Phụng Vụ Lời Chúa CN 31 TN C zondag 30.10.2022

Hỡi Giakêu, hãy xuống mau, vì hôm nay Ta phải lưu lại tại nhà ngươi” (Luca 19,1-10)

Bài Ðọc I:     Kn 11, 23 – 12, 2

“Chúa thương xót mọi loài, vì Chúa yêu thương mọi tạo vật”.

Trích sách Khôn Ngoan.

Lạy Chúa, trước mặt Chúa, cả vũ trụ ví như hạt gạo trên đĩa cân, và như hạt sương sa trên mặt đất trước lúc rạng đông. Nhưng Chúa thương xót mọi loài, vì Chúa có thể tác tạo mọi sự, và nhắm mắt làm ngơ trước tội lỗi loài người để họ ăn năn sám hối. Chúa yêu thương mọi tạo vật, và không ghét bỏ bất cứ vật gì Chúa đã tác thành: vì nếu Chúa ghét bỏ một vật gì, thì Người đâu có tác tạo nó.

Nếu Chúa không ưng, thì làm sao một vật có thể tồn tại được? Hoặc vật gì Chúa không kêu gọi, thì làm sao nó duy trì được? Nhưng Chúa dung thứ hết mọi loài: vì chúng thuộc về Chúa. Lạy Chúa, Chúa yêu thương các linh hồn.

Ôi lạy Chúa, thần trí của Chúa tốt lành và hiền hậu đối với mọi loài là dường nào! Vì thế, lạy Chúa, Chúa từ từ sửa phạt những kẻ lầm lạc, khuyên răn và dạy bảo những kẻ phạm lỗi, để họ từ bỏ tội ác mà tin theo Chúa.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca:   Tv 144, 1-2. 8-9. 10-11. 13cd-14

Ðáp: Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa, con sẽ chúc tụng danh Chúa tới muôn đời (x. c. 1).

Xướng:

1) Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa, con sẽ ca khen Chúa,

và con sẽ chúc tụng danh Chúa tới muôn đời.

Hằng ngày con sẽ chúc tụng Chúa,

và con sẽ khen ngợi danh Chúa tới muôn đời.                                               

2) Chúa nhân ái và từ bi,

chậm bất bình và giàu ân sủng.

Chúa hảo tâm với hết mọi loài,

và từ bi với mọi công cuộc của Chúa.                                                           

3) Lạy Chúa, mọi công cuộc của Chúa hãy ca ngợi Chúa,

và các thánh nhân của Ngài hãy chúc tụng Ngài.

Thiên hạ hãy nói lên vinh quang nước Chúa,

và hãy đề cao quyền năng của Ngài.                                                              

4) Chúa trung thành trong mọi lời Ngài phán,

và thánh thiện trong mọi việc Ngài làm.

Chúa nâng đỡ hết thảy những ai sa ngã,

và cho mọi kẻ khòm lưng đứng thẳng lên.                                                 

Bài Ðọc II:   2 Tx 1, 11 – 2, 2

Danh Chúa được vinh hiển trong anh em, và anh em được vinh hiển trong Người“.

Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Thêxalônica.

Anh em thân mến, chúng tôi hằng cầu nguyện cho anh em: Thiên Chúa chúng ta đoái thương làm cho anh em nên xứng đáng ơn Chúa kêu gọi anh em, và xin Người dùng quyền phép mà kiện toàn những ý định ngay lành do lòng tốt của anh em và công việc của lòng tin anh em, để danh Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, được v  inh hiển trong anh em, và anh em được vinh hiển trong Người, do ân sủng của Thiên Chúa, Chúa chúng ta, và của Chúa Giêsu Kitô.                                                              Anh em thân mến, nhân về ngày trở lại của Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, và về sự chúng ta tập họp bên cạnh Người, chúng tôi nài xin anh em chớ vội để mình bị giao động tinh thần, và đừng hoảng sợ bởi có ai nói tiên tri, hoặc bởi lời rao giảng hay bởi thư từ nào được coi như do chúng tôi gởi đến, mà nói như thể ngày Chúa gần đến.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia:   Ga 14, 5

Alleluia, alleluia! – Chúa phán: “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống; không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. – Alleluia.

Phúc Âm:  Lc 19, 1-10

Con Người đến tìm kiếm và cứu chữa điều gì đã hư mất“.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu vào Giêricô và đi ngang qua thành, thì kìa, có một người tên là Giakêu, ông thủ lãnh những người thu thuế và là người giàu có. Ông tìm cách để nhìn xem Chúa Giêsu là người thế nào, nhưng không thể được, vì người ta đông quá, mà ông lại thấp bé. Vậy ông chạy lên trước, trèo lên một cây sung để nhìn xem Người, vì Người sắp đi ngang qua đó.

Khi vừa đến nơi, Chúa Giêsu nhìn lên và trông thấy ông ấy, nên Người bảo ông rằng: “Hỡi Giakêu, hãy xuống mau, vì hôm nay Ta phải lưu lại tại nhà ngươi”. Ông vội vàng trụt xuống và vui vẻ đón tiếp Người. Mọi người thấy vậy, liền lẩm bẩm rằng: “Ông này lại đến trọ nhà một người tội lỗi”.

Ông Giakêu đứng lên thưa cùng Chúa rằng: “Lạy Ngài, tôi xin bố thí nửa phần của cải tôi cho kẻ khó, và nếu tôi có làm thiệt hại cho ai điều gì, tôi xin đền gấp bốn”. Chúa Giêsu bảo ông ấy rằng: “Hôm nay nhà này được ơn cứu độ, bởi người này cũng là con cái Abraham. Vì chưng Con Người đến tìm kiếm và cứu chữa điều gì đã hư mất”.

Ðó là lời Chúa.

Nguồn: http://thanhlinh.net/node/20402

Liturgie van het Woord van 31e zondag door het jaar C

eerste lezing: Wijsh. 11, 23-12, 2

Gij ontfermt u over allen, omdat gij houdt van alles wat

bestaat.

Uit het boek Wijsheid.

Heer, heel de aarde is voor U als een stofje op de weegschaal,

als een vroege dauwdruppel, die neervalt op aarde.

Maar Gij ontfermt u over allen, want Gij vermoogt alles;

en Gij let niet op de zonden der mensen, opdat ze tot inkeer  komen. Gij houdt immers van alles wat bestaat,

en verafschuwt niets van wat Gij geschapen hebt;

want zoudt Gij iets haten, dan hadt Gij het niet geschapen.

Hoe zou er iets kunnen blijven bestaan tegen uw wil,

hoe zou behouden kunnen blijven wat Gij niet gemaakt hebt?

Ja, alles spaart Gij, want alles is van U,

en Gij heerst vol liefde over al wat leeft!

Uw onvergankelijke geest is aanwezig in alles wat bestaat.

Daarom straft Gij de zondaars met mate,

en herinnert ze waarschuwend aan hun zonden,

opdat ze hun boosheid verlaten en trouw blijven aan U, Heer.

Woord van de Heer.

Wij danken God.

tussenzang: Ps. 145 (144) 1-2, 8-9, 10-11, 13cd-14

Refrein:

U wil ik loven, mijn God en Koning,

uw Naam verheerlijken voor altijd.

U wil ik loven, mijn God en Koning,

uw Naam verheerlijken voor altijd.

U wil ik prijzen iedere dag,

uw Naam verheerlijken voor altijd.

De Heer is vol liefde en medelijden,

lankmoedig en zeer goedgunstig.

De Heer is bezorgd voor iedere mens,

barmhartig voor al wat Hij maakte.

Uw werken zullen U prijzen, Heer,

uw vromen zullen U loven.

Zij roemen de glorie van uw heerschappij,

uw macht verkondigen zij.

Waarachtig is God in al zijn woorden

en heilig in al wat Hij doet.

De Heer ondersteunt die dreigen te vallen,

richt alwie gebukt gaat weer op.

tweede lezing: 2 Tess. 1, 11-2, 2

De naam van Christus zal in u verheerlijkt worden, en

gij in Hem.

Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Tessalonica.

Broeders en zusters, Telkens opnieuw bidden wij onze God,

dat Hij u zijn roeping waardig maakt en al uw goede voornemens en elke daad van uw geloof met macht tot volkomenheid brengt. Dan zal de Naam van onze Heer Jezus in u verheerlijkt worden – en gij in Hem – door de genade van onze God en de Heer Jezus Christus.

Wij moeten u echter verzoeken, broeders en zusters,

in verband met de komst van onze Heer Jezus Christus

en onze hereniging met Hem niet zo gauw uw bezinning te verliezen. Laat u toch niet opschrikken door profetieën of uitspraken of een brief, die van ons afkomstig zouden zijn, en die beweren dat de dag van de Heer is aangebroken.

Woord van de Heer.

Wij danken God.

vers voor het evangelie: Lc. 21, 36

Alleluia. Weest te allen tijde waakzaam en bidt

dat ge stand moogt houden

voor het aangezicht van de Mensenzoon. Alleluia.

evangelie: Lc. 19, 1-10

De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden

wat verloren was.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.

In die tijd ging Jezus Jericho binnen. Terwijl Hij er doorheen trok poogde een zekere Zacheüs, hoofdambtenaar bij het tolwezen en een rijk man, te zien wie Jezus was.

Maar hij slaagde daarin niet vanwege de menigte,

want hij was klein van gestalte.

Om Hem toch te zien liep hij hard vooruit

en hij klom in een wilde vijgenboom, omdat Jezus daar langs zou komen. Toen Jezus bij die plaats kwam

keek Hij omhoog en zei tot hem: “Zacheüs, kom vlug naar beneden, want vandaag moet Ik in uw huis te gast zijn.”

Zacheüs kwam snel naar beneden en ontving Hem vol blijdschap. Allen zagen dat en merkten morrend op:

“Hij is bij een zondaar zijn intrek gaan nemen!”

Maar Zacheüs trad op de Heer toe en sprak:

“Heer, bij deze schenk ik de helft van mijn bezit aan de armen;

en als ik iemand iets afgeperst heb, geef ik het hem vierdubbel terug.” Jezus sprak tot hem: “Vandaag is dit huis heil ten deel gevallen, want ook deze man is een zoon van Abraham.

De Mensenzoon is immers gekomen om te zoeken,

en om te redden wat verloren was.”

Woord van de Heer.

Wij danken God.

Bron: https://dionysiusparochie.nl/lectionaria/deel-c-door-het-jaar/ 31e-zondag-door-het-jaar-c/

Suy niệm: (Lc. 19, 1-10)

Cuộc đời đầy gặp gỡ. Mới sinh gặp y tá, cha mẹ. Về nhà thấy chị em. Đến trường vui với bạn. Lớn lên hẹn người yêu. Đi làm có đồng nghiệp. Tới bây chừ đã gặp những người như trên nhưng cuộc gặp gỡ với Giêsu làm chuyển hướng đời tôi.

Tôi Da-kêu, tự Kêu-lùn quê quán Giê-ri-khô, thông minh học giỏi, giàu có đại gia nhưng bị khinh khi vì cái nghề thu thuế (nhón thêm ít nhiều). Đại ca làng không màng hỏi tới, cao bồi xóm cũng chẳng thèm chào. Thầy tư tế tránh xa sợ ô uế, Pharisiêu nhìn kiểu coi thường. Egaal-nhằm nhò gì. Không có họ trái đất vẫn quay… Bỗng một hôm Giêsu vào thành nhiều người tuôn đến. Mình thiếu thước thôi thì leo lên mà dòm. Sư phụ đi ngang cây sung, kêu xuống muốn tới thăm nhà. Bất ngờ quá Thầy muốn viếng nhà tôi, một kẻ tội lỗi bị người coi khinh. Cử chỉ yêu thương, lời nói chân thiện, ánh mắt trìu mến, trân trọng gần gũi dẫn tôi về lại con người thật của mình. Tôi như trở thành một người khác, mạnh dạn tuyên bố: “phân nửa tài sản của tôi, tôi cho người nghèo; và nếu tôi chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn.“

Của cải mấy quan trọng, tiền bạc có đáng gì. Được yêu thương, được bình an có tiền  cũng chẳng mua được. Cái ngày ấy đáng nhớ biết bao. Trời trong nắng hanh, Giêsu xuất hiện với yêu thương bao phủ mây xanh, long lanh cuốn hút. Gặp gỡ Thầy tôi được yêu, được biến đổi, được trở về với chính mình. Lòng tràn ngập niềm vui, một niềm vui hoan lạc chứa chan bao trùm mọi gặp gỡ. Các bạn ơi, tuyệt vời lắm. Hãy để ít thời gian trực tiếp gặp gỡ Đức Giêsu các bạn sẽ thấy hạnh phúc dường bao, một niềm hạnh phúc mênh mang vượt mọi sự thẩm sâu của vạn vật đất trời. Ngoài kia hơi nóng dịu dần, gió hiu hiu thổi. Cành sung khẽ đưa như vẽ lại thời khắc Thầy nhìn tôi, nói tới thăm nhà. Một thời khắc hạnh ngộ, tái sinh.

Lm. Giuse Lê Văn Thắng

(Báo Mục Vụ Giáo Xứ số tháng 09- 11, 2022)

Leave a Reply