem uit en zeiden: “Anderen heeft Hij gered; laat Hij zichzelf eens redden als Hij de Messias van God is, de uitverkorene!”

De soldaten brachten Hem zure wijn, en ook zij voegden Hem spottend toe: “Als Gij de koning der Joden zijt, red dan uzelf.” Boven Hem stond als opschrift in Griekse, Romeinse en Hebreeuwse letters:

“Dit is de koning der Joden.” Ook een van de  misdadigers die daar hingen hoonde Hem: “Zijt Gij niet de Messias? Red dan uzelf en ons.”

Maar de andere strafte hem af en zei: “Heb zelfs jij geen vrees voor God terwijl je toch hetzelfde vonnis ondergaat? En wij ondergaan dat vonnis terecht,

want wij krijgen wat wij door onze daden verdiend hebben; maar Hij heeft niets verkeerds gedaan.”

Daarop zei hij: “Jezus, denk aan mij, wanneer Gij in uw Koninkrijk gekomen zijt.” En Jezus sprak tot hem:

“Voorwaar, Ik zeg u: vandaag nog zult gij met Mij zijn in het paradijs.”

Woord van de Heer.

Wij danken God.

Bron: https://dionysiusparochie.nl/lectionaria/deel-c-door-het-jaar/christus-koning-van-het-heelal-jaar-c/

Suy niệm:  Chúa Kito Vua Vũ Trụ

Đại lễ Chúa Kitô Vua vũ trụ kết thúc năm phụng vụ C. Kể từ tuần tới Giáo Hội cử hành phụng vụ theo năm A. Lễ Chúa Kitô Vua tuyên xưng Vương quyền của Người, một Vương quyền tuyệt đối: Người là Vua vũ trụ; Người là Vua của mọi tâm hồn; Người là Vua cứu độ, Vua nắm vận mệnh đời đời của từng người. Lẽ ra, với quyền cao cả như thế, khuôn mặt của Vua Giêsu sẽ đầy uy quyền, sẽ rạng rỡ, sẽ đáng khiếp sợ. Thê mà Hội Thánh lại trình bày khuôn mặt của một vị Vua đầy hy sinh, đầy chấp nhận, chịu khổ hình thập giá. Như thế Vua Giêsu của chúng ta một vị Vua khác thường, Ngài không thống trị bằng sức mạnh, nhưng Ngài phục vụ trong yêu thương đến nỗi hy sinh mang sống để cứu chuộc nhân loại. Cho đến ngày tận thế, Ngài vẫn thu hút chúng ta đến với Ngài. Thập giá là nơi vương quyền của Ngài được tỏ lộ mà không sợ bị hiểu lầm. Chúng ta cần ngắm nhìn Ngài trên thập giá để biết cách chinh phục thế giới. Mừng lễ Đức Kitô Vua, chúng ta hãy hạ bệ những thần tượng giả mạo, để cho Ngài chiếm hữu từng khoảng khắc cuộc đời, và ngự trị trong cõi lòng chúng ta.

Lm. Phaolo Tạ Kim Thanh Bình

(Báo Mục Vụ Giáo Xứ số tháng 09- 11, 2022)

Leave a Reply