Thong-tin-GX-Bai-doc-Thanh-Le-CN-XIII-TN-C-va-thu-moi-sinh-hoat-trai-he-va-Thong-tin-GX-Cn-26.06.2022