Giai 1: 500 euro B1017

Giai 2: 300 euro: A1495

Giai 3: 200 euro: B1795