Cảm Tạ cho bà cụ Maria Hồ Thị Thỏn

Gia đình chúng con xin hết lòng tri ân:

– Đức ông Phêro Trần Văn Hòa cựu Quản nhiêm Giáo xứ Các thánh tử Đạo Việt Nam

– Cha Phaolô Phạm Đình Hiện Quản nhiệm Giáo xứ Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

– Cha Antôn Trần Xuân Sang SVD

– Cha Giuse Huỳnh Công Hạnh SVD- Giáo Xứ Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

– Giáo Khu Delft và vùng phụ cận-  Ca đoàn Thánh Gia Thất và vang phụ cận- Quí họ hàng then bằng quyến thuộc bạn bè xa gần.
Đã điện thoại, điện thư phân ưu cùng hợp ý cầu nguyện cho người thân của chúng con là:                                         

Bà cụ Maria Hồ Thị Thỏn                      

Sinh ngày 27-01-1927 và qua đời ngày 12-09-2019. 
được sớm về cõi Thiên Đàng.
Tang gia đồng cảm tạ:
Trưởng Nam: Hồ Sĩ Hảo, vợ và các con, các cháu – Hòa Lan

Thứ Nam: Hồ Sĩ Hiền, vợ và các con, các cháu – Hòa Lan

Trưởng Nữ: Hồ Thư Duyên, chồng và các con – Việt Nam

Thứ Nữ: Hồ Thị Sanh, chồng và các con,các cháu – Australia

Thữ Nữ: Hồ Thị Lợi, chồng và các con – Australia

Thứ Nam: Hồ Sĩ Cảnh, vợ  và các con Australia

Leave a Reply