Phụng Vụ Lời Chúa zondag 28 door het jaar C Cn 09.10.2022

Bài Ðọc I:    2 V 5, 14-17

“Naaman trở lại gặp người của Thiên Chúa và ông tuyên xưng Chúa”.

Trích sách Các Vua quyển thứ hai.

Trong những ngày ấy, Naaman, quan lãnh binh của vua xứ Syria, xuống tắm bảy lần ở sông Giođan như lời tiên tri, người của Thiên Chúa dạy, da thịt ông lại trở nên tốt như da thịt của đứa trẻ, và ông được sạch.

Sau đó, ông và đoàn tuỳ tùng trở lại gặp người của Thiên Chúa. Ðến nơi, ông đứng trước mặt người của Thiên Chúa và nói: “Thật tôi biết không có Thiên Chúa nào khác trên hoàn vũ, ngoài một Thiên Chúa ở Israel. Vì thế, tôi xin ông nhận lấy phần phúc của tôi tớ ông”.

Tiên tri trả lời rằng: “Có Chúa hằng sống, tôi đang đứng trước mặt Người: Thật tôi không dám nhận đâu”. Naaman cố nài ép, nhưng tiên tri không nghe. Naaman nói thêm rằng: “Tuỳ ý ông, nhưng tôi xin ông ban phép cho tôi, là đầy tớ của ông, được chở một ít đất vừa sức hai con la chở được, vì từ nay ngoài Chúa, tôi tớ của ông sẽ chẳng dâng của lễ toàn thiêu hoặc hy lễ cho thần minh nào khác”.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca:   Tv 97, 1. 2-3ab. 3cd-4

Ðáp: Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người trước mặt chư dân   (c. 2b).

Xướng:

1) Hãy ca tụng Chúa một bài ca mới,

vì Người đã làm nên những điều huyền diệu.

Tay hữu Người đã tạo cho Người cuộc chiến thắng,

cùng với cánh tay thánh thiện của Người.                                                    

2) Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người;

trước mặt chư dân Người tỏ rõ đức công minh.

Người đã nhớ lại lòng nhân hậu

và trung thành để sủng ái nhà Israel.                                                             

3) Khắp nơi bờ cõi địa cầu đã nhìn thấy

ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta.

Toàn thể địa cầu hãy reo mừng Chúa,

hãy hoan hỉ, mừng vui và đàn ca!                                                                   

Bài Ðọc II:    2 Tm 2, 8-13

Nếu chúng ta kiên tâm chịu đựng, chúng ta sẽ cùng thống trị với Ðức Kitô“.

Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi Timôthêu.

Con thân mến, con hãy nhớ rằng Chúa Giêsu Kitô bởi dòng dõi Ðavít, đã từ cõi chết sống lại, theo như Tin Mừng cha rao giảng. Vì Tin Mừng đó mà cha phải đau khổ đến phải chịu xiềng xích như một kẻ gian ác, nhưng lời của Thiên Chúa đâu có bị xiềng xích! Vì thế, cha cam chịu mọi sự vì những kẻ được tuyển chọn, để họ được hưởng ơn cứu độ cùng với vinh quang trên trời trong Ðức Giêsu Kitô.

Ðây cha nói thật: Nếu chúng ta cùng chết với Người, thì chúng ta cùng sống với Người. Nếu chúng ta kiên tâm chịu đựng, chúng ta sẽ cùng thống trị với Người. Nếu chúng ta chối bỏ Người, thì Người cũng sẽ chối bỏ chúng ta. Nếu chúng ta không tin Người, Người vẫn trung thành, vì Người không thể chối bỏ chính mình Người.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia:    Lc 19, 38

Alleluia, alleluia! – Chúc tụng Ðức Vua, Ðấng nhân danh Chúa mà đến! Bình an trên trời và vinh quang trên các tầng trời! – Alleluia.

Phúc Âm:  Lc 17, 11-19

Không thấy ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này“.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi Chúa Giêsu đi lên Giêrusalem, Người đi qua biên giới Samaria và Galilêa. Khi Người vào một làng kia, thì gặp mười người phong cùi đang đứng ở đàng xa, họ cất tiếng thưa rằng: “Lạy Thầy Giêsu, xin thương xót chúng tôi”. Thấy họ, Người bảo họ rằng: “Các ngươi hãy đi trình diện với các tư tế”. Trong lúc họ đi đường, họ được lành sạch. Một người trong bọn họ thấy mình được lành sạch, liền quay trở lại, lớn tiếng ngợi khen Thiên Chúa, rồi đến sấp mình dưới chân Chúa Giêsu và tạ ơn Người, mà người ấy lại là người xứ Samaria.

Nhưng Chúa Giêsu phán rằng: “Chớ thì không phải cả mười người được lành sạch sao? Còn chín người kia đâu? Không thấy ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này”. Rồi Người bảo kẻ ấy rằng: “Ngươi hãy đứng dậy mà về: vì lòng tin của ngươi đã cứu chữa ngươi”.

Ðó là lời Chúa.

Nguồn: http://thanhlinh.net/node/20405

Liturgie van het Woord van 28e zondag door het jaar C

eerste lezing: 2 Kon. 5, 14-17

Naäman keerde naar de man Gods terug en bekende dat

God bestaat.

Uit het tweede boek der Koningen.

In die dagen ging de Syriër Naäman naar de Jordaan

en dompelde zich zevenmaal onder, zoals Elisa, de man Gods, gezegd had. Zijn huid werd weer als die van een klein kind

en hij was gereinigd van zijn melaatsheid.

Hij keerde met heel zijn gevolg naar de man Gods terug,

trad zijn huis binnen, ging voor hem staan en zei:

“Nu weet ik, dat er in Israël een God is, en nergens anders op aarde. Wil daarom een huldeblijk van uw dienaar aanvaarden.” Maar Elisa antwoordde: “Zowaar de Heer leeft, wiens dienaar ik ben, ik neem niets van u aan.”  En hoewel Naäman er bij hem op aandrong iets aan te nemen, bleef hij weigeren.

Toen zei Naäman: “Geef mij dan tenminste een vracht aarde mee, zoveel als een koppel muildieren kan dragen,

want uw dienaar wil aan geen andere goden

brand- en slachtoffers meer opdragen, dan aan de Heer alleen.”

Woord van de Heer.

Wij danken God.

tussenzang: Ps. 98 (97) 1, 2-3ab, 3cd-4

Refrein:

Zijn weldaden deed God ons kennen,

de volkeren zijn gerechtigheid.

Zingt voor de Heer een nieuw gezang,

omdat Hij wonderen deed.

Zijn hand deed zich krachtig gelden,

de macht van zijn heilige arm.

Zijn weldaden deed Hij ons kennen,

de volkeren zijn gerechtigheid.

Opnieuw bleek zijn goedheid en trouw

ten gunste van Israëls huis.

Geheel de aarde aanschouwde

wat onze God voor ons deed.

Verheerlijkt de Heer, alle landen,

weest blij, verheugt u en zingt.

Tweede lezing: 2 Tim. 2, 8-13

Als wij volharden, zullen wij met Christus heersen.

Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan Timóteüs.

Dierbare, houd Jezus Christus in gedachten, Davids Nazaat, die uit de dood is opgestaan. Zo luidt de boodschap, die ik verkondig en waarvoor ik zelfs als een misdadiger gevangenschap heb te lijden. Maar het woord van God laat zich niet in boeien slaan. Daarom ben ik bereid alles te verdragen,

ter wille van de uitverkorenen, opdat ook zij het heil verwerven in Christus Jezus en eeuwige heerlijkheid. Hoe waar is dit woord: “Als wij met Hem gestorven zijn zullen wij met Hem leven. Als wij volharden, zullen wij met Hem heersen.

Als wij Hém verloochenen zal Hij óns verloochenen.

Als wij ontrouw zijn blijft Hij trouw: zichzelf verloochenen kan Hij niet.”

Woord van de Heer.

Wij danken God.

vers voor het evangelie: Mt. 11, 25

Alleluia. Geprezen zijt Gij, Vader van hemel en aarde,

omdat gij de geheimen van het koninkrijk aan kinderen geopenbaard hebt. Alleluia.

evangelie: Lc. 17, 11-19

Is er niemand teruggekeerd om aan God eer te brengen

dan alleen deze vreemdeling?

Uit het heilige evangelie van Onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.

Op zijn reis naar Jeruzalem trok Jezus door het grensgebied van Samaria en Galilea. Toen Hij een dorp binnenging kwamen Hem tien melaatsen tegemoet zij bleven op een grote afstand staan en riepen luidkeels: “Jezus, Meester, ontferm U over ons!” Hij zag hen en sprak: “Gaat u laten zien aan de priesters.” En onderweg werden zij gereinigd. Eén van hen keerde terug, toen hij zag dat hij genezen was, en hij verheerlijkte God met luide stem. Vol dankbaarheid wierp hij zich voor Jezus’ voeten neer, en deze man was een Samaritaan. Hierop vroeg Jezus: “Zijn niet alle tien gereinigd?

Waar zijn dan de negen anderen? Is er niemand teruggekeerd om aan God eer te brengen dan alleen deze vreemdeling?”

En Hij sprak tot hem: “Sta op en ga heen; uw geloof heeft u gered.”

Woord van de Heer.

Wij danken God.

Bron: https://dionysiusparochie.nl/lectionaria/deel-c-door-het-jaar/ 28e-zondag-door-het-jaar-c/

Suy niệm: Có nhiều người nói tại sao phải cảm ơn Chúa vì cái đó là thành quả nổ lực của tôi mà! Khi suy nghĩ như thế, rõ ràng họ đâu còn tin Chúa. Con tôi thi đậu đại học là cố gắng của nó, sao lại phải xin lễ tạ ơn… Đó là một biểu hiện khác của lối có tôn giáo nhưng thực chất là vô thần thực tiễn. Về lý luận, đó là đúng. Như người phong cùi kia được khỏi bệnh và đi trình diện các tư tế. Người ấy làm đúng như lời Chúa Giêsu nói. Tuy nhiên, lòng biết ơn không chỉ là làm theo lời chỉ dạy của người khác. Ví như cha mẹ bảo con: cảm ơn cô đi con. Đứa bé lập lại. Nhưng kỳ thực lòng biết ơn sâu xa hơn một lời nói, một hành động. Nó phải nằm trong tâm khảm của người nhận ơn. Chúng ta hãy chú ý vào hành động của người Samaria. Biết mình được lành, anh ta liền quay lại sấp mình tôn vinh Chúa. Và sau đó là quỳ dưới chân Chúa Giêsu cảm tạ Người. Lòng biết ơn ở đây không dừng lại là một hành động mang tính nhân bản. Mà là hành vi tôn giáo, hành vi của đức tin: tôn vinh Chúa và tạ ơn Người. Lòng biết ơn và sự chân thành! Hằng ngày, với biết bao điều chúng ta cần biết ơn Chúa và biết ơn nhau. Hãy tạ ơn Chúa với đức tin của chúng ta. Và cũng hãy biết ơn nhau vì Chúa còn dạy ta nhiều hơn thế.

Lạy Chúa Giêsu, xin dạy chúng con biết tạ ơn Chúa luôn luôn. Và xin cho chúng con cũng biết qua đó tôn vinh danh Chúa. Amen.

Lm. Gioan Nguyễn Văn Thông

(Báo Mục Vụ Giáo Xứ số tháng 09- 11, 2022)

Leave a Reply