Phụng vụ Lời Chúa CN 26 TN C Cn 25-09-2022

Bài Ðọc I: Am 6, 1a. 4-7

“Các ngươi đã mê đắm và ca hát, giờ đây các ngươi bị lưu đày.

Trích sách Tiên tri Amos.

Ðây Chúa toàn năng phán: “Khốn cho các ngươi là những kẻ phú quý ở Sion, và tự kiêu trên núi Samaria. Các ngươi đã nằm ngủ trên giường ngà, mê đắm trên ghế dài: ăn chiên con trong đoàn và bê béo trong đàn; và ca hát theo tiếng đàn cầm thụ; người ta nghĩ mình như Ðavit, có những nhạc khí, dùng chén lớn uống rượu, lấy dầu hảo hạng xức lên mình, và chẳng thương hại gì đến nỗi băn khoăn của Giuse; vì thế, giờ đây họ phải lưu đày và đi đầu các kẻ lưu đày; những buổi yến tiệc của các kẻ buông tuồng sẽ không còn nữa”.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca:   Tv 145, 7. 8-9a. 9bc-10

Ðáp: Linh hồn tôi ơi, hãy ngợi khen Chúa  (c. 2a).

Xướng:

1) Chúa là Ðấng trả lại quyền lợi cho người bị ức,

và ban cho những người đói được cơm ăn.

Thiên Chúa cứu gỡ những người tù tội.                                                           

2) Thiên Chúa mở mắt những kẻ đui mù;

Thiên Chúa giải thoát những kẻ bị khòm lưng khuất phục;

Thiên Chúa yêu quý các bậc hiền nhân;

Thiên Chúa che chở những khách kiều cư.                                                

3) Thiên Chúa nâng đỡ những người mồ côi quả phụ,

và làm rối loạn đường nẻo đứa ác nhân.

Thiên Chúa sẽ làm vua tới muôn đời, Sion hỡi,

Thiên Chúa của ngươi sẽ làm vua tự đời này sang đời khác.                           

Bài Ðọc II:   1 Tm 6, 11-16

Con hãy gìn giữ huấn lệnh cho tới ngày Chúa lại đến“.

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi Timôthêu.

Hỡi người của Thiên Chúa, hãy theo đuổi đức công chính, lòng đạo hạnh, đức tin, đức ái, đức nhẫn nại, đức hiền lành. Con hãy chiến đấu trong cuộc chiến đấu chính nghĩa của đức tin. Hãy cố đoạt lấy sự sống đời đời mà con đã được kêu gọi tới và cũng vì đó, con đã mạnh dạn tuyên xưng đức tin trước mặt nhiều nhân chứng. Cha chỉ thị cho con trước mặt Thiên Chúa, Ðấng làm cho muôn vật được sống, và trước mặt Ðức Giêsu Kitô, Ðấng đã làm trước mặt Phongxiô Philatô, lời tuyên xưng thẳng thắn, con hãy giữ gìn huấn lệnh đó cho tinh tuyền và không thể trách được, cho tới ngày Chúa chúng ta là Ðức Giêsu Kitô lại đến, mà đến thời đã định, Ðấng phúc lộc và quyền năng duy nhất sẽ tỏ ra, Người là Thiên Chúa, Vua các vua và Chúa các chúa, Ðấng độc nhất, trường sinh bất tử, Người ngự trong ánh sáng siêu phàm, không một ai trong loài người đã xem thấy hay có thể xem thấy: vinh dự và quyền năng cho Người muôn đời. Amen!

Ðó là lời Chúa.

Alleluia:  Ga 1, 14 và 12b

Alleluia, alleluia! – Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang nghe, Chúa có lời ban sự sống đời đời. – Alleluia.

Phúc Âm:   Lc 16, 19-31

“Ngươi đã được sự lành, còn Ladarô gặp toàn sự khốn khổ”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng những người biệt phái rằng: “Có một nhà phú hộ kia vận toàn gấm vóc, lụa là, ngày ngày yến tiệc linh đình. Lại có một người hành khất tên là Ladarô, nằm bên cổng nhà ông đó, mình đầy ghẻ chốc, ước được những mụn bánh từ bàn ăn rớt xuống để ăn cho đỡ đói, nhưng không ai thèm cho. Những con chó đến liếm ghẻ chốc của người ấy. Nhưng xảy ra là người hành khất đó chết và được các Thiên Thần đem lên nơi lòng Abraham. Còn nhà phú hộ kia cũng chết và được đem chôn. Trong hoả ngục, phải chịu cực hình, nhà phú hộ ngước mắt lên thì thấy đàng xa có Abraham và Ladarô trong lòng Ngài, liền cất tiếng kêu la rằng:

‘Lạy Cha Abraham, xin thương xót tôi và sai Ladarô nhúng đầu ngón tay vào nước để làm mát lưỡi tôi, vì tôi phải quằn quại trong ngọn lửa này’. Abraham nói lại: ‘Hỡi con, suốt đời con, con được toàn sự lành, còn Ladarô gặp toàn sự khốn khổ. Vậy bây giờ Ladarô được an ủi ở chốn này, còn con thì chịu khốn khổ. Vả chăng, giữa các ngươi và chúng tôi đây đã có sẵn một vực thẳm, khiến những kẻ muốn từ đây qua đó, không thể qua được, cũng như không thể từ bên đó qua đây được’.

Người đó lại nói: ‘Ðã vậy, tôi nài xin cha sai Ladarô đến nhà cha tôi, vì tôi còn năm người anh em nữa, để ông bảo họ, kẻo họ cũng phải sa vào chốn cực hình này’. Abraham đáp rằng: ‘Chúng đã có Môsê và các tiên tri, chúng hãy nghe các ngài’. Người đó thưa: ‘Không đâu, lạy cha Abraham, nhưng nếu có ai trong cõi chết hiện về với họ, thì ắt họ sẽ hối cải’. Nhưng Abraham bảo người ấy: ‘Nếu chúng không chịu nghe Môsê và các tiên tri, thì cho dù kẻ chết sống lại đi nữa, chúng cũng chẳng chịu nghe đâu'”.

Ðó là lời Chúa.

Nguồn: http://thanhlinh.net/node/20407

iturgie van het Woord van 26e zondag door het jaar C

eerste lezing: Am. 6, 1a. 4-7

Uit de Profeet Amos.
Dit zegt de almachtige Heer: “Wee, de zorgelozen in Sion, de zelfverzekerden op Samaria’s berg.
Zij liggen op ivoren bedden en strekken zich uit op hun rustbanken; zij eten de lammeren van de kudde op
en de kalveren uit de stal. Zij verzinnen maar liederen
bij het getokkel van de harp, en denken dat hun speeltuig dat van David evenaart; zij drinken wijn uit brede schalen en zalven zich met de kostelijke olie,
maar om Jozefs ondergang bekreunen zij zich niet.
Daarom gaan zij als eersten de ballingschap in,
en is het gedaan met de feesten van hen, die daar lui liggen uitgestrekt.”
Woord van de Heer.
Wij danken God.

tussenzang: Ps. 146 (145) 7, 8-9a, 9bc-10

Refrein:
De Heer zal ik loven mijn leven lang.

De Heer doet altijd zijn woord gestand,
verdrukten verschaft Hij recht.

De Heer geeft brood aan wie honger heeft,
gevangenen geeft Hij de vrijheid.

De ogen van de blinden opent de Heer,
gebrokenen richt Hij weer op.

De Heer bemint de rechtvaardigen,
de Heer behoedt de ontheemden.

De Heer geeft wees en weduwe steun,
maar zondaars laat Hij verdwalen.

De Heer is koning in eeuwigheid,
uw God, Sion, heerst over alle geslachten.

tweede lezing: 1 Tim. 6, 11-16

Bewaar dit gebod tot de verschijning van de Heer.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan Timóteüs.
Dierbare, streef naar gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding, zachtmoedigheid. Strijd de goede strijd van het geloof, grijp het eeuwige leven.
Daartoe zijt gij geroepen, daartoe hebt gij de goede belijdenis afgelegd ten overstaan van vele getuigen.
Ik beveel u voor het aanschijn van God, die alles ten leven wekt, en van Christus Jezus, die voor Pontius Pilatus de goede belijdenis heeft afgelegd: bewaar dit gebod onbevlekt en ongerept tot de verschijning van onze Heer Jezus Christus, die God ons te rechter tijd zal doen aanschouwen.
Hij, de gelukzalige, de enige Heerser, de grote Koning en de opperste Heer, die alleen onsterfelijkheid bezit en woont in ongenaakbaar licht. Geen mens heeft Hem gezien of is in staat Hem te zien. Hem zij eer en eeuwige macht! Amen.
Woord van de Heer.
Wij danken God.

vers voor het evangelie: Joh. 6, 64b. 69b

Alleluia.
Uw woorden, Heer, zijn geest en leven, uw woorden zijn woorden van eeuwig leven.
Alleluia.

evangelie: Lc. 16, 19-31

Uw deel van het goede hebt gij ontvangen, en Lazarus viel het kwade ten deel; deze ondervindt nu vertroosting, maar gij wordt gefolterd.

Uit het evangelie volgens Lucas

In die tijd zei Jezus tot de Farizeeën: “Er was eens een rijk man, die in purper en fijn linnen gekleed ging
en iedere dag uitbundig feest vierde, terwijl een arme, die Lazarus heette, met zweren overdekt voor de poort lag. Hij verlangde ernaar zijn honger te stillen met wat bij de rijkaard van de tafel viel. Maar er kwamen alleen honden, die zijn zweren likten.
Nu gebeurde het dat de arme stierf en door de engelen in de schoot van Abraham werd gedragen.
De rijke stierf ook en kreeg een eervolle begrafenis.
In de onderwereld, ten prooi aan vele pijnen,
sloeg hij zijn ogen op en zag van verre Abraham
en Lazarus in diens schoot.
Toen riep hij uit: Vader Abraham, ontferm u over mij
en geef Lazarus opdracht de top van zijn vinger in water te dopen en mijn tong daarmee te komen verfrissen, want ik word door de vlammen hier gefolterd. Maar Abraham antwoordde: Mijn zoon, herinner u hoe gij tijdens uw leven uw deel van het goede hebt gekregen en hoe op gelijke manier aan Lazarus het kwade ten deel viel; daarom ondervindt hij nu hier de vertroosting, maar wordt gij gefolterd.
Daarenboven gaapt er tussen ons en u voorgoed een wijde kloof, zodat er geen mogelijkheid bestaat
– zelfs als men zou willen – van hier naar u te gaan, noch van daar naar ons te komen.
De rijke zei: Dan vraag ik u, vader, dat gij hem naar het huis van mijn vader wilt sturen, want ik heb nog vijf broers; laat hij hen waarschuwen, opdat zij niet eveneens in deze plaats van pijniging terechtkomen.
Maar Abraham sprak: Zij hebben Mozes en de profeten; laat ze naar hen luisteren.
Maar hij zei: Och neen, vader Abraham! Maar als er een uit de doden naar hen toegaat, zullen ze zich bekeren.
Hij echter sprak tot hem: Als ze naar Mozes en de profeten niet luisteren, zullen ze zich ook niet laten overreden als er iemand uit de doden opstaat.”
Woord van de Heer.
Wij danken God.

Bron: https://dionysiusparochie.nl/lectionaria/deel-c-door-het-jaar/26e-zondag-door-het-jaar-c/

Suy niệm:

Trong những tháng qua chúng ta thấy nhiều người đói nghèo gầy gò nằm chờ chết tại quốc gia Oeganda, Somalia, Ethiopia và nhiều nơi khác nữa, bởi vì hạn hán, chiến tranh và thiếu sự trợ giúp của quốc tế. Có lẽ nhiều người chúng ta khi nhìn thấy những cảnh nghèo đói đó, cũng ngậm ngùi, đau lòng, và đồng thời, cũng cảm thấy bất lực trước cảnh nghèo đói của nhiều người tại nhiều quốc gia. Và không chỉ nghèo đói mà con nhiều những tai ương khác như: chiến tranh, người tỵ nạn, di dân và vô cùng các vấn nạn khác. Và đó là những sự thật mà chúng ta và thế giới đang chứng kiến và đối diện. Việc cấp cứu những người nghèo đói do hạn hán, hoặc chiến tranh gây ra, hoặc các vấn nạn khác trở thành sự khủng hoảng to lớn về nhân đạo trong thế giới ngày nay.

Hình ảnh ông Ladaro nghèo đói là bằng chứng. Người nghèo Ladaro vì đau bệnh, và không tự làm để giúp mình được và ông đã phải nằm chờ ở cổng nhà ông phú hộ giầu để được giúp đỡ. Ông mong chờ những miếng bánh vụn, hoặc những chén cơm thừa của nhà ông phú hộ để sống qua ngày, nhưng cũng không được, và cuối cùng ông đã chết. Ông chết vì đói đẵ dành, nhưng  ông đã chết vì tủi nhục, bị bỏ rơi, và vì sự lạnh lùng của nhân loại!

Ông Ladaro hôm nay là những người tỵ nạn chiến tranh, những người di dân, những người vì hoàn cảnh cuộc sống, đã phải rời bỏ quê hương để đi tìm một cuộc sống an toàn hơn và những người đói nghèo khác đang kêu cầu lên Thiên Chúa và nhân loại. 

Nguyện xin mỗi người chúng ta biết dành dụm và chia sẻ với những người đói nghèo và gặp khó khăn vì họ cũng là hình ảnh Chúa Kito đang chịu đói khổ chờ chực tại các trại tỵ nạn, và tại các trung tâm cứu trợ.

Nguyện xin Thiên Chúa mở rộng tâm hồn chúng con và nhiều người trên thế giới để giúp xoa dịu phần nào những nỗi khổ đau của những người anh chị em đang gặp khó khăn và cần sự quan tâm và giúp đỡ của chúng con. Amen.  

Lm. Phaolo Phạm Đình Hiện MHM

(Báo Mục Vụ Giáo Xứ số tháng 09- 11, 2022)

Leave a Reply