TT-GX-Thang-11-thang-Cac-Linh-Hon-Bai-doc-Thanh-Le-CN-32-TN-C-Cn-06.11.2022-Thu-Moi-tham-du-Le-Giang-Sinh-va-thong-tin-GX-1