Thong-tin-GX-va-Truc-Tuyen-TL-Chua-Thanh-Than-Hien-Xuong-CN-23.-05.-2021-1-2